Klagefrist på vedtak fra NAV

Timeglass fylt med hvit sand

Når du klager på et vedtak fra NAV, er det klagefrister som bør overholdes. Klagefristen er normalt seks uker, men på enkelte områder kan det være andre frister. Du har mulighet til å be om forlengelse av klagefristen,  og i enkelte tilfeller også sende den etter fristen.

I denne artikkelen gir vi utfyllende informasjon om NAV og deres klagefrister.

Klage innen fristen

Klagefristen skal alltid oppgis i vedtaket du får. Hvis dette ikke er gjort, er det en saksbehandlingsfeil fra NAV du kan påberope deg hvis du sender klagen etter at fristen er gått ut.

For vedtak etter folketrygdloven, barnetrygdloven og arbeidsmarkedsloven er klagefristen seks uker. I andre saker der det ikke er særlover som angir noe spesielt om klagefrist, for eksempel søknad om barnebidrag eller kontantstøtte, er fristen tre uker.

Fra du har mottatt vedtaket

Fristen regnes fra den dagen du har fått vedtaket. For digitale vedtak gjelder dette fra det blir tilgjengelig på Ditt Nav.

Hvis det sendes i posten, regnes det fra du har mottatt det. Her er utgangspunktet at man regner den tiden vanlig postgang fra utsendelse fra NAV tar til det ankommer en mottaker. Brukerens fullmektig (for eksempel en advokat) regnes også som mottaker. Dersom advokaten ikke er orientert om vedtaket, kan det være en saksbehandlingsfeil.

Hvis det er problemer med postgangen som gjør at vedtaket ikke kommer fram, må dette sannsynliggjøres.

Befinner mottakerens adresse seg i utlandet, må det gjøres konkrete vurderinger i det enkelte tilfelle om når klagefristen skal begynne å løpe.

Send klagen elektronisk

Klagen bør sendes elektronisk der det er mulig. Da regnes den som mottatt, innen fristen, i det øyeblikk den ankommer forvaltningsorganets mottak av slike klager.

Ved postgang er det dagen det avleveres til postoperatør. Her har man mindre kontroll, og det kan bli et problem hvis det drøyer med postgangen.

Anke til Trygderetten skal alltid sendes per post.

Be om forlenget klagefrist

Dersom du ser at du ikke rekker å få klagen ferdig innen fristen, kan du be om forlengelse.

Fristen er der for en grunn, så det kreves en begrunnelse. En advokat som ser at det vil ta tid å innhente nødvendig tilleggsinformasjon eller utrede saken, er et typisk eksempel på en god grunn.

Du må be om forlengelse av klagefristen før den har gått ut.

Dersom det ikke er noen andre parter som har interesse i saken (for eksempel i saker om barnebidrag), er hovedregelen at NAV skal gi forlengelse.

En forlengelse vil normalt gis for to uker. Den kan forlenges ytterligere, men da skjerpes kravene til begrunnelse.

Du kan også forlenge fristen ved å avgi en foreløpig klage. Det kan for eksempel gjøres på telefonen. Da settes en ny frist for når skriftlig klage skal være avlevert.

Klage etter klagefristen

Klage kan også leveres etter at klagefristen er utløpt hvis du har gode grunner for det. Det kalles fritak for oversittelse av klagefristen.

Slike grunner kan være sterke velferdsgrunner, som psykisk eller somatisk sykdom.

Dersom NAV ikke har overholdt sin veiledningsplikt er det annen god grunn. Her snakker vi om tilfeller de ikke har informert godt nok om klageadgangen.

Klageinstansen skal også se på realiteten i selve saken. Hvis avgjørelsen har stor velferdsmessig betydning for den som søker, skal dette tillegges vekt. Det samme er tilfellet hvis forvaltningsorganet selv ser at den kan være rettslig tvilsom.

Endelig er det de tilfellene hvor saken kan ha prinsipiell interesse. Er det elementer i saken som ikke er klart avgjort i lov eller tidligere saker, er det en god grunn for at NAV bør sende saken oppover i systemet gjennom klage.

Grunner som ikke tillegges like stor vekt er når klagen ikke er sendt i tide på grunn av språkproblemer eller rettsvillfarelse. Her sier forskriften at det er brukerens ansvar å skaffe seg nødvendig hjelp.

Det at klagefristen kun er overskredet med kort tid, er ikke grunn nok i seg selv til å få oppfriskning.

Bruk advokat til klage

Mange nøler litt for lenge med å sende klagen. Det kan føre til at den ikke blir behandlet.

Dersom du ikke er sikker på hva du skal skrive i klagen, kan du bruke en advokat. Da sikrer du klagen blir sendt innen fristen, og at den samtidig er så faglig fundert at NAV blir nødt til å ta den på alvor.

Advokaten kan også hjelpe med å få forlenget klagefristen, eller å få den behandlet etter at fristen er utløpt som nevnt over.

Du vil få dekket advokatomkostninger hvis du får medhold i klagen. Du kan også få fri rettshjelp uansett utfall dersom du ligger under inntektsgrensene for denne ordningen.

Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad, helst i god tid før klagefristen går ut, så ser vi på saken din.

Vanlige spørsmål

Hva er klagefristen hos NAV?

For vedtak som er fattet etter folketrygdloven, barnetrygdloven eller arbeidmarkedstiltaksloven er klagefristen seks uker. Andre typer vedtak har tre ukers klagefrist med mindre det står noe annet i en særlov.

Kan man klage etter klagefristen?

Ja, det er mulig. Du må da be om oppreisning for oversittelse av klagefristen. Det må anføres gode grunner for at du ikke klaget innen fristen.

Hvor lang tid tar en klage hos NAV?

Det tar mellom 10 og 20 uker å få behandlet en klage til NAV, litt avhengig av sakstype.

Hva koster det å klage på NAV?

Det er ingen gebyrer eller andre omkostninger ved klage til NAV. Du kan også få dekket advokatomkostningene hvis du får medhold i klagen eller har rett på fri rettshjelp,

Kilder

  • NAVs rundskriv til forvaltningsloven
  • Narvland, Runar: «Betydningen av svikt i NAVs veiledningsplikt», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2013 s. 26-47
  • Refsdal, Endre S.: «Vedtaksorgana i trygderettsprosessen med særlig fokus på NAV», Tidsskrift for Erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2010, s. 121-146