Folketrygdloven § 5-25 med lovkommentar

En pasient som sitter på sengekanten etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade

Folketrygdloven § 5-25 regulerer stønad ved yrkesskade. Ved godkjent yrkesskade ytes full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 5-25:

§ 5-25. Stønad ved yrkesskade

Ved en skade eller sykdom som regnes som yrkesskade etter kapittel 13, ytes det full dekning for nødvendige utgifter til legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden.

Etter en yrkesskade dekkes nødvendige utgifter til hjemtransport.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om hva som skal regnes som full dekning, om stønad i utlandet, og om stønad til personer som ikke lenger er medlemmer i trygden.

Kort forklart

Formålet med § 5-25 er å gi særlige dekningsregler ved yrkesskade. En yrkesskade er en personskade eller sykdom som skyldes en arbeidsulykke som oppstår mens arbeidstakeren er i arbeid på arbeidsstedet i arbeidstiden. Bestemmelsen gjelder alle som har en godkjent yrkesskade etter § 13-3 og § 13-4. I slike tilfeller dekkes nødvendige utgifter utover det ordinære stønadssystem, jf. § 13-1 og § 5-1.

Ordlyden «nødvendige utgifter» innebærer et krav om at helsetjenesten basert på en medisinsk vurdering anses nødvendig. Ved vurderingen må det tilstås et vidt spillerom for medisinskfaglig skjønn, men vurderingen må være forsvarlig, jf. Rt. 2002 s. 19.

Etter folketrygdloven § 21-3 kan det fremsettes krav om dokumentasjon. Det kreves videre dokumentert behandlingseffekt, jf. ordlyden «kan bøte på». Med ordlyden «følgene av skaden» oppstilles et krav om årsakssammenheng mellom yrkesskaden og behandlingsbehovet. Ved flere samvirkende årsaker er det avgjørende om behandlingsbehovet «hovedsakelig eller i det vesentlige» skyldes yrkesskaden, jf. Rt. 2006 s. 735 avsnitt 45-47.

Det kan bare ytes stønad til de helsetjenestene opplistet i bestemmelsen, herunder legehjelp, tannlegehjelp, fysikalsk behandling og legemidler, spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell, og hensiktsmessige hjelpemidler som kan bøte på følgene av skaden. Andre helsetjenester, herunder ved laboratorium og røntgen, hos psykolog, logoped, audiopedagog, kiropraktor og ortoptist, dekkes ikke etter § 5-25. Slike helsetjenester kan imidlertid dekkes etter de alminnelige bestemmelsene i folketrygdloven kapittel 5. Etter omstendighetene kan det også gis yrkesskadefordeler. 

Etter annet ledd fremgår det at nødvendige utgifter til hjemtransport dekkes etter en yrkesskade. I medhold av pasient- og brukerrettighetsloven § 2-6 og spesialisthelsetjenesteloven § 5-5 er det gitt forskrift 25. juni 2015 nr. 793 om pasienters, ledsageres og pårørendes rett til dekning av utgifter ved reise til helsetjenester (pasientreiseforskriften), se § 20 fjerde ledd. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven § 5-25

Rt. 2006 s. 735

Advokathjelp

Ønsker du advokatbistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. 

Har du fått avslag på godkjenning av yrkesskade, og ønsker å klage? Les mer om det her

Kilder

Engstrøm, Bjørn: Kravet til årsakssammenheng – særlig om hovedårsakslæren, i Tidsskrift for Erstatningsrett, 2007 s. 64-86

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.