Folketrygdloven § 8-24 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet retten til å nytte egenmelding

Paragraf 8-24 i folketrygden redegjør for retten til å nytte egenmelding i et arbeidsforhold. Det er et krav av arbeidstaker har vært ansatt i minst to måneder. Dersom det foreligger et midlertidig opphold i over to uker, må arbeidstaker jobbe 2 måneder til for å gjenopprette retten.


Lovteksten

§ 8-24 – Rett til å nytte egenmelding

For å få rett til å nytte egenmelding må arbeidstakeren ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder. Ved gjenansettelse innen to uker regnes tidligere arbeidsforhold med.

Dersom et arbeidsforhold blir avbrutt i mer enn to uker, kan egenmelding først nyttes etter at arbeidstakeren igjen har vært i arbeid i to måneder.

Egenmelding kan likevel nyttes når vedkommende har vært i arbeid i fire uker etter avbruddet, dersom avbruddet skyldtes

  1. bedriftspermittering
  2. permisjon etter arbeidsmiljøloven §§ 12-2, 12-3, 12-4, 12-5, 12-9 og 12-10.
  3. permisjon etter skipsarbeidsloven §§ 7-2 til 7-5, 7-8 og 7-9, eller
  4. militærtjeneste.

Egenmelding kan nyttes for opptil tre kalenderdager om gangen. Innenfor arbeidsgiverperioden kan arbeidsgiveren likevel gi rett til å bruke egenmelding utover tre kalenderdager. Arbeidsgiveren har plikt til å drøfte med de tillitsvalgte om det skal gis utvidet rett til å bruke egenmelding.

Fravær fra en arbeidsøkt som strekker seg over et døgnskille, skal regnes som en egenmeldingsdag. Ved nytt sykefravær innen 16 kalenderdager regnes tidligere fraværsdager uten legeerklæring med.

Varer arbeidsuførheten utover de kalenderdagene egenmelding er nyttet, se fjerde ledd første og andre punktum, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring. Dersom arbeidstakeren ikke legger fram legeerklæring, faller retten til sykepenger bort for egenmeldingsperioden. Dette gjelder likevel ikke hvis arbeidstakeren har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt

Kort forklart

Første ledd

Egenmelding kan kun benyttes etter at arbeidstaker har vært ansatt hos samme arbeidsgiver i to måneder. Et midlertidig opphold fra arbeidet på inntil to uker avbryter ikke denne opptjeningsperioden.

Andre ledd

Ved opphold i mer enn to uker, vil opptjeningsperioden starte på nytt.

Tredje ledd

Det følger imidlertid et unntak i tredje ledd. Dersom arbeidstaker har vært ansatt i fire uker etter oppholdet fra arbeidet, dersom dette avbruddet skyldtes bedriftspermittering, militærtjeneste eller permisjon etter enkelte bestemmelser i arbeidsmiljøloven eller skipsarbeiderloven.

Fjerde ledd

Hovedregelen for lengden på egenmelding er tre dager. Arbeidsgiver kan imidlertid gi rett til å forlenge bruken av egenmelding opptil 16 dager (innenfor arbeidsgiverperioden)

Femte ledd

Dersom en arbeidsøkt strekker seg over et døgnskille (f.eks at man starter mandag kl. 20:00 og er ferdig tirsdag kl. 04.00), skal egenmelding brukt for denne økten regnes som en egenmeldingsdag.

Sjette ledd

Utover egenmeldingen kan arbeidsgiver kreve at arbeidstaker fremlegger legeerklæring, med mindre arbeidstakeren har vært forhindret fra å oppsøke lege.

Relevante rettskilder

Prop.75 L (2018-2019)

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål rundt sykepengeordningen, kan våre erfarne advokater bistå deg. Vi kan nå spå telefon, e-post eller vi kontaktskjemaet på nettsiden. Den første samtalen med oss er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019