Folketrygdloven § 5-24 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Stønad til nødvendige helsetjenester i utlandet

Folketrygdloven § 5-24 hjemler dekning av medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester i utlandet. Vurderingen skal skje som om helsehjelpen var gitt i Norge. Det innebærer at det må ses hen til nasjonale vilkår for den aktuelle tjenesten som ønskes dekket.

Lovtekst

Folketrygdloven § 5-24 angir følgende:

§ 5-24. Stønad til helsetjenester i utlandet

Et medlem gis stønad til nødvendige utgifter til helsetjenester i utlandet etter reglene i denne paragrafen. Utgiftene dekkes etter bestemmelsene i dette kapitlet, likevel slik at trygden også dekker reise- og oppholdsutgifter ved undersøkelse og behandling samt tilsvarende utgifter for behandlingspersonell som på grunn av pasientens helsetilstand må reise til medlemmet. For øvrig gjelder følgende særregler:
a. Utgiftene dekkes etter særskilte satser.
b. Utgiftene til ambulansetransport dekkes fullt ut.
c. Utgiftene til sykehusopphold dekkes med opptil et beløp som fastsettes av Stortinget. 

En person som er medlem etter §§ 2-1 eller 2-3 har ikke rett til stønad til helsetjenester under midlertidige utenlandsopphold. Personer med vedvarende og regelmessig behov for oksygen- og dialysebehandling får likevel dekket nødvendige utgifter til slik behandling. Videre dekkes utgiftene til helsetjenester når et medlem reiser til utlandet for å føde.

Til en person som er pliktig medlem i trygden etter bestemmelsene i § 2-5, gis det utvidet stønad til enkelte helsetjenester under opphold i utlandet. Forsørget ektefelle og barn har under utenlandsopphold rett til utvidet stønad i samme utstrekning som medlemmet selv.

Utvidet stønad til helsetjenester etter tredje ledd gis også til en person som er medlem som arbeidstaker etter § 2-2. Forsørget ektefelle eller barn som ikke selv er medlemmer i trygden, gis imidlertid bare stønad i den utstrekning det følger av bestemmelsene i § 5-2 andre ledd.

Når et medlem som arbeider i utlandet, har rett til stønad til helsetjenester, skal arbeidsgiveren utbetale stønaden og få refusjon fra trygden.

Trygden dekker ikke merutgiftene ved å søke en annen lege, tannlege eller helseinstitusjon m.m. enn konsulatet kan henvise til, med mindre øyeblikkelig hjelp er nødvendig og billigere forsvarlig behandling ikke kan skaffes.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om satser, dekningsnivå, egenandeler og egenandelstak. Dessuten kan det gis bestemmelser om utvidet stønad etter tredje ledd og om utvidet stønad til grupper som ikke er omfattet av tredje ledd.

Departementet gir forskrifter om at det ikke skal ytes stønad etter denne paragrafen til den som ifølge en avtale med et annet land om trygd har rett til tilsvarende stønad i avtalelandet.

Kort forklart

Folketrygdloven § 5-24 gir hjemmel til dekning av medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester i utlandet. Vurderingen skal skje som om helsehjelpen var gitt i Norge. Det skal derfor som hovedregel ses hen til nasjonale vilkår for den aktuelle tjenesten.

Første ledd – Hovedvilkår for stønad

Et vilkår for stønad er at vedkommende er medlem av folketrygden, jf. § 5-24 første ledd, jf. § 5-2. Ektefelle og barn forsørget av medlemmet, kan også ha stønadsrett uten å være medlem selv, jf. § 5-2 andre ledd. 

Videre må som hovedregel samme vilkår som gjelder for tilsvarende helsetjeneste i Norge etter folketrygdloven kapittel 5 være oppfylt. Det innebærer at utgiftene blant annet må være nødvendig og at helsetjenesten må være gitt grunnet sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel eller svangerskapsavbrudd. I den forlengelse vil utgifter til forskning, kosmetisk, alternativ eller eksperimentell behandling, ikke dekkes av § 5-24. 

Som utgangspunkt gjelder krav om henvisning, resept og rekvisisjon for helsetjenester i utlandet, på samme måte som i Norge. I en del land gis imidlertid ikke slikt skriftlig. Pasienten vil da ikke kunne fremlegge dokumentasjon. Helfo kan i slike situasjoner etter en konkret vurdering godta stønad uten dokumentasjon.

