Anke til Trygderetten

En av Trygderettens dommere behandler en anke

Vedtak som er fattet i NAV-systemet kan ankes til Trygderetten. Trygderetten er uavhengig av NAV, og omgjør rundt 20 % av de klagene den får til behandling hvert år. Du har rett til å bruke advokat til å utforme anken.

Her kan du lese mer om hvordan du anker,  og om hvordan Trygderetten arbeider.

Dette er Trygderetten

Trygderetten er et domstollignende organ. Det vil si at det fungerer som en domstol, men skiller seg litt ut blant annet ved at det kun er skriftlig behandling av saken.

Videre er det medisinsk kyndige eller attføringskyndigde rettsmedlemmer i tillegg til en juridisk dommer. Dette sikrer den nødvendige kompetansen i de sakene som kommer opp for retten.

I prinsipielle saker kan de sette en utvidet rett med fem rettsmedlemmer. Avgjørelsene i Trygderetten vil være veiledende for behandlingen i senere NAV-saker.

I tillegg til NAV-vedtak behandler Trygderetten også helseklager og klager på private pensjonskasser, som KLP og SPK.

I 2021 mottok Trygderetten 4 663 ankesaker. 4 313 kom fra NAV Klageinstans. 22,3 % av disse ble omgjort eller opphevet, altså endret til gunst for klageren.

Det er trygderettsloven som regulerer Trygderettens virksomhet.

Om klagemuligheter før Trygderetten

Du har klagerett på alle NAV-vedtak. Klagefrister og hvor klagen skal sendes skal stå i selve vedtaket. Det er den samme instansen som har fattet vedtaket i første omgang som skal ta imot klagen. Normalt er dette NAV Forvaltning. Mange saker omgjøres allerede her, uten at de sender den videre.

Blir klagen ikke omgjort av NAV Forvaltning selv, sendes den videre til NAV Klageinstans. Her sitter det erfarne jurister og andre svært kompetente fagfolk som vurderer din sak. De vil se på reglene som ligger til grunn for vedtaket og om saken er tilstrekkelig utredet.

Dersom vedtaket ikke omgjøres av NAV Klageinstans, kan det ankes videre til Trygderetten.

Klagebehandlingen i NAV kan imidlertid ta flere måneder. Det vil derfor være best for deg å få endre vedtaket på et så tidlig stadium som mulig.

Å skrive anke til Trygderetten

Når alle klagemuligheter er utprøvd, kan du sende anke til Trygderetten. Det skal være informasjon om dette i det avsluttende vedtaket fra NAV Klageinstans.

Klagefristen er seks uker, og det er svært viktig at den blir overholdt. I motsatt fall vil den normalt avvises.

Anken skal ikke sendes direkte til Trygderetten, men til den instansen som gjorde vedtaket du vil klage på (det vil normalt være NAV Klageinstans).

Klagen må inneholde er en angivelse av vedtaket, hva du vil ha endret, en begrunnelse og en signatur. NAV har egne skjemaer du kan bruke til dette. NAV har også plikt til å ta imot klager du fremmer muntlig, men du vil ha best dokumentasjon for at det er klaget hvis du gjør det skriftlig og sender den selv.

Bruker du advokat, kan du få hjelp til å skrive en mer utfyllende begrunnelse og å avdekke mulige saksbehandlingsfeil fra NAV.

NAV Klageinstans vil oversende anken til Trygderetten med det som foreligger av dokumentasjon i din sak, med mindre de omgjør den selv.

Behandling av anken i Trygderetten

Saken behandles utelukkende på grunnlag av dokumenter i saken. NAV er ansvarlig for at alt som er relevant kommer med, og Trygderetten kan også innhente ytterligere opplysninger hvis det er noe de ikke mener er klart nok.

Husk at dette er din sak, og det være ting som er utelatt. Spesielt gjelder det hvis det er snakk om uføretrygd hvor det kan ligge mange år med historikk bak.

Sjekk at alle legeerklæringer, utredninger eller andre forhold som kan tjene din sak kommer med. Eventuelt kan du få hjelp fra advokat til å spore opp dokumenter som mangler.

Trygderetten kan prøve alle sider av saken, og komme til en ny avgjørelse. De er ikke bundet av partenes påstander.

Avgjørelsen i Trygderetten kalles kjennelser, og de skal begrunnes på samme måter som dommer. Kjennelser fra Trygderetten kan søkes opp på Lovdata.

Du har også mulighet til å anke avgjørelsen videre til Lagmannsretten, men det er mest aktuelt dersom det er prinsipielle spørsmål i saken.

Advokat ved anke til Trygderetten

Du har full rett til å la deg representere av advokat på et hvilket som helst stadie i prosesser mot NAV, også ved anke til Trygderetten.

Profesjonell hjelp i slike saker kan være nødvendig ettersom vi snakker om et omfattende og komplisert regelverk, hvor ikke engang de som jobber med dette til daglig har full oversikt.

Det er mange saker som blir mangelfullt utredet eller avgjort ved skjønn. Der det ligger og vipper om du skal få en stønad eller ikke, kan advokaten finne det loddet som tipper vekstskålen over på din side.

Du kan søke fri rettshjelp til advokat ved anke til Trygderetten. Det krever at du har en årsinntekt under 320 000 kroner per år som enslig, eller under 490 000 dersom dere er to (satser fra 2022). Advokaten kan hjelpe deg med å sjekke om du har krav på fri rettshjelp.

Uansett inntekt kan du kreve advokatomkostningene dekket dersom du får medhold i klagen.

Vanlige spørsmål

Hva er Trygderetten?

Trygderetten er ankeinstans for vedtak etter folketrygdloven, som uføretrygd, arbeidsavklaringspenger (AAP), sykepenger og mer.

Når kan jeg anke til Trygderetten?

Du kan anke når alle klagemuligheter i systemet er utprøvd. Vedtak som er gjort av NAV Klageinstans kan alltid ankes til Trygderetten.

Hvordan anker jeg til Trygderetten?

Du kan anke muntlig eller skriftlig. Gjør du det muntlig, skal NAV sette opp anken for deg. Anken skal begrunnes.

Behøver jeg advokat for å anke til Trygderetten?

Det er ikke noe krav om å bruke advokat, men du kan få god hjelp til finne momenter som tjener din sak. I en del tilfeller vil du også få fri rettshjelp ved anke til Trygderetten.

Kilder

  • Refsdal, Endre S.: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146
  • Ikdahl, Ingunn: «Hvilken vekt skal man legge på Trygderettens praksis?», i Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt. Festskrift til Aslak Syse 70 år, R Førde, M Kjelland og U Stridbeck (red.), Gyldendal Juridisk, 2016 s.309-320
  • Trygderettens hjemmeside