Folketrygdloven § 8-15 med lovkommentar

En mann som har spørsmål om sykepenger og permisjon diskuterer med en erfaren advokat

Folketrygdloven § 8-15 regulerer en arbeidstakers rett til sykepenger og feriepenger. Bestemmelsen er en overordnet bestemmelse for del II i kapittel 8. Det følger også av bestemmelsen at man mister retten til arbeidspenger når arbeidsforholdet avbrytes i mer enn 14 dager.


Lovteksten

En arbeidstaker (§ 1-8) har rett til sykepenger og feriepenger etter bestemmelsene i §§ 8-15 til 8-33.

Retten til sykepenger etter dette kapitlet faller bort når arbeidsforholdet midlertidig avbrytes i mer enn 14 dager, se likevel § 8-47. Som avbrudd regnes også permisjon. Arbeidsforholdet regnes ikke som avbrutt ved opphold i arbeidet på mer enn 14 dager, dersom arbeidstakeren har en fast turnusordning eller lignende

Kort forklart

Andre ledd

For at man skal kunne ha rett til sykepenger, kreves det at arbeidstaker har en nær tilknytning til arbeidet. Midlertidig avbrytelse i mer enn 14 dager, for eksempel ved permisjon, gjør at retten til sykepenger faller bort. Man kan likevel ha rett til sykepenger som «inaktiv» etter § 8-47. Dette gjelder ikke for arbeidstakere med faste turnusordninger, hvor man er fraværende fra arbeidet i mer enn 14 dager som følge av turnusen.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr. 4 (1998-1999)

Advokathjelp

Har du spørsmål om sykepenger eller permisjon? Våre erfarne bistandsadvokater kan bistå deg. Vi kan kontaktes på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden, og første samtale er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019