Folketrygdloven § 4-7 med lovkommentar

Siste dag på jobb for en dame som blir permittert på grunn av mangel på arbeid og som skal motta dagpenger

Folketrygdloven § 4-7 stadfester reglene om ytelse av dagpenger til permitterte. Under coronapandemien ble det gitt forskrifter som avviket fra bestemmelsene i loven på grunn av den store økningen av lengre permitteringer.


Lovteksten

§ 4-7 – Dagpenger til permitterte

Det kan ytes dagpenger til medlem som er permittert på grunn av mangel på arbeid eller andre forhold som arbeidsgiver ikke kan påvirke. Med permittering menes i denne sammenheng at arbeidstaker midlertidig fritas for arbeidsplikt i forbindelse med driftsinnskrenkning eller driftsstans, enten dette bestemmes ensidig av arbeidsgiver eller ved avtale i det enkelte tilfelle.

Dagpenger kan ytes i inntil 26 uker i løpet av en periode på 18 måneder ved hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet kan gi forskrift om adgang til å forlenge perioden med rett til dagpenger.

Departementet gir forskrifter om dagpenger til permitterte. Bestemmelser fastsatt ved forskrift kan avvike fra bestemmelsene i denne lov

Kort forklart

Første ledd

Det følger av første ledd at reelle arbeidssøkere kan motta dagpenger dersom de er permittert eller mangler arbeid som følge av forhold som er utenfor arbeidstakerens kontroll, for eksempel en verdenomspennende pandemi.

Andre ledd

Hovedregelen er at dagpenger ytes inntil 26 uker i løpet av en 18 måneders periode, så lenge dette gjelder hel eller delvis permittering hos samme arbeidsgiver. Departementet har kompetanse til å gi forskrifter som forlenger perioden en permittert arbeidstaker kan motta dagpenger. Under coronapandemien ble det gitt to midlertidige forskrifter med hjemmel i denne bestemmelsen.

Tredje ledd

Det er hjemlet i tredje ledd at departementet kan gi forskrifter som avviker fra bestemmelsen i loven. Også dette ble brukt under coronapandemien for å avhjelpe konsekvenser av covid-19.

Relevante rettskilder

FOR-2020-04-08-757

FOR-2020-05-29-1102

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om dagpenger ved permisjon, enten som arbeidstaker eller arbeidsgiver, kan våre erfarne advokater bistå deg. Ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden for en gratis og uforpliktende samtale.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019