Klage på beregning av dagpenger

En tankefull mann som nettopp har blitt arbeidsledig og som senere vil klage på beregning av dagpenger

Ved klage på beregning av dagpenger må du begrunne de endringer som ønskes. Klagen sendes til den avdelingen som har fattet vedtaket. Du kan bruke advokat til å hjelpe deg med utforming av klagen.

Dagpenger ved arbeidsløshet skal sikre oss nødvendige inntekter inntil du har funnet deg en jobb, og utgjør en del mindre enn det du tidligere har hatt i inntekt.

Når du kan få dagpenger

Det er normalt et vilkår at du har hatt inntekter fra tidligere for å få dagpenger. Overgangsstønad, foreldrepenger, sykepenger eller dagpenger fra tidligere kan sidestilles med arbeidsinntekt.

Det er også strenge krav til arbeidsrettet aktivitet mens du mottar ytelsen.

Aktiv arbeidssøking, deltakelse på arbeidsmarkedskurs og konferanser på NAV er blant vilkårene for at du skal oppebære rett på dagpenger.

Stønadsperioden for dagpenger er 52 uker dersom tidligere inntekt er beregnet under 2 G (folketrygdens grunnbeløp). Har du hatt høyere inntekter har du rett på stønad i inntil 104 uker.

Grunnbeløpet per mars 2022 utgjør 106 349 kroner.

Beregning av dagpenger

Dagpenger kompenserer 62,4 % av tidligere inntekt.

Som tidligere inntekt tas det utgangspunkt i inntekten siste kalenderår, eller gjennomsnittet de tre siste årene dersom det vil gi bedre uttelling.

Ved utbetaling omregnes stønaden til en dagsats tilsvarende 2,4 promille av beregningsgrunnlaget, som utbetales for samlet 260 dager i året.

Det utbetales også et barnetillegg per barn som forsørges. Dette er begrenset slik at ordinære dagpenger og barnetillegg samlet ikke kan utgjøre mer enn 90 % av beregningsgrunnlaget.

Klage på utregning av dagpenger

Selv om beregning av dagpenger i utgangspunktet er kurant, er regelverket preget av hyppige oppdateringer og mange unntaksbestemmelser. I tillegg er det et relativt større tidspress på avgjørelser av søknader om dagpenger enn på andre områder i folketrygden. Endelig er det en rekke forhold som avgjøres ut fra skjønn.

Disse faktorene gjør at det kommer mange klager på avgjørelser om dagpenger.

Ved utbetalinger kan det trekkes eller avkortes dersom mottakeren ikke aktivt søker arbeid, nekter å ta imot jobbtilbud eller å møte på arbeidsmarkedstiltak uten rimelig grunn. Rimelig grunn er et skjønnsmessig uttrykk som ofte utløser klager.

Det kan også klages på selve dagpengegrunnlaget. Det skjer spesielt der det er flere inntekter som ligger til grunn, eller der mottakeren har hatt inntekter av egen næring.

Advokathjelp til beregningen

Noen ganger gjør NAV det unødvendig komplisert. En advokat med erfaring i trygdesaker vil raskere komme fram til hva saken dreier seg om, og om det derved kan være grunn til å klage på beregningen eller andre forhold ved vedtaket fra NAV.

Dertil har du rett på fri rettshjelp til å skrive klagen dersom du har lav inntekt. Får du medhold i klagen, kan du uansett kreve at NAV dekker advokatomkostningene.

Les også: Klage på beregning av hjelpestønad

Vanlige spørsmål

Hvor mye får man utbetalt i dagpenger?

Dagpenger beregnes til 62,4 % av inntekten du hadde da du ble arbeidsledig.

Hvor mye må man ha tjent for å ha rett på dagpenger?

Du må ha tjent 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp siste år, eller 3 ganger grunnbeløpet i gjennomsnitt de tre siste årene.

Hvor lenge må jeg være arbeidsledig for å søke om dagpenger?

Du kan, og bør, sette fram krav om dagpenger fra første dag. Søknad kan leveres elektronisk til NAV,

Hvordan klager jeg på beregning av dagpenger?

Du sender inn en formell klage innen klagefristen hvor du påpeker det du mener er feil. Du kan også få en advokat til å hjelpe deg med dette.

Kilder