Klage på tilbakebetalingskrav fra NAV

Bilde hvor det står NAV

En klage på tilbakebetalingskrav fra NAV skal rettes til ditt lokale NAV-kontor som videresender det til rett klageinstans. Klagefristen er normalt seks uker fra vedtak om tilbakebetaling er gjort. Avslag på klagen kan videre påankes til Trygderetten eller bringes inn for vanlige domstoler.

Her kan du lese hvordan du fremmer klage på tilbakebetalingskrav, og hvordan den skal settes opp. Du kan også ta kontakt med oss hvis du trenger hjelp.

Utgangspunkt: Det er gjort en feilutbetaling fra NAV

Feilutbetaling betyr kort og godt at du har fått utbetalt penger NAV mener du ikke har krav på. Og nå vil de ha disse pengene tilbake.

Tilbakebetalingskrav kan fremmes for alle ytelser etter folketrygdloven herunder:

  • foreldrepenger
  • overgangsstønad
  • arbeidsavklaringspenger (AAP)
  • dagpenger
  • sykepenger
  • uførepensjon

Lovgrunnlaget for tilbakebetalingskrav er folketrygdlovens paragraf 22-15.

Denne regelen er imidlertid ikke så bastant at den omfatter alle tilfeller av feilutbetaling. Med mindre du bevisst har svindlet NAV, er det en rekke vurderingstemaer NAV skal legge vekt på ved ileggelse av tilbakebetalingskrav. Disse kan du angripe i en klage.

Slik klager du på tilbakebetalingskrav

Klageinstans og adressat for klagen er oppgitt i vedtaket du får om tilbakebetaling.

Her er det satt en klagefrist på seks uker.

Du bør  klage umiddelbart ettersom NAV vil begynne å kreve inn pengene uansett om du klager eller ikke. Selve behandlingen av klagen vil også ta mellom 10 og 20 uker.

Dersom du er sent ute med å sende den, har du mulighet til å be om at klagen skal ha oppsettende virkning. Det vil si et fritak for at du har overskredet klagefristen. Merk at en slik anmodning anføres i klagen. Hvis ikke vil den bli avvist.

I selve klagen skriver du detaljert om det som har skjedd, og spesielt hvis det er noen forhold der du har en annen oppfatning enn det som NAV legger til grunn.

Deretter kan du kreve at klageinstansen  omgjør kravet om tilbakebetaling. De har mulighet til å gi deg fullt eller delvis medhold. I det siste tilfellet brukes uttrykket skylddeling. Da slipper du vanligvis med å betale 50 % av det du har fått for mye utbetalt.

Forskjellige klagegrunner

Som nevnt er det en del vurderinger som NAV plikter å gjøre før de fatter et vedtak om tilbakebetaling. Du bør også kjenne til disse og kommentere de av dem som angår saken din når du klager.

Spørsmålet om god tro

Det er en viss forskjell på om du  burde forstått at du ikke hadde rett pengene eller ikke. Merk at det står «burde» forstått. Det legges derfor ikke så mye vekt på om du selv sier at du trodde alt var i orden.

Dersom det er slik at du ved et blikk på kontoutskriften kunne ha sett at det var noe galt, ligger det en forventning i at du tar kontakt med NAV og får en avklaring.

Aktsom god tro i seg selv er ikke nok til å bli fritatt for et tilbakebetalingskrav, men det har mye å si. I din klage bør du derfor få fram alle faktorer som kan bygge opp under dette.

Brudd på veiledningsplikten

Har du fått feil informasjon fra en saksbehandler i Nav, støtter dette opp under at du var i god tro.

Det kan godt skje ettersom Nav bestyrer svært mange ytelser, og alle saksbehandlere har ikke hele det komplette bildet. Det beste er i så fall om denne feilinformasjonen er gitt skriftlig.

Det vil ikke frita deg for alt ansvar, men det er et viktig moment i din klage på tilbakebetalingskravet.

Nav har forstått situasjonen feil

Nav kan også noen ganger misforstå informasjonen du gir dem eller ha feil oppfatning av de faktiske forhold. Det kan skje ved ytelser du for eksempel får som enslig.

Du kan ha gitt beskjed om at kjæresten har flyttet inn, men det kan være ulike grunner til at NAV ikke får det med seg, og fortsetter med utbetalinger. Når de oppdager feilen, krever de pengene tilbake fra deg.

Tiden som har gått og beløpets størrelse

Jo lenger tid det går fra feilen oppdages til det fattes et eventuelt vedtak taler til din fordel. En gang må du kunne innrette deg på om du skal betale tilbake eller ikke.

Det sammen gjelder beløpet. Er det snakk om en mindre sum, er det ikke like viktig å innkreve som store beløp.

Tilbakebetalingskrav i Trygderetten

Trygderetten er et domstollignende forvaltningsorgan. Det kan behandle og overprøve alle vedtak etter folketrygdloven, også tilbakebetalingskrav.

Det er avsagt en rekke slike kjennelser om akkurat dette. En avgjørelse fra Trygderetten vil tjene som veiledning for NAV i fremtidige saker som gjelder lignende forhold.

Det kan derfor være fordelaktig for din klage om du kan vise til en avgjørelse hvor klager har fått medhold, og som har en viss relevans til din sak.

En advokat vil rutinemessig søke opp tidligere trygderettsdommer det kan vises til.

Advokathjelp ved klage på tilbakebetalingskrav

For å få fram ditt syn på saken og fremme den på best mulig måte, kan du be om bistand fra advokat.

Det kan være en fordel å  bruke advokat ettersom det ikke er klare regler for tilbakebetalingskrav, men en rekke vurderingsfaktorer med ulik vekt. Erfaring og oversikt over praksis kan være utslagsgivende.

Fri rettshjelp i klagesaker

Trygdespørsmål kan være kompliserte for mange. Myndighetene kan derfor innvilge fri rettshjelp til å dekke advokatomkostninger når du klager.

Det er inntektsgrenser for å få fri rettshjelp. Fra 1. januar 2020 utgjør disse 320 000 kroner for enslige og 490 000 for par.

Det vil bli fremmet et forslag til ny rettshjelpslov i 2023. Her er det snakk om å utvide rettshjelpstilbudet til å også å omfatte vurdering av klager, i tillegg til selve klageskrivingen.

Advokaten kan hjelpe deg med å finne ut om du har rett på fri rettshjelp.

Dekning av sakskostnader ved medhold

Får du medhold i klageinstansen eller i Trygderetten kan du også få dekket nødvendige utgifter til advokat i sakens anledning.

Les også: Frikjent, men fikk likevel tilbakebetalingskrav

Vanlige spørsmål

Hvordan klager jeg på tilbakebetalingskrav fra NAV?

Du sender en klage til det NAV-kontoret som har fattet vedtaket. De vil enten omgjøre vedtaket selv eller sende klagen videre til klageinstansen for behandling.

Hva er klagefristen på vedtak om tilbakebetaling?

Vanlig klagefrist er seks uker. Du kan anmode om at klagen får oppsettende virkning dersom du er for sent ute.

Når kan NAV kreve tilbakebetaling?

NAV kan fatte vedtak om krav på tilbakebetaling når du har fått utbetalt penger du ikke har rett på.

Kan jeg bruke advokat til å skrive klagen?

Ja. Det er full anledning til å engasjere advokat til å skrive klager til NAV. Dersom du ligger under inntektsgrensene, kan du også få fri rettshjelp til dekning av utgiftene.

Kilder