Klage over avslag på yrkesskade

En mann som ligger på gulvet etter å ha blitt utsatt for en yrkesskade

Avslag på godkjenning av yrkesskade kan angripes ved klage. Klagen sendes til det NAV-kontoret som har skrevet avslaget.  Ved opprettholdelse av avslaget, kan det ankes inn for Trygderetten.

NAV må godkjenne yrkesskaden

Det har stor betydning om din skade eller lidelse kan klassifiseres som yrkesskade eller yrkessykdom. En yrkesskade kan gi rett dekning av alle helseutgifter, inkludert egenandeler, yrkesskadeerstatning og menerstatning.

Løpet for å få godkjent en yrkesskade kan virke kronglete for mange, ettersom man må forholde seg til både NAV, arbeidsgiverens forsikringsselskap, arbeidsgiveren selv og ulike former for medisinsk ekspertise.

Det er ikke uvanlig at det er behov for advokathjelp til å koordinere henvendelser, innhente nødvendige dokumenter og sørge for at man søker om alt man potensielt kan ha krav på.

Her går vi gjennom hovedpunktene for hva du vite dersom du skal klage på et avslag om yrkesskade

Hva er en yrkesskade?

Hva som regnes som yrkesskade er ikke alltid like klart. Hovedregelen er at den må ha blitt påført på arbeidsplassen, i arbeidstiden og ha en forbindelse til den jobben du utfører. Videre skal det være en ulykke eller annen form for ytre påvirkning som forårsaker skaden. Eller for eksempel vold på jobben.

Dersom du mister en finger i arbeidet med maskinene, for eksempel en sirkelsag, er det liten tvil om det er en yrkesskade.

Dersom du skader deg ved et tungt løft, er det vanskeligere. En sykepleier vil for eksempel måtte løfte daglig. Så lenge løftingen er innenfor det normale, godkjennes det ikke som yrkesskade.

Men så kan det være situasjoner hvor man plutselig må løfte mye tyngre enn det som er vanlig. Da er det være en plutselig hendelse som kan gi rettigheter i forbindelse med yrkesskader.

Hva er en yrkessykdom?

Yrkessykdom gir de samme rettigheter som en yrkesskade. Det må da være forhold på arbeidsplassen som har gjort at du ble syk.

En rekke eksempler på lidelser som kan godkjennes som yrkessykdom er gitt i egen forskrift. Det inkluderer blant annet

  • lidelser som følge av forgiftninger og annen kjemisk påvirkning
  • allergiske/idiosynkratiske hud- og lungesykdommer
  • nedsatt hørsel etter støy fra maskiner eller annet utstyr på arbeidsplassen
  • problemer som følge av endring i barometertrykk for for eksempel dykkere

Listen er langt fra fullstendig.

Rettigheter i forbindelse med yrkesskade

Det er stor forskjell på skader og sykdommer som kan relateres til arbeidsplassen, og de som ikke kan det.

En yrkesskade som er godkjent av NAV gir rett til:

  • gunstige beregningsregler for sykepenger, arbeidsavklaringspenger og uførepensjon
  • dekning av relaterte helseutgifter (lege, medisiner) inkludert egenandeler
  • å søke om menerstatning (spesielle vilkår)

Dessuten kan du ha krav på yrkesskadeerstatning for økonomisk tap og menerstatning fra arbeidsgiverens forsikringsselskap. Vær oppmerksom på at forsikringsselskapet ikke er bundet av NAVs vurdering. De kan gjøre sin egen tolkning av hvorvidt du er yrkesskadet.

Viktig ved klage på yrkesskade

Det er mange saker som avslås i første omgang når man søker om å få godkjent en yrkesskade.

Det kan være at NAV kommer til at det ikke er en alvorlig skade, eller at den ikke har tilstrekkelig tilknytning til arbeidet du gjør. I slike tilfeller er det gjerne snakk om bruk av skjønn, altså vurderinger.

Her er det lov til å ha en annen oppfatning. Ikke sjelden kan det også være ulike synspunkter på tilsvarende saker innad i NAV. Det betyr at det kan lønne seg å klage.

Det kan også være grunn til å stille spørsmål ved NAVs beregninger. Ikke minst gjelder dette et krav på menerstatning (kompensasjon for forringet livskvalitet som følge av skaden). Her går det svært mye på vurderinger, både av medisinsk og juridisk art.

Advokathjelp ved yrkesskade

Hvis NAV ikke godkjenner yrkesskaden din, kan du la en advokat se på saken. Lovverket med sine mange presiseringer og unntak er vanskelig å få oversikt over. Veldig få yrkesskadesaker er identiske, og det finnes et stort antall avgjørelser i Trygderetten og andre domstoler som kanskje kan hentes fram til din fordel.

Dersom du får medhold, skal som hovedregel NAV dekke omkostningene til advokat. Du kan også få fri rettshjelp i forbindelse med klage dersom du ligger under inntektsgrensene.

I saker mot arbeidsgivers yrkesskadeforsikringsselskap kan de som regel dekke advokatens salær.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad dersom du ikke får godkjent din yrkesskade. Vi har spesialiserte trygderettsspesialister som kan hjelpe deg med å sette opp klagen.

Vanlige spørsmål

Hva er en yrkesskade?

En yrkesskade er en skade som oppstår på arbeidsplassen, i arbeidstiden og mens du jobber. Normalt skal det være en hendelse eller ulykke som utløser skaden. Yrkessykdom er likestilt med yrkesskade i folketrygdloven.

Hvorfor må NAV godkjenne en yrkesskade?

En yrkesskade gir deg gunstigere uttelling ved beregning av sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd. Du vil få dekket helsekostnader fullt ut, og du kan ha rett på menerstatning.

Hva kan jeg gjøre hvis NAV ikke godkjenner min yrkesskade?

Et vedtak om avslag på yrkesskade kan påklages til NAV Klageinstans, og videre ankes inn for Trygderetten.

Hvordan klage på avslag på yrkesskade?

Klagen må sendes innen klagefristen, og begrunnes så godt som mulig. Du kan engasjere advokat til å bistå deg med klagen.

Kilder