Folketrygdloven § 3-22 med lovkommentar

Hendene til en pensjonist som er medlem av folketrygdloven og har rett til minste garanterte tilleggspensjon

Folketrygdloven § 3-22 angir at medlemmer født før 1941, og som fikk sin inntektsevne varig nedsatt med minst halvparten grunnet sykdom, skade eller lyte før fylte 26 år, har rett til minste garanterte tilleggspensjon basert på full opptjeningstid.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 3-22:

Et medlem som er født i et av årene 1931–1940, og som før fylte 26 år har fått sin inntektsevne/arbeidsevne varig nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom, skade eller lyte, har rett til en minste garantert tilleggspensjon basert på full opptjeningstid. Også et medlem som er født i et av årene 1923–1930, har rett til garantert tilleggspensjon dersom vedkommende før fylte 24 år fikk inntektsevnen/arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten.

Pensjonen beregnes etter

  • sluttpoengtall 1,60 når medlemmet er født i et av årene 1923 og 1924
  • sluttpoengtall 2,00 når medlemmet er født i året 1925
  • sluttpoengtall 3,00 når medlemmet er født i et av årene 1926 – 1930
  • sluttpoengtall 3,30 når medlemmet er født i et av årene 1931 – 1940

Dersom grunnpensjonen er redusert på grunn av manglende trygdetid, skal den garanterte tilleggspensjonen reduseres tilsvarende.

Tilleggspensjon som er fastsatt etter de vanlige reglene, går til fradrag i den garanterte tilleggspensjonen. Dette gjelder også tilleggspensjon som er fastsatt på grunnlag av avdød ektefelles opptjening.

Kort forklart

Garantert tilleggspensjon til unge uføre ytes til medlemmer av trygden, jf. folketrygdloven § 12-3 fjerde ledd. 

Første ledd

Medlemmer i folketrygden født i årene 1931 til og med 1940, som har fått sin inntektsevne redusert med minst halvparten før fylte 26 år, har rett til garantert minste tilleggspensjon. Personer født i årene 1923-1930 har også rett til garantert tilleggspensjon dersom arbeidsevnen ble redusert med minst halvparten før fylte 24 år. Tilleggspensjonen skal beregnes basert på full opptjeningstid og garantert sluttpoengtall.

Andre ledd

Sluttpoengtall anvendes i folketrygdens eldre alderspensjonsordning for å beregne tilleggspensjon. Tallet vil utgjøre gjennomsnittet av de 20 høyeste poengtallene. Ved færre enn 20 poengår, vil gjennomsnittet av pensjonspoengene brukes. 

De ulike garanterte sluttpoengtallene for unge uføre er som følger etter folketrygdloven § 3-22:

  • 1,60 når medlemmet er født i et av årene 1923 og 1924,
  • 2,00 når medlemmet er født i året 1925,
  • 3,00 når medlemmet er født i et av årene 1926 – 1930, og
  • 3,30 når medlemmet er født i et av årene 1931 – 1940.

Tredje ledd

Hvis grunnpensjonen har blitt redusert grunnet manglende trygdetid, skal den garanterte tilleggspensjonen reduseres tilsvarende, se folketrygdloven § 3-5 og § 3-6.

Fjerde ledd

Tilleggspensjon fastsatt etter de alminnelige beregningsreglene går til fradrag i den garanterte tilleggspensjonen. Tilsvarende gjelder tilleggspensjon fastsatt etter opptjeningen til avdød ektefelle. I slike  tilfeller vil tilleggspensjonen enten fastsettes etter reglene i folketrygdloven § 3-22, eller bestå av 55% av avdødes + evt. 55% av egen opptjent tilleggspensjon.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 3 del III

Prop. 130 L (2010-2011) Endringer i folketrygdloven

Ot.prp. nr. 37 (2008-2009) Om lov om endringer i folketrygdloven

Advokathjelp

Hvis du har spørsmål om garantert tilleggspensjon for unge uføre eller andre regler i folketrygdloven, må du gjerne ta kontakt med en av våre dyktige advokater for en gratis og uforpliktende samtale. Advokatene er tilgjengelig per telefon og e-post.

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.