Klage på avslag om overgangsstønad

Enslig mor og barn, som har fått overgangs

Et avslag på søknad om overgangsstønad kan påklages til NAV Klageinstans, Trygderetten, og videre til Lagmannsretten og til Høyesterett.

Klagene kan gå på at:

  • NAV ikke anerkjenner brukeren som enslig forsørger,
  • NAV mener søkeren ikke oppfyller aktivitetsplikt de har pålagt. eller at
  • NAV ikke godtar forlengelse av stønaden utover tre år.

I denne artikkelen går vi gjennom hovedreglene om overgangsstønad for å vise hva du kan ha rett på. Vi ser også på hvordan du skal sette opp en klage dersom du får avslag. Dersom du ligger under inntektskravene for å få fri rettshjelp, kan du få dekket advokatkostnader til å hjelpe deg med å klage.

Reglene om overgangsstønad

Retten til overgangsstønad reguleres av folketrygdlovens kapittel 15 med overskriften stønad til enslig mor eller far.

Formålet med reglene er å gi den som er alene med omsorgen for ett eller flere barn en inntektssikring i en overgangsperiode.

Men det skal også gi brukeren en mulighet til å bli selvforsørget i løpet av denne perioden. Dette er dermed ikke en passiv stønad. Det stilles krav til  at du aktivt prøver å komme i arbeid eller tar en utdannelse som gir deg muligheter framover.

Det er slik at overgangsstønaden er en av folketrygdens ytelser som er mest utsatt for misbruk. Mye går på å sannsynliggjøre om bruker er enslig eller bor sammen med en annen person. Man må regne med at NAV går en ganske hardt i sømmene i det som også er kalt offentlig dyneløfting.

Betingelser for overgangsstønad

De grunnleggende vilkårene for å få overgangsstønad er som følger

  • Du må være enslig
  • Du har barn i alderen 1-8 år. (Den kan utvides i særlige situasjoner)
  • Ha minst 60 % av den daglige omsorgen for barnet

Det er også krav om at søkeren har opphold i Norge, og minst 5 års medlemskap i folketrygden.

Når du har fått innvilget overgangsstønad, vil det være krav om at du søker jobber, deltar i yrkeskvalifiserende aktiviteter eller tar utdanning. Arbeidskravet kan også godkjennes hvis du er i ferd med å etablere egen virksomhet.

Klager på overgangsstønad

Det er en rekke vurderinger NAV må gjøre før de fatter vedtak om overgangsstønad. Ettersom mange av disse er skjønnsbasert, kan de også diskuteres. Erfaringen viser at mange saker like gjerne kan innvilges som avslås.

Ved en klage får du en ny vurdering av saken din fra et annet ståsted.

Se begrunnelsen for avslaget i vedtaket ditt for å se hvilke forhold som volder tvil for NAV, og angrip dette i klagen din.

Under nevner vi noen av de vanligste klagetilfellene ved avslag på overgangsstønad.

Enslig eller ikke?

Det er særlig ved samlivsbrudd behovet for overgangsstønad melder seg. Kanskje har den andre forelderen vært hovedforsørgeren.

NAV krever her at søkeren fremlegger opplysninger og dokumentasjon på at man ikke bor sammen med barnets andre forelder, eller har samboer.

De kan blant be om utskrifter fra hvem som betaler husleien eller strømregningen

Omsorgsgraden

Delt omsorg er ikke nok. Den som søker overgangsstønad må ha minst 60 % av omsorgen for barnet.

Ut fra dette kan det være en del skjønnsvurderinger NAV må ta stilling til. Herunder er det å avklare hvor barnet faktisk bor, omfanget av samvær og om barnet flytter mye fram og tilbake.

Krav om yrkesrettet aktivitet

Kravet om en eller annen form for yrkesrettet aktivitet er en viktig forutsetning for overgangsstønaden.

Her er det imidlertid en vanskelig balansegang. Som enslig forsørger for et lite barn er det en del som skal gå opp. Du må ha barnetilsyn, og det kan være at ditt barn har spesielle behov slik at det krever mer oppmerksomhet enn andre.

