Gratis advokat i NAV-saker

En advokat og en kvinne som smiler etter å ha fått gratis advokat i en klagesak mot NAV gjennom ordningen for fri rettshjelp

Du kan få gratis advokat i klagesaker mot NAV gjennom ordningen for fri rettshjelp, eller ved at NAV selv dekker omkostningene hvis klagen din fører frem.

Dette kan du påberope deg etter henholdsvis rettshjelplovens paragraf 11 og forvaltningslovens paragraf 36.

Inntektsgrensen for fri rettshjelp ble hevet med 30 % fra januar 2022. Det betyr at du kan ha mulighet nå selv om du tidligere har fått avslag.

Her går vi nærmere inn på betingelsene for å få gratis advokat i NAV-saker etter disse bestemmelsene.

Fri retttshjelp i NAV-saker

Fri rettshjelp er en støtteordning for de som ikke har økonomiske ressurser til å føre saker for rettsapparatet. Loven gjelder imidlertid også klagebehandling i utvalgte forvaltningssaker, deriblant klager etter folketrygdloven.

Gratis advokat til NAV-klage

Det er en rekke vedtak som kan fattes etter folketrygdloven som er gjenstand for klage. Her er det snakk om viktige stønadstyper som uføretrygd, AAP, sykepenger, overgangsstønad, hjelpestønad, foreldrepenger og mer.

Det må være en klagesak for at du skal få fri rettshjelp. Det betyr at det først må ha blitt fattet et vedtak fra NAV som det kan klages på. Et slikt vedtak kan være et avslag på en av de nevnte stønadene. Det kan også gå på beregningen av ytelsen, sanksjoner for manglende oppfølging av vilkår, stans av ytelsen eller krav om tilbakebetaling.

Advokaten vil da få dekket sine timer i saken i henhold til satsene for fri rettshjelp.

Inntekts- og formuesgrense

Rettshjelpsordningen er ment å bistå de med svært dårlig økonomi.  Fokuset på trygdesaker er at disse gjelder veldig viktige ting for den som søker. Et avslag på en søknad om uføretrygd kan sette brukeren i et inntektsmessig vakuum all den tid vedkommende ikke føler seg frisk nok til å jobbe. Det ville derfor være veldig urimelig dersom man ikke får kvalifisert hjelp til å etterprøve vedtaket.

Grensene for å få fri rettshjelp i 2022 er som følger:

  • Årsinntekt enslig: 320 000 kroner
  • Årsinntekt par:  490 000 kroner
  • Formuesgrense: 100 000 kroner

Rettshjelpgrensene ble økt med 30 % i 2022, og det er håp om at det blir årlige justeringer på disse framover.

Gjelder ikke sosialhjelp

Sosial stønad gis etter sosialtjenesteloven og ikke etter folketrygdloven. Den omfattes derfor ikke av den generelle regelen som gjelder for alle typer trygdestønader.

Du kan imidlertid få dette vurdert individuelt etter rettshjelpslovens paragraf 9. en innvilgelse av fri rettshjelp utenfor de generelt prioriterte sakene avhenger av

  • om saken har stor betydning for søkeren
  • om saken er av prinsipiell interesse
  • om søkeren har mulighet til å ivareta sine rettslige interesser uten rettslig bistand
  • om styrkeforholdet mellom partene er skjevt.

Dersom du får medhold i klagesaken kan du også kreve NAV for saksomkostningene i henhold til forvaltningslovens paragraf 36. Les mer om denne bestemmelsen lenger ned.

Utvidet adgang til fri rettshjelp i ny lov fra 2023

Det er et lovforslag til ny rettshjelpslov ute på høring. Dersom dette går igjennom, er det to endringer som kan ha stor betydning for NAV-brukere:

  • Loven vil legge inn klagesaker etter sosialtjenesteloven som et prioritert område for fri rettshjelp og gratis advokat
  • Loven vil i tillegg til å yte gratis advokathjelp til skriving av klage, også gi støtte til vurdering av vedtak uten at det nødvendigvis fører til klage

Hjelp til å klage på sosialhjelp har lenge vært etterspurt. Det er i denne gruppen vi finner de minst bemidlede. Et avslag kan bety at man ikke har penger å leve for eller ikke kan betale husleia eller strømregningen.

