Klage på avslag om dagpenger

En mann som vil klage på avslag om dagpenger får advokathjelp

NAV mottar mange klager på avslag om dagpenger under arbeidsløshet. Det benyttes en rekke rimelighetsvurderinger i vedtakene, og mange av dem blir omgjort etter klage. Du kan søke fri rettshjelp til advokat i slike saker.

Her kan du lese mer om regelverket, hva du kan klage på og hvordan du går fram i forbindelse med klage.

Reglene for dagpenger

Mister du jobben har du i utgangspunktet rett på dagpenger under arbeidsløshet. Det er imidlertid noen vilkår for å få dem innvilget, og for å beholde dem.

Det viktigste er at du har hatt en inntekt tilsvarende to ganger folketrygdens grunnbeløp det siste året, eller de tre foregående. Dette er også grunnlaget for utmålingen av din stønad.

Du kan også få innvilget dagpenger hvis du blir midlertidig permittert fra jobben din.

Så lenge du mottar dagpenger er det krav om at

  • du er aktiv arbeidssøker
  • du aksepterer jobbtilbud, også hvis arbeidsplassen er andre steder i landet
  • du tar imot tilbud om arbeidsmarkedstiltak fra NAV
  • du sender meldekort
  • du møter hos NAV etter innkalling

Brudd på disse vilkårene kan føre til stans i utbetalingen av dagpenger. Det vil i så fall være opp til deg å vise at du hadde rimelig grunn for dette.

Grunnlag for klage på dagpenger

Alle vedtak fra NAV kan påklages. Det gjelder også vedtak om avslag på dagpenger, stans av dagpenger og beregning av dagpenger.

Reglene om dagpenger virker i utgangspunktet greie, men de har også en rekke unntaksbestemmelser og rimelighetsvurderinger.

Saksbehandlers skjønn

Ikke minst det siste er lett å angripe ved en klage. Din saksbehandler i NAV veier pro og contra for at du skal få innvilget det du søker om, men det er ikke uvanlig at en annen behandler kommer til et annet resultat etter klage. Derfor er det ofte at slike saker blir omgjort.

Har du gode grunner?

Eksempelvis kan du mene at det er gode grunner for at du ikke kunne ta imot akkurat den jobben eller det arbeidsmarkedstiltaket NAV finner til deg. Du kan også ha hatt gode unnskyldninger til ikke å møte til samtale eller sende meldekort.

Kan brukeren bebreides?

Et viktig punkt før du får innvilget dagpenger er hvorvidt det er noe som kan bebreides deg at du ikke har jobb lenger. Det kan være at du har sagt opp selv, eller at det har vært spesielle omstendigheter på arbeidsplassen. Hvis det er på grunn av konflikt med arbeidsgiver, er dette alltid et diskusjonstema.

Utmåling av stønad

Beregningen som legges til grunn er også ofte gjenstand for klage. Har NAV tatt med alle inntektene dine i grunnlaget? Med variabel arbeidstid i tidligere jobber kan det være store feilmarginer.

Hvordan klage på dagpenger

Nå du klager skal du sende klagen til den instansen som har fattet vedtaket. I dagpengesaker er dette NAV Forvaltning. Merk at rollen til ditt lokale NAV-kontor kun er å følge deg opp med tiltak og arbeidssøking.

NAV Forvaltning kan omgjøre vedtaket selv. Det skjer forholdsvis ofte. Det kan være på grunnlag av ny dokumentasjon eller at de faller ned på en annen vurdering.

Dersom de ikke gjør det, sender de klagen videre til NAV Klageinstans. Opprettholdelse av vedtaket i klageinstansen kan ankes videre til Trygderetten.

Advokat ved klage på dagpenger

Avslag på dagpenger kan ha mange forskjellige begrunnelser. Som nevnt er det en rekke unntaksbestemmelser i regelverket. Det er ikke å forvente at alle som for første gang blir arbeidsledige skal kjenne til disse.

Dernest er det alle avslagene som kommer fordi det mangler dokumentasjon eller fordi rimelighetsvurderingene faller i brukerens disfavør.

En advokat, vel og merke en advokat med særlig kompetanse akkurat i trygderett, vil raskt se mangler eller usikkerhet som hefter ved et avslag eller en beregning av stønad.

Hvis du får medhold i din klage, vil du kunne kreve at NAV dekker dine advokatkostnader i saken. Du kan uansett få fri rettshjelp til å klage på dagpenger dersom du ligger under inntektsgrensene for denne ordningen.

Vanlige spørsmål

Hva er dagpenger?

Dagpenger under arbeidsløshet er en ytelse du kan søke hos NAV dersom du ikke har jobb. Du må ha hatt arbeidsinntekt fra før for å få dagpenger.

Hvor mye kan jeg få i dagpenger?

Dagpenger beregnes ut fra hvor mye du har tjent tidligere. Utgangspunktet er at det tilsvarer 66 % av inntekten.

Hvorfor får jeg avslag på dagpenger?

Det kan være ulike grunner til at du får avslag. Begrunnelsen for avslaget skal stå i vedtaket, og det skal også opplyses om klagerett og klagefrist.

Kan jeg bruke advokat til å klage på avslag om dagpenger?

Ja, det kan du. Ligger du under inntektsgrensen for fri rettshjelp, kan du også få støtte til omkostningene med dette.

Kilder

  • Kjønstad, Asbjørn og Aslak Syse: Velferdsrett I, Gyldendal Akademiske 2017 (6.utg.)
  • Thorbjørnsen, John Olav: «Dagpengeordningen for permitterte – krav til permitteringsårsaken som vilkår for rett til dagpenger», i Tidsskrift for erstatningsrett, forsikringsrett og velferdsrett 2014 nr 4 s. 301-325
  • Rundskriv til folketrygdlovens kapitel 4 om dagpenger