Klage på vedtak fra NAV

Bilde hvor det står NAV på tre svarte kuber

Du kan klage på alle vedtak fra NAV. Det gjelder internt, og videre til Trygderetten. Ligger du under bestemte inntektsgrenser, kan du også få dekket advokat til skriving av klagen.

I det følgende går vi inn på vanlige spørsmål rundt NAVs vedtak, og i hvilken grad du kan angripe dem ved klage.

Hva er et NAV-vedtak?

Vedtak er definert i forvaltningsloven. Det foreligger ytterligere presisjoner til hva et vedtak fra NAV skal inneholde i folketrygdloven og i sosialtjenesteloven.

I hovedsak inneholder et vedtak:

  • En beslutning fattet av NAV. Det typiske er en innvilgelse eller et avslag på en stønad.
  • En begrunnelse for avslag. Når du skal klage er det selvfølgelig viktig å vite hvorfor en søknad er avslått.
  • Vedtak om innvilgelse kan inneholde bestemte vilkår om ting du må gjøre for å beholde ytelsen. Et typisk eksempel på dette er aktivitetsplikten for mottakere av dagpenger, overgangsstønad eller AAP (arbeidsavklaringspenger).
  • Et klart og enkelt språk. Det er fastslått i språkloven av 2022 at alle vedtak skal utformes på en forståelig måte. Fortsatt syndes det mye mot dette i NAV. Det er vanskelig å klage på et komplett uforståelig vedtak.
  • Opplysninger om klage og hvor lang klagefrist du har.

Hvilke vedtak fattes av NAV?

NAV omfatter en lang rekke saksområder og ytelser. Noen er standardiserte som barnetrygd og foreldrepenger. Det er ikke så fote det klages på disse.

I den andre enden av skalaen har vi uføretrygd, AAP og overgangstønad.

Disse ytelsene preges av en komplisert regelverk, utøvelse av både juridisk og medisinsk skjønn og noen ganger en todelt saksbehandling. Det er blant disse den store andelen av klager kommer.

Vedtak om uføretrygd

Hvis du ikke er født ufør, har du gjerne gått gjennom et langt løp med arbeidsutredning og behandling før søknaden sendes.

Her kan NAV innvende i et avslag at det fortsatt ikke er gjort nok for å stadfeste at du er ufør. Det kan også være et spørsmål om uføregrad (50 %-100 %). Her er det ofte et betydelig innslag av medisinsk skjønn.

Klagen kan gå på at NAV ikke har innhentet eller lagt til grunn tungtveiende legeerklæringer eller andre dokumenter, eller gå direkte på NAVs vurdering av din arbeidsevne.

Vedtak om AAP

AAP (arbeidsavklaringspenger) har en utpreget todelt saksbehandling. Utredningen av din arbeidsevne vil gjøres på ditt lokale NAV-kontor, mens vedtaket om ytelsen blir gjort av NAV Forvaltning, som er fysisk lokalisert et annet sted.

Det kan være fare for at ikke all relevant informasjon om din arbeidsevne eller helsetilstand kommer fram. Har du mistanke om det, bør du klage,

Du kan også klage på urimelige krav om behandling eller arbeidsutprøving.

Vedtak om overgangsstønad

Folketrygdens stønad til enslig mor eller far kan mange ganger bli avgjort på skjønn. Det kan gå på i hvilken grad du kan oppfattes som enslig, om barnets andre forelder bor hos deg av og til og om du er i ferd med å få ny samboer.

Ettersom du må ha minst 60 % av den daglige omsorgen for barnet, blir det også et regnestykke for å få til dette.

Noen kaller dette offentlig dyneløfting. Det er ikke tilfeldig at det kommer mange klager på avslag her.

Vedtak om andre ytelser fra NAV

De øvrige og mer standardiserte saksområdene i NAV går normalt knirkefritt. Du har likevel samme klagerett i disse sakene som i de komplekse som er beskrevet ovenfor.

Du kan blant annet klage på beregningen av ytelsen, om den er avslått på grunn av manglende medlemskap i folketrygden eller at fordi du befinner deg i utlandet.

Klagemuligheter på NAV-vedtak

Alle NAV-vedtak kan påklages, med mindre du har fått full innvilgelse.

Du kan klage på avslag og du kan klage hvis du har fått delvis medhold. Du kan også klage utregningen av ytelsen eller at du opplever at NAV stiller urimelige vilkår.

Stans av ytelser eller krav om tilbakebetaling er også vedtak som kan påklages.

Klageinstansen for vedtak etter folketrygdloven heter rett og slett NAV Klageinstans.

Klagen sendes likevel i første omgang til NAV Forvaltning, som er de som har fattet vedtaket. En opptelling som ble gjort i 2015 viste at hele 42 % av klagesakene ble omgjort av NAV Forvaltning selv.

SINTEF som sto bak denne undersøkelsen mente at dette var et tegn på at mange flere kunne oppnådd noe med å benytte seg av klageretten.

Hvis vedtaket opprettholdes av NAV Forvaltning, oversender de klagen din til NAV Klageinstans. Her gjør de en ny vurdering hvor de opprettholder eller omgjør vedtaket.

Ved opprettholdelse av avslaget kan du anke videre til Trygderetten.

Trygderetten er uavhengig av NAV-systemet, og står helt fritt når de vurderer saker. Erfaring viser at dommerne her anvender en større grad av skjønn i de individuelle sakene, mens NAV heller mer mot det prinsipielle. Ikke sjelden omgjøres vedtaket til klagerens fordel.

Sosial stønad etter sosialtjenesteloven kjører et litt annet løp hvor det er Statsforvalteren som fungerer som klageinstans.

Advokathjelp til klage på NAV-vedtak

Mange opplever NAV-regelverket som tungt og uoversiktlig. Samtidig føler de at de har problemer med å få gjennomslag hos NAV for sine synspunkter.

En trygderettsadvokat kan hjelpe som et mellomledd mellom deg og NAV. Vedkommende vil finne fram til de riktige bestemmelsene, trenge gjennom uforståelige vedtak og skille ut de relevante momentene som taler til din fordel.

Du kan få fri rettshjelp hvis du ligger under inntektsgrensene. Da kan du bruke en advokat til å skrive klagen. Du kan se på rettshjelpskalkulatoren som ligger inne på Statsforvalterens nettside for å sjekke om du kan få støtte.

Vanlige spørsmål

Hvordan skriver jeg klage på vedtak fra NAV?

NAV har elektroniske løsninger for innsending av klager på sin side. Det du må få fram i klagen er hvorfor du er uenig i vedtaket og hva som bør endres. Vær spesielt oppmerksom på ting NAV kan ha oversett da de vurderte saken din.

Hvor stor er sannsynligheten for at jeg får medhold i klagen?

Det kommer jo an på saken, men en telling fra 2015 viste at 42 % av over 50 000 vedtak ble omgjort av NAV Forvaltning selv - uten at de sendte den videre til klageinstansen.

Kan jeg bruke advokat til å klage på NAV?

Ja. Du har full rett til å la deg representere av advokat overfor NAV. Du kan også få fri rettshjelp til å skrive klagen dersom du er under inntektsgrensene.

Hvilke advokater tar klagesaker mot NAV?

Her er det ofte en fordel å bruke advokater med spesialisering i trygderett eller som spesifikt kaller seg trygderettsadvokat. Allmennpraktiserende advokater kan fort overse detaljene i regelverket eller sende litt for generelle klager.

Kilder