Klage over avslag på sykepenger

Du har rett til å klage dersom du får avslag på sykepenger fra Nav. Det er da viktig å overholde klagefrister. Klagen må begrunnes ut fra relevant dokumentasjon, og du kan få hjelp fra advokat til å sette opp klagen.

I denne artikkelen går vi gjennom de vanligste forholdene som er gjenstand for klage på vedtak om sykepenger, og hvordan du går fram i en slik klagesak.

Generelt om rett til sykepenger

Retten til sykepenger er sentralt i det norske velferdssystemet.

I Norge får du utbetalt sykepenger fra første sykedag. Du får også det samme du ville fått utbetalt i lønn – opptil en viss grense.

Du kan få sykepenger i inntil et år. Er du fortsatt for syk til å jobbe etter dette, kan du søke om andre ytelser som uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP).

Retten til og vilkårene for sykepenger er hjemlet i folketrygdlovens kapittel 8. I tillegg er det et fyldig rundskriv fra departementet som utfyller bestemmelsene og som tjener som veiledning for saksbehandlere.

Grunner til å klage på sykepenger

Hvis NAV avslår å gi deg sykepenger, kan du klage. Du må da imøtegå begrunnelsen som er gitt i vedtaket.

Av og til kan det være komplisert. Det er ikke bare en sak mellom deg og NAV. Legen som sykmelder deg og arbeidsgiveren spiller også sentale roller i behandlingen av din søknad. Er det en svikt på veien kan det resultere i en avgjørelse i din disfavør.

Hertil kommer at NAVs dokumentasjonskrav i sykepengesaker er omfattende. Hvis arbeidsgiver eller behandlende lege ikke følger opp, er det deg  det går utover.

NAV har klare resultatkrav, og vil ofte gi avslag dersom de ikke får dokumentasjon i tide. Hvis du har gjort det du kan for å opplyse saken din, bør du klage.

Forhold som ofte dukker opp i klage-. eller ankesaker i forbindelse med avslag på sykepenger er

  • om bruker faktisk var i arbeid da vedkommende ble syk
  • problemer rundt aktivitetskrav fra Nav
  • tvil om bruker oppfyller sykdomskravet
  • opphold i utlandet
  • egen næring
  • ansatt i eget eller familiemedlemmers firma

Vår erfaring er at NAV er litt for raske med å hente avslagsgrunner fra listen over. Vedtakene kan ofte angripes når vi går nærmere inn på de faktiske forhold.

Aktivitetskravet

Etter å ha mottatt sykepenger noen uker, vil NAV i de fleste tilfeller forlange en viss aktivitet fra mottakerens side. Her er det også snakk om tilrettelegging fra arbeidsgiver.

Dersom NAV mener vilkår om aktivitet ikke oppfylles, kan de stoppe sykepengene. Du kan være uenig i dette, men en klage bør understøttes med legeerklæringer.

Opphold i utlandet

Avklaringene etter den såkalte NAV-skandalen medførte at mottakere av sykepenger og andre mottakere av NAV-stønader faktisk kan oppholde seg i EU- eller EØS-land mens de mottar ytelser.

Men dette gjelder ikke land utenfor denne sonen. For disse må du fortsatt søke NAV spesielt om å få utbetalt sykepenger mens du befinner deg der.

Tvil om sykdommen

Konflikter på arbeidsplassen gir ofte sykmelding fra lege. Noen ganger kan arbeidsgiver bestride at arbeidstakeren er syk. Lovens paragraf 8-4 sier at arbeidsuførhet som skyldes sosiale eller økonomiske problemer ikke er grunnlag for sykepenger.

Her kan det være rom for ulike oppfatninger. Stress eller utbrenthet er å regne som sykdommer uansett hva de kan tilbakeføres til. Sorg er en annen tilstand som har vært gjenstand for diskusjon.

Egen næring?

Sykmeldte som driver egen næring eller er ansatt i eget aksjeselskap må regne med å bli endevendt når de søker om sykepenger. Det samme gjelder de som er ansatt i foretak som drives av familiemedlemmer eller andre nærstående.

Overføres det lønn til riktig tid og trekkes forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift etter reglene, vil NAV ikke kunne nekte sykepenger etter arbeidsgiverperioden.

Finner NAV uregelmessigheter i utbetalinger mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, kan de finne tvil i om det foreligger et reelt arbeidsforhold. Det resulterer i så fall i et avslag.