Ytelser som dekkes

Utgifter til ambulansetransport vil dekkes fullt ut både for personer med ordinær stønad og utvidet stønad, jf. § 5-24 første ledd bokstav b. Utgifter til sykehusopphold i utlandet er også dekningsmessig, oppad begrenset til et beløp fastsatt av Stortinget, jf. bokstav c. Ved utvidet stønad dekkes alle nødvendige utgifter i forbindelse med opphold og behandling ved sykehus, jf. forskrift om utvidet stønad § 3 andre ledd. 

Vilkår for dekning av legemidler, medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler for både ordinær og utvidet stønad fremgår av folketrygdloven § 5-14 og § 5-22. Legehjelp er hjemlet i folketrygdloven § 5-4, radiologisk undersøkelse og behandling i § 5-5, tannlege- og tannpleierhjelp i § 5-6 og § 5-6a, behandling hos psykolog i § 5-7, hos psykiater i § 5-4 og hos fysioterapeut i § 5-8. For disse dekkes utgifter med samme beløp som i Norge ved ordinær stønad, og med 75 prosent ved utvidet stønad. Videre kan også nødvendige reiseutgifter, kost- og overnattingsutgifter dekkes. Det samme gjelder dekning for nødvendige utgifter etter yrkesskade, jf. § 5-25.

Andre ledd – Midlertidig opphold i utlandet

Ved midlertidig opphold i utlandet har medlemmer etter folketrygdloven § 2-1 (bosatt i Norge) og § 2-3 (bosatt på Svalbard, Jan Mayen og norske biland) begrensede rettigheter til stønad. I slike tilfeller har man kun rett til å få stønad til utgifter til fødsel og oksygen- og dialysebehandling. Personer som oppholder seg i utlandet grunnet arbeid eller studier, har likevel rett til utvidet stønad under midlertidige opphold i utlandet, jf. Ot.prp.nr.5 (2002-2003) punkt 2.3. Gjennom EØS-avtalen og forordning 883/04 vil også øvrige medlemmer ha enkelte utvidede rettigheter ved opphold i EØS-landene. 

Tredje og fjerde ledd – Utvidet stønad

Hvorvidt den enkelte har rett til ordinær eller utvidet stønad avhenger av hvilket medlemsskap vedkommende har og hvilken aktivitet, herunder jobb, studier, pensjonist m.m., personen utøver i utlandet. Studenter med støtte fra Lånekassen og arbeidstakere (norske tjenestemenn og sjøfolk) som er pliktige medlemmer etter § 2-5 har alltid rett til utvidet stønad, mens pensjonister som er frivillige medlemmer i tråd med § 2-8 har som utgangspunkt rett til ordinær stønad. En person som er medlem som arbeidstaker etter § 2-2, herunder personer bosatt i utlandet, mens som er medlem av folketrygden som arbeidstakere i Norge, gis også utvidet stønad.

Utvidet stønad gis til andre medlemmer enn overnevnte dersom «særlige grunner gjør det rimelig», jf. forskriften § 2 andre ledd. Unntaksregelen anvendes med varsomhet, og kun for persongrupper som kan sammenlignes med de opplistede.

Medlemmer med utvidet stønad får vanligvis dekket en større andel av sine utgifter, enn personer med ordinær stønad. Utvidet stønad omfatter eksempelvis full dekning av utgifter til opphold og behandling ved sykehus.

Rett til utvidet stønad opphører klokken 24 den første søndagen i den første måneden etter at studiet eller arbeidsforholdet opphørte. Når rett til utvidet stønad har opphørt, har medlemmet likevel rett til ordinær stønad ut medlemsperioden, som kan vare inntil tre måneder etter arbeidsforholdets eller studiets slutt, jf. § 2-14. 

Femte ledd – Arbeidsgivers plikt til å utbetale forskudd

Etter femte ledd har arbeidsgivere plikt til å utbetale stønad som forskudd til medlemmer som arbeider i utlandet. Denne forskutterte stønaden vil deretter bli refundert av folketrygden.

Sjette ledd – Merutgifter

Av sjette ledd fremgår det at trygden ikke dekker merutgifter ved å søke en annen lege, tannlege eller helseinstitusjon m.m. enn konsulatet kan henvise til. Unntak følger der øyeblikkelig hjelp er nødvendig og billigere forsvarlig behandling ikke kan skaffes.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven § 5-24

Forskrift om utvidet stønad [FOR-1997-04-30-391]

Ot.prp.nr.5 (2002-2003)

Advokathjelp

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med stønad til helsehjelp? Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse innen trygderett, og bistår deg gjerne. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan ta kontakt med oss per telefon eller e-post.

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.