Fri rettshjelp ved klage til NAV

En klient som har fått fri rettshjelp ved klage til NAV gir hånden til en advokat

Du kan få innvilget fri rettshjelp til skrive klage til NAV. Det betyr at du kan bruke advokat til å skrive klagen, og staten betaler.

Det er inntektsgrenser for at du skal kunne benytte deg av denne ordningen. Satsene for dette ble kraftig oppjustert i 2022. Det kan derfor hende du har rett på fri rettshjelp i dag selv om du tidligere har fått avslag.

Her går vi nærmere inn på forutsetningene for fri rettshjelp ved klage til NAV, og hva advokaten kan hjelpe deg med i slike saker.

Hva er fri rettshjelp?

Fri rettshjelp er en støtteordning fra staten for at personer med dårlig økonomi også skal få advokathjelp i spesielt presserende saker.

Det er Statsforvalteren (tidligere kjent som Fylkesmannen) som administrerer ordningen.

Du kan søke om fri rettshjelp direkte fra et skjema på Statsforvalterens nettside, men de fleste søker gjennom sin advokat. Det enkleste er derfor først å ta kontakt med en advokat og la denne undersøke om du har rett på fri rettshjelp i saken.

Advokaten må akseptere å ta saken til offentlige salærsatser.

Fri rettshjelp kan også dekke andre rettsomkostninger enn advokatens salær. Det kan være tolketjenester, innhenting av sakkyndige erklæringer og rettsgebyr.

Har du en inntekt på mer enn 100 000 kroner må du betale en egenandel.

Retten til fri rettshjelp er hjemlet i rettshjelpsloven av 1980. Forslag til en ny, revidert versjon av denne loven er planlagt behandlet i Stortinget i 2023. Hvis loven blir vedtatt vil mange flere få fri rettshjelp enn i dag.

Hvem kan få fri rettshjelp?

Inntektsgrensen for å få fri rettshjelp, er som følger:

  • Enslig: kr 230 000 per år
  • Ektefeller og samboere: kr 490 000 per år

Disse satsene ble oppjustert med 30 % i 2022 etter at de hadde vært de samme siden 2013. Fremover vil det bli lagt opp til årlige justeringer med utgangspunkt i Folketrygdens grunnbeløp.

Satsen gjør det mulig for de som har varige trygder eller pensjoner tilsvarende minstepensjonsnivå (minstepensjonistene) å få fri rettshjelp.

Det er også en formuesgrense på 100 000 kroner. Verdien av egen bolig regnes ikke med.

Klagesaker i NAV

Et av de prioriterte områdene for fri rettshjelp utenfor domstolsapparatet er klager på vedtak som er fattet etter folketrygdloven. Det vil si de fleste sakene som behandles i NAV.

NAV mottar mange tusen klager årlig. En overraskende stor andel av disse omgjøres av vedtaksorganet, normalt  NAV Forvaltning, selv – uten at den sendes videre til klageinstansen (NAV Klageinstans) eller Trygderetten. En SINTEF-rapport (SINTEF rapport A27675 «Omgjøring av vedtak i NAV og Trygderetten» 2016) fant ut at 42 % av sakene ble omgjort i 2015.

I rapporten ble det konkludert med at det var det var et underforbruk av klageretten, og at mange flere antakelig ville fått medhold hvis de klagde.

Lettere tilgang på advokathjelp gjennom ordningen for fri rettshjelp kan gjøre at flere får mulighet til å benytte seg av klageretten.

Har du først fått fri rettshjelp, følger dette med videre slike at du kan forfølge saken til Trygderetten, Lagmannsretten og enn-dog til Høyesterett hvis det skulle være aktuelt.

Fri rettshjelp vil ikke dekke en vurdering fra advokat om det er grunnlag for en klage eller ikke. Du er derfor nødt til å klage.

Utvalget som ser på ny rettshjelpslov fant dette uheldig ettersom det avstedkommer også en del grunnløse klager som må behandles. I ny lov er det foreslått også å inkludere klagevurderinger.

Klage på sosial stønad ikke inkludert

Sosial stønad, eller sosialhjelp, innvilges etter sosialtjenesteloven og ikke etter folketrygdloven. Det er dermed ikke blant de prioriterte områdene for fri rettshjelp.

Dersom det nye forslaget går gjennom, vil det imidlertid også inkludere disse sakene. Inntil videre kan rettshjelp ved klage på avslag på sosialhjelp gis kun i særlig prinsipielle saker. Det må i så fall søkes Statsforvalteren på forhånd.

Bruk en rutinert trygderettsadvokat

Behovet for spesialisering innen bestemte rettsområder kommer spesielt fram i trygderetten. En klage innen saksområder som uføretrygd, overgangsstønad og AAP krever god oversikt over det omfattende regelverket i departementets fyldige rundskriv, og over tidligere dommer i Trygderetten.

Ikke minst er det en fordel med innsikt i NAVs arbeidsmetoder for lettere å se hvor feilene oppstår. Det er ikke mange advokater som selv har sittet på venterommet på NAV-kontoret.

En god trygderettsadvokat vil kunne angripe NAVs avslag på flere måter. De vanligst er

  • Saksbehandlingsfeil
  • Skjønnsutøvelse
  • lovanvendelse

Saksbehandlingfeil fra NAV

Hvis NAV ikke har hentet inn nødvendige opplysninger før de avslår søknaden, eller at de ikke har veiledet brukeren på riktig måte, kan det være grunnlag for å gjøre om på vedtaket.

Dårlig skjønn i NAV-vedtaket

Mange avgjørelser baserer seg heller ikke på presise lovverk, men krever en helhetsvurdering av situasjonen (skjønn). Det kan være om brukeren hadde rimelig grunn til ikke å sende inn meldekort eller ikke å akseptere arbeid i en annen del av landet. Ved overgangsstønad kan det bli et spørsmål om hvor stor del av omsorgen som faktisk utøves av den andre forelderen eller om det kan sås tvil om at søkeren faktisk er enslig forsørger.

Slike vedtak kan omgjøres hvis ankeinstansen overbevises.

Feil lovanvendelse

NAV kan også gjøre direkte feil i sin forståelse av lovverket. Et relevant eksempel på dette er det som er omtalt som NAV-skandalen. Flere hundre personer ble urettmessig dømt fordi de ikke meldte fra til NAV om at de oppholdt seg i andre EØS-land. Dette hadde de rett til i henhold til EØS-avtalen.

En godt formulert klage som klart viser svakhetene ved NAVs vedtak, vil ha større sjanse til å bli omgjort. Det kan en trygderettsadvokat hjelpe deg med.

Kontakt oss hvis du har spørsmål i forbindelse med klage til NAV.

Vanlige spørsmål

Hvem kan få fri rettshjelp?

De som ligger under de aktuelle inntektsgrensene er berettiget til fri rettshjelp. Per 2022 ligger disse på 320 000 i året for enslige og 490 000 i året for par,

Kan jeg få fri rettshjelp i alle typer i saker overfor NAV??

Nei, det er kun i forbindelse med klager på vedtak fattet etter folketrygdloven du får fri rettshjelp. Dette gjelder imidlertid de aller fleste ytelsene med unntak av sosialhjelp.

Kan jeg klage på avslag på overgangsstønad?

Ja, du har klagerett på alle vedtak fra NAV. Du kan også søke fri rettshjelp til advokat når du klager på avslag på overgangsstønad.

Hva gjør jeg hvis jeg ikke får fri rettshjelp?

Ta kontakt med en advokat og hør hvor mye det vil koste å skrive en klage.

Kilder