Klage på avslag om uføretrygd

Mann som er lei seg og har fått avslag fra NAV

Et avslag på uføretrygd kan få store økonomiske og sosiale konsekvenser for den det gjelder. Du har rett til å klage på avslaget. Klagen må fremsettes innen angitt tidsfrist og begrunnes. Du kan søke om fri rettshjelp for å få en advokat til å skrive klagen.

I denne artikkelen går vi gjennom vilkårene for uføretrygd, og hvordan du kan angripe et avslag.

Hva er uføretrygd?

Uføretrygd er en ytelse som utbetales av NAV. Reglene for å få tildelt uføretrygd er beskrevet i folketrygdlovens kapittel 12 og tilhørende rundskriv.

Vilkårene for å få innvilget uføretrygd er som følger:

 • Inntektsevnen din er varig nedsatt med minst 50 prosent på grunn av sykdom og/eller skade.
 • Sykdom og/eller skade er den viktigste årsaken til at inntektsevnen er nedsatt.
 • Behandling eller arbeidsrettede tiltak må være utprøvd.
 • Du må være mellom 18 og 67 år.
 • Du må ha vært medlem av folketrygden i de siste 5 årene før du ble syk.

Du søker uføretrygd på ditt lokale NAV-kontor, men vedtaket blir gjort av NAV Forvaltning som befinner seg et annet sted. NAV Forvaltning er avhengig av at all nødvendig informasjon om deg og din søknad følger med fra det lokale NAV-kontoret.

Klagen behandles av NAV Klageinstans. Dersom det blir avslag også her, kan du anke saken inn for Trygderetten.

Klage på uføretrygd

Du vil få avslag på din søknad om uføretrygd dersom NAV mener du ikke oppfyller vilkårene som er nevnt over.

Det er særlig punktet om at behandling eller arbeidsrettede tiltak (folketrygdlovens paragraf 12-5) skal ha vært utprøvd som er grunnlag for klager. Ofte har man hatt medisinsk behandling eller forsøkt seg i arbeid, men NAV kan mene at det er hensiktsmessig med ytterligere utprøving.

I en del tilfeller er det ikke nok dokumentasjon på det som er gjort tidligere.

NAV kan også vedta å stoppe eller redusere uføretrygden din hvis du ikke lenger fyller vilkårene. Det kan skje dersom du har arbeidsinntekter utover de inntektsgrensene som gjelder. Dette kan du også klage på.

Endelig kan du klage på den utregningen av uføretrygden som er gjort av NAV.

Kravet om medisinsk behandling

De fleste som søker uføretrygd har allerede vært gjennom et langt behandlingsløp med sykepenger og  AAP. I løpet av denne tiden kan det ha vært skrevet tallrike legeerklæringer og vurderinger.

Erfaringer viser at det ikke er alt som kommer med når NAV Forvaltning får oversendt søknaden om uføretrygd fra ditt lokale NAV-kontor. De kan til tider fatte et forhastet vedtak av hensyn til sine resultatkrav i stedet for å etterspørre ytterligere dokumentasjon.

Hvis de for eksempel synes at en legeerklæring virker litt tynn, kan det altså føre til at de avslår søknaden i stedet for å be om en utvidet legeerklæring.

Det er NAV sitt ansvar å påse at en sak er tilstrekkelig opplyst. Hvis de ikke har gjort dette, foreligger det et klagegrunnlag.

Det er heller ikke komme fra at det ligger et betydelig skjønn i bestemmelsene om uføretrygd. Da kan det fort bli forskjellige vurderinger i NAV Forvaltning, NAV Klageinstans og Trygderetten.

Erfaringen viser at det er Trygderetten som er mest liberalt innstilt av disse tre. Det i seg selv er en god grunn til å klage.

Kravet om arbeidsrettede tiltak

NAV har et stort apparat med veiledere, kurs og tiltaksplasser for å oppfylle myndighetenes instrukser om å få flest mulig ut i arbeid. De som ikke er for syke til det, vil bli utprøvd i forskjellige typer arbeid.

Allerede på sykepengestadiet gjennomføres forsøk på tilrettelagt arbeid, graderte sykemeldinger og møter med attføringskonsulenter. For de som går videre på arbeidsavklaringspenger etter at sykepengeperioden har gått ut, vil det bli utarbeidet konkrete aktivitetsplaner hvor man får prøve seg i jobbsituasjoner. Det kan også gis ulike jobbkvalifiserende kurs.

Når det kommer så langt som til en søknad om uføretrygd, har alt dette vært resultatløst. Det NAV da må ta stiling til ved søknad om uføretrygd, er om det er forsøkt godt nok.

Her kommer vi tilbake til de samme tingene som ved medisinsk behandling. Har NAV innhentet dokumentasjon på alt som er gjort? Vil en ny vurdering av den samme saken føre til et annet resultat?

Advokat ved klage på uføretrygd

Du har full adgang til å la deg representere av advokat når du klager på avslag om uføretrygd. Det kan også være gode grunner til å gjøre det.

Det er flere som uttrykker bekymring for NAV-brukernes rettsikkerhet. Den offentlige utredningen NOU 2020:5 tar opp dette spørsmålet i sin gjennomgang av tilgangen på fri rettshjelp i slike saker. I et lovforslag som fremmes i løpet av 2023 legges det opp til en betydelig utvidelse av ordningen på dette området.

Et problem er at mange av brukerne som søker uføretrygd er en i vanskelig livssituasjon. Det gjør det krevende å forfølge avgjørelser gjennom klager og anker til trygderetten.

Det er også et vanskelig tilgjengelig regelverk når det gjelder uføretrygd, og vedtakene preges ofte av tung språkbruk.

En advokat kan hjelpe deg med

 • å finne svakheter i vedtaket som kan angripes
 • å innhente eller kreve at det innhentes ytterligere dokumentasjon i forbindelse med klage
 • å kontakte NAV-instanser på dine vegne
 • å klage til NAV Klageinstans
 • å anke til Trygderetten
 • å forfølge saken videre i rettssystemet om nødvendig

Hvis du ønsker advokathjelp i forbindelse med klage eller anke kan du kontakte erfarne trygderettsadvokater fra Advokatfirmaet Teigstad ved å benytte kontaktskjemaet til høyre på denne siden.

Du kan få fri rettshjelp til dekning av advokat dersom du ligger under inntekts- og formuesgrensene. Det betyr at du må en skattepliktig inntekt under 320 000 kroner dersom du er enslig, og samlet under 490 000 dersom du er gift eller har samboer. (Tall fra 2022).

Har du fått avslag på søknad om ung ufør, og ønsker å klage? Les mer om det her

Vanlige spørsmål

Hva er uføretrygd?

Uføretrygd skal sikre deg varig inntekt dersom du på grunn av sykdom, skade eller lyte ikke er i stand til å skaffe deg det gjennom arbeid.

Hvordan klager jeg på uføretrygd?

Du sender en klage til den instansen som har fattet vedtaket, i dette tilfelle NAV Forvaltning. Du kan be om hjelp fra advokat til å skrive klagen.

Hvem behandler klage på uføretrygd?

NAV Forvaltning vil først se selv om det er grunnlag til å omgjøre vedtaket. Hvis de ikke gjør det, vil de sende det videre til NAV Klageinstans som behandler det på nytt.

Hva gjør Trygderetten?

Hvis du får avslag fra NAV Klageinstans, kan du anke avgjørelsen inn for Trygderetten. Trygderetten er et uavhengig organ som jobber etter domstolrettslige prinsipper.

Kilder