Fri rettshjelp i Trygderetten

En mann som har fått støtte gjennom rettshjelp-ordningen til å bruke advokat ved anke til Trygderetten diskuterer med en dommer

Gjennom fri rettshjelp-ordningen kan du få støtte til å bruke advokat ved anke til Trygderetten. Det avhenger imidlertid at du ligger under visse inntektsgrenser. Uansett kan du få dekket omkostningene dine hvis du vinner saken.

I denne artikkelen kan du lese om hva som foregår i Trygderetten og hvordan du får fri rettshjelp.

Saker i Trygderetten

Trygderetten er et forvaltningsorgan, men ligner til forveksling på en domstol. Det er også det siste steget du kan ta en klagesak før du eventuelt bringer den videre inn i det egentlige domstolsystemet.

Anker til Trygderetten dekker avgjørelser etter folketrygdloven. Den får da saker inn fra NAV, Helseklager og offentlige pensjonskasser.

Trygderetten jobber selvstendig. Den er ikke en del av NAV eller en annen forvaltningsinstitusjon.

Det er en forutsetning at alle klagemuligheter er utprøvd før saken sendes inn for Trygderetten.

Typiske saker som behandles i Trygderetten kan være:

 • Uføretrygd
 • Arbeidsavklaringspenger (AAP)
 • Yrkesskade
 • Sykepenger
 • Dagpenger ved arbeidsledighet
 • Grunn- og hjelpestønad
 • Tilbakebetalingskrav

Saker om sosial stønad fra NAV behandles derimot ikke i Trygderetten. Disse hører inn under sosialtjenesteloven hvor det er Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) som er klageinstans.

Fri rettshjelp og kostnader ved behandling i Trygderetten

Det er ikke noe rettsgebyr eller andre ting du må betale til Trygderetten for deres arbeid med saken din. Heller ikke NAV skal ha noen kompensasjon for sin klagebehandling.

Dersom du vil ha profesjonell hjelp i forbindelse med anken din, som advokat eller annen privat sakkyndig bistand, må du i utgangspunktet betale dette av egen lomme. Men her kommer kompensasjonsordningen som heter Fri rettshjelp inn i bildet.

Det er viktig i et rettssamfunn som Norge at folk får den juridiske bistanden de trenger i viktige saker, uavhengig av sin økonomiske situasjon. I trygdesaker vil det ofte være personer med manglende økonomiske midler som er parter.

Enn videre vil en avgjørelse i slike saker ha stor betydning for deres fremtidige inntektssituasjon. Av den grunn er sakførsel overfor Trygderetten et prioritert område i ordningen.

Inntektsgrensene for å komme inn under fri rettshjelp fikk et realt løft i 2022, da de ble økt med 30 %. Det legges videre opp til årlige justeringer.

Per 2022 gjelder følgende satser for fri rettshjelp:

 • Årsinntekt enslig: 320 000 kroner
 • Årsinntekt ektepar/samboere: 490 000 kroner
 • Formuesgrense: 100 000 kroner
 • Egenandel ved inntekt over 100 000:  1 120 kroner

Verdien av egen bolig regnes ikke med som formue.

Reglene for fri rettshjelp er under vurdering, og det vil bli lagt fram et nytt lovforslag i 2023.

Fri rettshjelp også ved klagesaker

Det er ikke bare i ankesaker i Trygderetten du kan få fri rettshjelp.

Alle klager etter folketrygdloven gir samme rett på støtte. Det vil si at hvis du får avslag på uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, overgangsstønad eller noe annet, vil du kunne bruke advokat til å fremme klage og få dekning av fri rettshjelp.

Det kan ofte være en fordel å benytte seg av denne retten til å bruke advokat fra starten av, da det er mye bedre å få en avgjørelse til din fordel på et tidlig tidspunkt. Klagebehandlingen i klageinstansen og i Trygderetten tar sin tid. Samtidig vet vi at NAV selv omgjør svært mange saker etter klage.

Inntil videre fordrer retten til fri rettshjelp at du faktisk klager. Det holder ikke å be advokaten om en vurdering av hvorvidt en klage vil føre frem eller om det er grunn til å klage.

I ny rettshjelpslov er det foreslått å utvide rettshjelpsordningen til også å gjelde slike vurderinger. Det vil i så fall demme opp for unødvendige klager.

Rettshjelpsordningen gjelder heller ikke klage på avslag på sosialhjelp. Disse vedtakene fattes etter sosialtjenesteloven, og ikke etter folketrygdloven. Det er også foreslått en endring på dette området.

Bruk av advokat i Trygderetten

Du kontakter selv en advokat for å hjelpe deg med anke til Trygderetten. Advokaten vil undersøke om du har rett til fri rettshjelp. Dersom du får medhold i din anke, kan du uansett sende regningen direkte til NAV eller til Trygderetten uavhengig av om du har rett til fri rettshjelp.

Trygderett er et stort og komplekst område. Du bør derfor bruke en advokat som har spesialisert seg på feltet.

Advokaten vil få utlevert dokumentene i saken og gjennomgå det som er gjort. Vedkommende kan finne saksbehandlingsfeil fra NAV, tegn på uriktig bruk av regelverk eller stille spørsmål ved NAVs utøvelse av skjønn.

Innsikt i NAVs organisasjon og arbeidsmetoder i tillegg til inngående kjennskap til regelverk og tidligere avgjørelser fra Trygderetten er gull verdt.

Rundt 20 % av NAVs avgjørelser endres eller oppheves av Trygderetten årlig. En gjennomgang av sakene viser at Trygderetten oftere går inn i individuelle forhold i klagen, mens NAVf atter vedtak på mer generelt grunnlag. Dette kommer blant fram i en større undersøkelse av klagesaker foretatt av SINTEF i 2016.

Det har derfor absolutt noe for seg å sende anke til Trygderetten.

Vanlige spørsmål

Når kan jeg få fri rettshjelp?

Du kan få fri rettshjelp når du har lavere inntekt eller formue enn det som er oppgitt i fri rettshjelp-forskriften.

Hvilke betingelser er det for å få fri rettshjelp i Trygderetten?

Dersom du ligger under inntekts- og formuesgrensen kan du få fri rettshjelp i alle typer ankesaker til Trygderetten.

Når kan jeg anke til Trygderetten?

Du kan anke når du har fått avslag på klagen din i NAV Klageinstans.

Dekker fri rettshjelp alle advokatutgifter?

Fri rettshjelp dekker nødvendig advokatbistand i forbindelse med anken etter offentlige salærsatser.

Kilder