Folketrygdloven § 8-12 med lovkommentar

En person som bruker en lupe leser gjennom jussordboka

Folketrygdloven §8-12 regulerer antall sykepengedager en person kan ha i løpet av en periode på tre år før retten til sykepenger opphører. Dersom vedkommende har vært arbeidsfør i 26 uker etter endt mottak av sykepenger, får medlemmet igjen rett på sykepenger.


Lovteksten

§ 8-12 – Antall sykepengedager

Når en arbeidstaker, selvstendig næringsdrivende eller frilanser har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 248 dager i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Når andre medlemmer har mottatt sykepenger fra trygden i til sammen 250 dager i de siste tre årene, opphører retten til sykepenger fra trygden. Dersom trygden yter sykepenger i de første 16 kalenderdagene, ytes det sykepenger i opptil 260 dager.

Et medlem som har vært helt arbeidsfør i 26 uker etter at vedkommende sist fikk sykepenger fra trygden, får igjen rett til sykepenger fra trygden i 248, 250 eller 260 sykepengedager. Ved vurderingen av om medlemmet har vært helt arbeidsfør, ses det bort fra perioder der vedkommende har mottatt sykepenger i arbeidsgiverperioden eller fra forsikringen for selvstendig næringsdrivende og frilansere for de første 16 kalenderdagene.

Bestemmelsen i andre ledd gjelder tilsvarende når medlemmet mottar uføretrygd, og vedkommende har vært arbeidsfør med arbeidsinntekt i 26 sammenhengende uker etter at ytelsen begynte å løpe.

Til medlem mellom 67 og 70 år ytes sykepenger fra trygden i 60 sykepengedager, se § 8-51. Bestemmelsen i andre ledd om ny rett til sykepenger gjelder tilsvarende

Kort forklart

Første ledd

Første ledd redegjør for hvor mange dager et medlem av folketrygden kan motta sykepenger i løpet av en treårsperiode, før denne retten opphører. Antallet dager varierer basert på om man har mottatt sykepenger fra NAV fra første fraværsdag, eller om arbeidsgiver har betalt de første 16 kalenderdagene (12 arbeidsdager).

Andre ledd

For å på ny kunne få rett til sykepenger, må man være «helt arbeidsfør» i 26 uker. Dette innebærer at man ikke kan motta sykepenger i perioden. Kortvarig fravær grunnet sykdom, som ikke belaster trygden vil ikke resultere i brudd på opptjeningsperioden.

Tredje ledd

Etter tredje ledd vil også en person som er delvis uføretrygdet, og som har en deltidsjobb, tjene opp retten til sykepenger i jobben på samme måte som etter reglene i annet ledd.

Fjerde ledd

Et medlem av folketrygden i alderen 67-70 år har kun rett til sykepenger i 60 dager av gangen. Også disse medlemmene kan på nytt tjene opp retten til sykepenger, dersom de er arbeidsfør i 26 uker.

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om sykepenger som arbeidstaker eller arbeidsgiver, kan vi bistå deg. Våre erfarne advokater er tilgjengelige for en uforpliktende og gratis første samtale. Ring oss på telefon, eller ta kontakt på e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019