Det kan også være spørsmål om hvor langt du skal reise, og i det hele tatt hvor mye NAV krever av deg på dette området. Et krav om at du påtar deg jobber med ugunstig arbeidstid eller jobber som krever langvarig fravær fra hjemmet kan være i overkant.

Noen ganger kan mottakerens helsesituasjon sette grenser for hvilke jobber som kan være aktuelle.

Utdanningskravet

Du har mulighet til å ta utdanning  når du mottar overgangsstønad. Her kan du i tillegg utnytte deg av andre støtteordninger til skolepenger og studiemateriell.

Men denne utdanningen må være spesifikk yrkesrettet og godkjent av NAV. De vil se på din bakgrunn og på jobbmuligheter etter eksamen. NAV vil også følge opp jevnlig ved å registrere at du deltar i undervisningen og består de avgjørende prøvene.

Aktivitetsplikten, om det gjelder arbeid eller utdanning,  er hyppig gjenstand for klage.

Varigheten av overgangsstønaden

Hovedregelen er at det kan  gis overgangsstønad i inntil tre år, og ikke lenger enn frem til det yngste barnet fyller åtte år.

Men her er det flere unntak og muligheter for utvidelse. Sosiale forhold eller særskilte behov kan være gode grunner for dette. Hvis et barn har spesielle tilsynsbehov er det noe du må overbevise NAV om for å få forlenget stønadsperioden.

Det kan også være at du trenger litt lenger tid for å avslutte utdanningen du har påbegynt mens du mottok overgangsstønad.

Beregningen av overgangsstønad

I motsetning til en del andre ytelser fra folketrygden er ikke størrelsen på overgangsstønaden avhengig av hvor høy inntekt du har hatt tidligere.

Imidlertid avregnes den i forhold til hvor mye du jobber ved siden av, om du samtidig mottar andre ytelser og hvor stor grad omsorg du har for det aktuelle barnet.

Det ligger derfor lange regnestykker bak det tallet du får på utbetalingsslippen. Det er ikke uten videre gitt at NAV har lagt de rette tallene til grunn.

Det kan derfor noen ganger lønne seg å dobbeltsjekke utregningen.

Har du fått innviklet overgangsstønad, men ønsker å klage på beregningen? Les mer om det her

Advokathjelp ved avslag på overgangsstønad

Det er for en stor del opp til deg å overbevise NAV om at du er enslig forsørger, at du ikke ha fått ny samboer, at du har full omsorg eller at barnet ditt har spesielle behov.

En advokat med trygderett som spesialfelt vil raskere kunne se hva slags opplysninger eller dokumentasjon NAV egentlig er ute etter. Vedkommende har også kjennskap til de bestemmelsene og vurderinger som lettere fører til omgjøring. Advokatfirmaet Teigstad har fått medhold i en rekke klager som er behandlet i NAV Klageinstans og i Trygderetten.

Lave inntekter vil gi rett på fri rettshjelp i klagesaker mot NAV.

Vanlige spørsmål

Hva er overgangsstønad?

Overgangsstønad er en ytelse til enslige forsørgere.

Hvor lenge kan jeg få overgangsstønad?

Overgangsstønad kan som hovedregel gis i inntil tre år frem til yngste barn blir åtte år. Det er imidlertid flere unntak og muligheter for forlengelse.

Hvordan klager jeg på avslag om overgangsstønad?

Hvor klagen skal sendes og klagefrist er angitt i vedtaket du får fra NAV. I klagen må du imøtegå begrunnelsen i avslaget.

Kan jeg bruke advokat til å klage på avslag om overgangstønad?

Ja, det er fullt mulig, Ved lav inntekt kan du også få dekket kostnaden med støtte fra fri rettshjelp-ordningen. Advokaten kan undersøke om du er berettiget til dette.

Kilder

Syse, Aslak og Ingunn Ikdahl: «Regelverket for stønader til mor eller far med aleneomsorg for barn fra 1. januar 2016», Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2016 nr. 4 s 333-359

Svele, Ane-Louise: «Arbeidsevnevurdering og aktivitetsplan som verktøy for NAV og som vilkår for trygderettigheter», Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2012, s. 71-98

Rundskriv til folketrygdlovens kapitel 15 – stønad til enslig mor eller far