Mange av sakene som bringes inn for Trygderetten gjelder slike situasjoner. Ikke sjelden får klageren medhold etter å vist dokumentasjon på at forholdet har en viss varighet, og at det faktisk er utbetalt lønn, om enn litt uregelmessig.

Klage på beregning av sykepenger

Sykepengene dine regnes ut fra den inntekten du hadde på det tidspunktet du ble sykmeldt. Av og til byr det på problemer hvis du har en litt sammensatt inntektssituasjon.

Det er tilfelle hvis du jobber mye overtid eller tar ekstrajobber på timebasis. Det kan lønne seg å sjekke hvordan NAV har beregnet sykepengene dine. Hvis du kommer til et annet resultat, har du muligheten til å klage.

Slik skriver du klage på avslag om sykepenger

Klagen skal sendes til det NAV-kontoret som har fattet vedtaket.

Du skriver nummeret på vedtaket øverst, og spesifiserer hva du klager på (avslag på sykepenger eller beregningen av dem).

Deretter må du begrunne klagen. Her lønner det seg å støtte opp med referanser til folketrygdloven og rundskriv som er gitt av departementet. Kan du også vise til dommer fra Trygderetten, er det suverent.

Du må også legge ved all relevant dokumentasjon. Tall du oppgir må kunne stadfestes, og sykdommer og mangel på arbeidsevne bør bekreftes av lege.

Gangen i en klagesak

NAV-kontoret som har fattet vedtaket skal først se om det du har anført i klagen er grunn god nok til å omgjøre det.

Dersom de ikke gjør det, skal de videresende den til NAV Klageinstans.

Hvis du ikke får medhold i klageinstansen, kan du anke til Trygderetten. Trygderetten fungerer litt som en domstol, men vil ha en kombinasjon av juridisk, trygdefaglig og medisinsk ekspertise.

NAV Klageinstans vil vurdere anførslene i anken din før de videresender den til Trygderetten, og har muligheten til å omgjøre vedtaket selv.

Det er ikke er uvanlig at Trygderetten omgjør saker i klagers favør. Det er derfor ingen grunn til å la være å klage hvis du selv mener du har gode grunner.

Advokat ved klage på vedtak om sykepenger

Mange føler seg hjelpeløse i møtet med NAV-systemet. De vil derfor ha nytte av en profesjonell medhjelper spesielt i klagesaker.

En trygderettsadvokat ser raskere hvilke deler av vedtaket som kan angripes. Dernest finner advokaten fram til hjemler i folketrygdloven, uttalelser i rundskriv fra departementet eller dommer i trygderetten som kan tolkes til din fordel.

Dersom avslag er fattet på grunn av manglende dokumentasjon, kan advokaten bidra  til å få innhentet denne fra relevante instanser.

Dersom du er under inntektsgrensene , vil du ha rett på fri rettshjelp ved klage på NAV-vedtak. Per 2022 ligger disse på 490 000 kroner i året for par, og 320 000 kroner i året for enslige. Det er i tillegg formuesgrenser. Advokaten kan dobbeltsjekke om du kan få dekket noen av omkostningene fra denne ordningen.

Du kan også ha rett til å få dekket advokatomkostningene dersom du får medhold i klagen eller anken.

Vanlige spørsmål

Når har jeg rett på sykepenger?

Dersom du blir sykmeldt fra jobben din, vil du normalt ha rett på sykepenger.

Hvorfor får jeg avslag på sykepenger?

Avslagsgrunnen skal stå i vedtaket du får fra NAV. Vanlige grunner kan være at du ikke har jobbet lenge nok (minst 4 uker) i den jobben du har, eller at du ikke oppfyller aktivitetskrav som er satt av NAV.

Hvordan kan jeg klage på avslag på sykepenger?

Det skal informeres om klageadgangen i vedtaket fra NAV. Klagen sendes skriftlig til det samme kontoret med angivelse av saksnummer. Den bør begrunnes, gjerne med henvisninger til regelverk og avgjørelser i lignende saker.

Hvor lang tid tar det å få behandlet en klage på sykepenger?

Det varierer mye, men NAV oppgir gjennomsnittlig behandlingstid for en klage på sykepenger til å være 8-10 uker.

Kilder

  • Kjønstad, Asbjørn: Innføring i trygderett, Universitetsforlaget, 2018 (5.utgave ved Imran Haider).
  • Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 309-320
  • Rundskriv til folketrygdlovens kapittel 8 om sykepenger