Blant mottakere av sosialhjelp er mange personer med lav utdanning, innvandrere med dårlige norskkunnskaper eller alvorlige helseplager. For en del av disse kan det være vanskelig å formulere klagen og sende den inn på påkrevet måte. Det fører til at det er mange høyst berettigede klager som aldri blir sendt.

Det er også på tide at man kan få hjelp fra advokat til kun å vurdere klagen, uten nødvendigvis også å skrive den. Når den eneste måten brukeren kan få fri rettshjelp på er å klage, vil det også komme mange grunnløse klager som belaster systemet.

NAV betaler advokaten hvis du vinner – forvaltningslovens paragraf 36

Dersom NAV (eller et annet forvaltningsorgan) omgjør et vedtak til din gunst, kan du kreve å få dekket omkostninger du har hatt i saken. Her snakker vi typisk om advokatutgifter.

Det spiller ingen rolle om det er NAV-kontoret selv som omgjør vedtaket eller om det er klageinstansen som gjør det. Det har heller ikke betydning om det faktisk er sendt inn en klage så lenge vedtaket blir omgjort. Det kan jo hende at kontoret ombestemmer seg fordi de har fått et brev fra brukerens advokat.

Eventuelle endringer som følge av at det legges fram nye opplysninger, vil derimot ikke gi rett til dekning av advokat. Det vil si dersom disse opplysningene fra tidligere ikke har vært tilgjengelige for NAV

Generelt er det imidlertid NAV-kontoret som har utredningsplikten, så denne typen opplysninger må altså være noe som ligger helt utenfor deres rekkevidde.

Endelig må det nevnes at det kun er nødvendige advokatutgifter i forbindelse med klagen som dekkes. Den jobben advokaten eventuelt gjør for deg før vedtaket er fattet og etter at det er omgjort, dekkes ikke.

Hvor finner jeg gratis advokat i NAV-saker?

For dekning av fri rettshjelp må det i første omgang være en advokat som godtar salær etter rettshjelpssatsen som er fastsatt av departementet.

Det bør også være en advokat som dedikerer seg spesielt til NAV-saker. I en undersøkelse blant behandlere i NAV Forvaltning og NAV Klageinstans i 2016, ble det av flere uttrykt at det er stor forskjell på advokater som kan faget og de som ikke kan det (SINTEF rapport 2016).

Advokatfirmaet Teigstad har lang og god erfaring i slike saker, og du kan kontakte oss på denne siden. Vi undersøker også om du har rett på fri rettshjelp i saken.

Vanlige spørsmål

Kan jeg få gratis advokat i NAV-saker?

Du kan få dekning gjennom fri rettshjelp i klagesaker etter folketrygdloven dersom du ligger under inntektsgrensen. Du kan også kreve at NAV dekker saksomkostninger dersom de omgjør vedtaket.

Kan NAV dekke kostnader til advokat?

Dersom NAV -eller et annet forvaltningsorgan - omgjør et vedtak til din gunst kan du kreve at de dekker nødvendige omkostninger du må ha hatt i forbindelse med dette, typisk advokatutgifter. Dette fremkommer av forvaltningslovens paragraf 36.

Hvem kan få fri rettshjelp?

Inntektsgrensen for fri rettshjelp er 320 000 kroner for enslige og 490 000 kroner i året for par (2022).

Kan jeg få fri rettshjelp til å klage på avslag om sosial stønad etter sosialtjenesteloven?

For øyeblikket innvilges det kun fri rettshjelp til dette i prinsippsaker. I et lovforslag til ny rettshjelpslov som er planlagt fremmet i 2023 er imidlertid sosialhjelp inkludert blant de prioriterte rettsområdene.

Kilder