Advokathjelp ved anke til Trygderetten

En mann får advokathjelp for å sende anke til Trygderetten

Du kan få advokathjelp til anke for Trygderetten gjennom ordningen for fri rettshjelp dersom du ligger under inntektsgrensene for ordningen. Ellers vil du kunne kreve å få dekket advokatutgifter om du får medhold i anken.

Her kan du lese mer om hva en advokat kan bidra med til din anke, og om sjansen for å få omgjort vedtaket i denne instansen.

Trygderetten og dens sammensetning

Trygderetten er egentlig et forvaltningsorgan, men arbeider på samme måte som en domstol. Den er en uavhengig institusjon, og ikke en del av NAV eller offentlige departementer eller direktorater.

Retten settes med juridiske, medisinske og attføringskyndige rettsmedlemmer. I særlig prinsipielle saker kan det settes en utvidet rett med fem rettsmedlemmer.

All behandling foregår skriftlig på grunnlag av dokumenter i saken. Verken du eller advokaten din behøver å møte. Retten kan etterspørre ytterligere opplysninger hvis den ikke er belyst godt nok.

Trygderetten mottar over 4 000 anker i året. Behandlingstiden for hver sak var i gjennomsnitt 11 måneder i 2021.

Dersom anken din ikke går gjennom, er det noen ganger mulig å gå videre til Lagmannsretten, og til og med Høyesterett i viktige prinsipielle spørsmål.

Saker som behandles i anke for Trygderetten

Trygderetten fungerer som ankeinstans for vedtak som er fattet av NAV, Helfo og private pensjonskasser (for eksempel KLP og SP).

Før du kan sende anke til Trygderetten skal alle klagemuligheter som ligger i systemet være utprøvd. Dersom du for eksempel ikke får medhold hos NAV Klageinstans, er det Trygderetten som står for tur.

Vanlige saker som behandles i Trygderetten kan gjelde

  • avslag på sykepenger
  • avslag på AAP (arbeidsavklaringspenger)
  • avslag på uføretrygd
  • avslag på overgangsstønad
  • avslag på dagpenger
  • krav om tilbakebetaling fra NAV
  • beregning av ulike stønader

Hvordan få medhold i Trygderetten

Over 20 % av vedtakene som ankes inn for Trygderetten blir omgjort eller opphevet. Det i seg selv er en god grunn til å anke.

Det er ulike grunner til at Trygderetten overprøver NAV eller andre instanser, men det er overveiende når de finner saksbehandlingsfeil fra NAV eller de utøver et annet skjønn, altså rett og slett vurderer saken forskjellig. I prinsipielle saker vil de også kunne gi en annen tolkning av reglene enn NAV.

Du som anker må være klar over at avgjørelsen blir fatt på grunnlag av dokumenter oversendt av NAV hvis du selv ikke bidrar til å utfylle dette.

Det er ikke gitt at Trygderetten uten videre ser saksbehandlingsfeilene eller tar med alle forhold som går i din retning i sine vurderinger.

Her kan det være en fordel å få profesjonell hjelp av en advokat til å gå NAV i sømmene, påpeke feil og etterspørre ytterligere dokumentasjon. Med erfaring fra en rekke tilsvarende saker er det lettere å se de faktorene som er utslagsgivende.

Advokathjelp før og etter anke

Du kan få fri rettshjelp allerede i første klagerunde. Ettersom det er flere måneders behandlingstid i NAV-systemet med etterfølgende ventetid for Trygderetten, er det da også det beste å få omgjort vedtaket til din fordel på et så tidlig stadie som mulig.

Der NAV har gjort saksbehandlingsfeil, vil de ofte selv oppdage dette ved ny gjennomgang av saken din. Det fører til at omgjøringsprosenten også er høyest når den vurderes på ny av NAV Forvaltning selv.

Ofte vil advokaten bidra til å åpne øyene for slike feil i sin klage. Advokaten kan også hjelpe deg hvis NAV kommer med nye pålegg mens klagen din er til behandling.

Når advokaten allerede har skrevet klagen til NAV, får han også en god oversikt over gangen og historikken i saken din. Det kommer til nytte når det er tid for å anke.

Får du nytt avslag i Trygderetten kan advokaten vurdere videre anke til Lagmannsretten.

Fri rettshjelp til advokathjelp i Trygderetten

Det koster ikke noe å få avslaget ditt behandlet av Trygderetten. Blir vedtaket omgjort av retten, kan du kreve saksomkostninger for utgifter du har hatt til advokat i saken.

Du kan uansett få fri rettshjelp til dette fra begynnelsen dersom du ligger under inntekts- og formuesgrensen.

2022-tallene for innvilgelse av fri rettshjelp er som følger:

  • Enslig: Inntekt under 320 000 kroner i året
  • Par: Samlet inntekt under 490 000 kroner i året
  • Formue, egen bolig ikke inkludert: Under 100 000 kroner

Beløpene vil oppjusteres årlig, og advokaten kan hjelpe deg med å finne ut om du kommer inn under ordningen.

Advokater som tar saker for Trygderetten

Når man beveger seg inn i farvannet av folketrygdloven, er det en fordel med folk som har seilt der før. Intervjuer med saksbehandlere i NAV Klageinstans og Trygderetten gir uttrykk for at advokater uten spesiell kjennskap til regelverket fra før, heller ikke bidrar så mye til omgjøring av saken.

En dedikert trygderettsadvokat er antakelig det som gagner saken din best. Ta kontakt med en av våre trygderettsspesialister via kontaktskjemaet på siden, eller send en epost til Advokatfirmaet Teigstad.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få advokathelp til å anke til Trygderetten?

Ja, du kan engasjere advokat på et hvilket som helst trinn når du klager på vedtak etter folketrygdloven. Du kan også innvilges fri rettshjelp til dette.

Kan jeg anke avslag på sosialhjelp til Trygderetten?

Nei. Sosialhjelp gis etter lov om sosiale tjenester, og kan ikke ankes til Trygderetten. Rett klageinstans her er Statsforvalteren.

Hvor mange anker behandles i Trygderetten hvert år?

Trygderetten mottar over 4 000 ankesaker hvert år.

Hvor mye koster det å anke til Trygderetten?

Du betaler ingenting for Trygderettens behandling av anken. Du kan også få fri rettshjelp til å bruke advokat dersom du oppfyller vilkårene.

Kilder: