Klage over avslag på ung ufør

En jente som er trist etter at hun fikk avslag på ung ufør

Klage over avslag på trygdeytelser som ung ufør kan gå gjennom dersom det er alvorlig sykdom som ligger til grunn, og det kan fastslås at uføretidspunktet inntrådte før fylte 26 år. Ved opprettholdelse av vedtaket i klageinstansen, kan det ankes videre inn til Trygderetten.

Her kan du lese mer om grunnvilkårene for å få ung ufør, og hvordan avslag fra NAV best kan angripes. Klagesaker i NAV omfattes av fri rettshjelp-ordningen.

Hva er «ung ufør»?

Du kan få et ung ufør-tillegg i uføretrygd eller arbeidsavklaringspenger (AAP) dersom arbeidsevnen anses varig nedsatt før du fylte 26 år.  Det betyr at du får tillegget også om du er eldre enn 26 år, forutsatt at uførheten var til stede før dette.

Grunnen til at det gis et tillegg her, er at stønadene fra Folketrygden jevnt over baserer seg tidligere inntekter. Har du hatt bra opptjening , får du for eksempel høyere uføretrygd.

De som er uføre fra fødselen eller hvor det kan stadfestes på et relativt tidlig tidspunkt vil aldri ha hatt denne muligheten til å tjene opp noe inntektsgrunnlag. Følgelig ville de måtte ta til takke med minste trygdeytelse.

For å kompensere dette ble ung ufør-tillegget tatt inn i folketrygdloven i 1981.

Tillegget utgjør 44 % av folketrygdens grunnbeløp. Per 2022 tilsvarer dette 3 901 kroner ekstra hver måned. Det er altså ikke en ubetydelig forskjell om du uføretrygdes som ung eller ikke.

Krav: Alvorlig sykdom

Grunnlaget for uføretrygd er at man er for syk til å arbeide. For å bli godkjent som ung ufør kreves det alvorlig sykdom. Det betyr et verre sykdomsbilde enn det som vil være tilstrekkelig til å innvilge vanlig uføretrygd.

Det er ikke mulig å gi noen presis angivelse av sykdommer som kvalifiserer, men det er en oppramsing i rundskrivet til folketrygdloven. Her nevnes følgende sykdommer og lidelser:

 • Nedsatt funksjon som følge av alvorlige sykdommer i nervesystem eller muskelsystem, for eksempel alvorlig epilepsi, alvorlig cerebral parese eller lammelser
 • Nedsatt hjertefunksjon, for eksempel på grunn av medfødt uttalt hjertefeil
 • Nedsatt respirasjonsfunksjon, for eksempel på grunn av cystisk fibrose
 • Alvorlig og utbredt hudsykdom, for eksempel sklerodermi
 • Alvorlig leddsykdom, for eksempel alvorlig leddgikt
 • Betydelig sansetap, for eksempel blindhet eller døvhet
 • Kronisk alvorlig sinnslidelse, for eksempel schizofreni
 • Massive angst-, tvangs- og depressive lidelser
 • Alvorlige psykosenære personlighetsforstyrrelser
 • Autisme
 • Alvorlig grad av Aspergers syndrom
 • De alvorligste tilfellene av ADHD

Dette er bare de mest typiske eksemplene. Ingen av dem gir heller automatisk rett til ung ufør-tillegget. Det vil bli vurdert konkret i den enkelte sak.

Krav: Må ha vært ufør før 26 år

26 år er altså det magiske tallet myndighetene har falt ned på. Det er også absolutt. Får du fastsatt uføretidspunktet en dag etter din tjuesjette fødselsdag, kan du vinke farvel til tillegget.

Det har altså stor betydning å fastslå dette.

For de som er født med en lidelse, som for eksempel autisme, er dette ikke noe problem. Her er det mer alvorlighetsgraden i det enkelte tilfelle som vurderes.

Tvilstilfellene her dreier seg om mer diffuse sykdommer og sammensatte sykdomsbilder. ME har vært en gjenganger i klagesaker. Det samme har ulike psykiske lidelser som angst, depresjon, PTSD og rusavhengighet.

Dokumentasjon på behandling, skolegang og arbeidsutprøving må graves fram og vurderes i sin helhet før saken kan avgjøres.

Hjelp til klage på ung ufør

En godkjennelse av at man er ung ufør gir vesentlig bedre økonomisk uttelling. Dersom uførepensjonen bli innvilget i ung alder, er det mange år man må leve med det beløpet man får.

Får du et avslag og du ligger i grenseland her, bør du klage.

Både alvorlighetsgraden av sykdommen din og uføretidspunktet kan basere seg på skjønn. Det vil si rene vurderinger hvor det godt kan finnes motargumenter.

En dreven trygderettsadvokat vil lett kunne se hvilke forhold som kan fremheves i din favør i slike saker.

Du vil også ha rett til fri rettshjelp til å bruke advokat i klagesaken dersom du ligger under inntektsgrensene. Det gjør du hvis du har ytelser tilsvarende minstesatsene i folketrygden.

Kontakt oss hvis du har fått avslag på ung ufør, så ser vi på saken!

Les også: ME-syke Martine fikk avslag på ung ufør-tillegg

Vanlige spørsmål

Hva vil det si å være ung ufør?

Du kan betraktes som ung ufør dersom uførheten inntrådte før fylte 26 år. Du vil da kunne ha rett på et ung ufør-tillegg i trygden.

Hvordan beregnes uføretrygd?

Uføretrygden beregnes til 66 % av inntektsgrunnlaget, det vil si gjennomsnittsinntekten av de tre beste årsinntektene i de fem årene før du ble syk.

Hva er minste uføretrygd?

Minste uføretrygd skal tilsvare 2,48 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige, og 2,28 ganger grunnbeløpet dersom du har ektefelle eller samboer.

Hva får jeg i trygd som ung ufør?

Satsene for ung ufør tilsvarer 2,91 ganger folketrygdens grunnbeløp for enslige og 2,66 ganger grunnbeløpet dersom du har ektefelle eller samboer. Du vil da motta mer enn 40 000 kroner årlig enn ved minste uføretrygd.

Kan jeg få advokathjelp til å klage på avslag om ung ufør?

Ja, Du kan engasjere advokat til å hjelpe deg i alle NAV-saker. Bruker du advokat til å utforme klagen, kan du også ha rett på fri rettshjelp.

Kilder

 • Johnson, Georg Espolin: «Et kritisk blikk på medisinske vilkår for rett til ytelser som ung ufør», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s. 321-332
 • Backer, Jan L. og Simen Lium: Pensjoner i et nøtteskall, Gyldendal Juridisk 2016
 • Rundskriv til folketrygdlovens kapitel 12 om uføretrygd