Advokathjelp i NAV-saker

En klient som får advokathjelp i en klagesak mot NAV

Du kan benytte deg av advokathjelp i din sak mot NAV. Dette er mest aktuelt i klagesaker hvor du kan få  fri rettshjelp i en del tilfeller.

Advokathjelp ved klager

Noen ønsker å dra inn en advokat i saken så tidlig som mulig. Det vil si på søknadstidspunktet. Man vil imidlertid ikke få dekket omkostninger etter fri rettshjelp når man konsulterer advokat i forbindelse med forberedelse av søknaden.

Det er NAVs ansvar å gi deg den nødvendige informasjonen om hvilke ytelser du kan søke på og hvilke vilkår som stilles. En forsømmelse her kan derimot være et grunnlag for en senere klage.

Ønsker du kun bistand i ditt fysiske  møte med NAV, har du anledning til å ta med deg andre, som familiemedlemmer, en venn eller en annen person du har tillit til.

Det er når det har oppstått en konkret konfliktsituasjon mellom deg og NAV det er behov for en advokat. Den inntreffer idet du mottar et vedtak du er uenig i.

Advokaten kan da hjelpe deg med å tolke det opp mot regelverket, og utforme selve klagen. Dersom NAV har tolket reglene feil eller misforstått den faktiske situasjonen, er det gode sjanser for omgjøring. Mange avgjørelser baserer seg også på skjønn hvor det er lite som skal til før man ender opp med et motsatt resultat.

Fra NAV Forvaltning til Trygderetten

Du har klagerett på alle vedtak som fattes av NAV. Det skal opplyses om klagefrister og hvor klagen sendes som standard i vedtaksteksten.

Alle vedtak som fattes etter folketrygdloven, det kan gjelde sykepenger, AAP eller uføretrygd, gjøres av NAV Forvaltning. Merk at NAV Forvaltning er en annen enhet enn ditt lokale NAV-kontor. Det er altså ikke de du har hatt kontakt med ellers som avgjør søknaden din. De oversender kun informasjonen de har tilgjengelig og redegjør for hva de selv har gjort i saken din.

Dette kan føre til at noe blir borte på veien. Uansett er det tilfelle at NAV Forvaltning omgjør selv en stor del av vedtakene sine etter klage. Ved hjelp fra en trygderettsadvokat kan du lettere finne den detaljen som gjør at avgjørelsen svinger i din favør.

Dersom NAV forvaltning opprettholder sitt vedtak, sender de klagen din til NAV Klageinstans for en ny vurdering. Vedtak fra NAV Klageinstans kan ankes videre inn for Trygderetten. Trygderetten ser gjerne på prinsipielle spørsmål, men kan også komme til et annet resultat enn NAV når det gjelder skjønnsmessige vurderinger.

Alt dette viser at det har noe for seg å klage på avgjørelser fra NAV.

Vi bemerker at stønader etter sosialtjenesteloven (sosialhjelp) og bostøtte har andre regler og egne instanser som behandler klagene.

Hvordan velge riktig advokat i NAV-saker

For det første foregår all behandling av klagesaker i NAV skriftlig. Du behøver ikke et møte med NAV for å presentere klagen. Det samme gjelder Trygderetten hvor alt behandles på grunnlag av sakens dokumenter.

Du er dermed ikke henvist til å bruke en lokal advokat, men finne fram til advokatfirmaer som kan vise til kompetanse innen fagområdet trygderett – uansett hvor i landet de befinner seg.

Problemet med trygdeytelser er at det er ganske lukket tema med et enormt regelverk og etablerte standarder det tar  tid å sette seg inn i. For en allmennpraktiserende advokat vil det koste mye å grave seg gjennom alt dette bare på grunn av en enkelt sak.

Advokatfirmaet Teigstad jobber jevnlig med NAV-tilfeller i de alle nevnte kategorier, og tar imot saker fra hele landet. Be oss om en vurdering av din sak.

I hvilke NAV-saker kan du bruke advokat?

Det er ingen prinsipielle begrensninger her ettersom det er klageadgang på alle vedtak fra NAV. Enkelte saksområder peker seg likevel ut:

Vedtak om avslag på uføretrygd

Uføretrygden er en varig ytelse, og derfor veldig viktig for den som søker. Det er derfor ikke overraskende at det er i denne typen saker de fleste tyr til advokathjelp for å omgjøre vedtaket.

Dette er også saker med lang historikk. Ikke sjelden er det store mengder med dokumentasjon i saken. Et komplisert regelverk med mange skjønnsvurderinger, både juridiske og medisinske, innebærer at det er mange momenter man kan ta opp i en klage.

Vedtak om avslag på overgangstønad

Har du søkt om overgangsstønad er det fordi du anser deg som enslig forsørger for et barn under åtte år. Får du avslag kan det være fordi NAV mener at du ikke er det.

Her må det ofte en avklaring av de faktiske forholdene til. Det vil si dokumentasjon. Kan det påvises at barnefaren bor et annet sted, eller at barnet tilbringer minst 60 % av tiden sin hos deg?

Vurderinger spiller også en stor rolle i mange saker, som om du trenger utvidet overgangsstønad på grunn av barnets spesielle behov.

En trygderettsadvokat vil ofte kunne se hva som mangler i forhold til å få innvilget overgangsstønad, og formulere klagen i tråd med det.

Krav om tilbakebetaling av NAV-ytelser

Hvis NAV mener du har fått utbetalt ytelser på uriktig grunnlag, kan de kreve pengene tilbake. Det var det som var tilfelle i det som senere har blitt omtalt i NAV-skandalen. Disse vedtakene måtte som kjent NAV omgjøre ettersom de var i strid med EØS-regelverket.

Uansett er dette vedtak som kan påklages. Du stiller sterkest dersom du ikke selv har gitt uriktige opplysninger til NAV og ellers har vært i god tro.

Kostnadsdekning av advokathjelp i NAV-saker

Klage på saker som er avgjort etter folketrygdloven er prioritert etter Fri rettshjelp.ordningen. Det betyr at du kan få dekket kostnadene, fratrukket en egenandel, dersom du ligger under inntekts- og formuesgrensene. Per 2022 skal du ha en årsinntekt under 320 000 kroner hvis du er enslig, og under 490 000 hvis du er gift eller har samboer.

Slik det fungerer i dag vil du ikke uten videre få fri rettshjelp i klagesaker som gjelder sosial stønad. Det vil imidlertid bli foreslått i en ny rettshjelpslov som er planlagt behandlet av Stortinget i 2023. Inntil videre kan Statsforvalteren kun innvilge rettshjelp i spesielle saker etter søknad.

Dersom du får medhold i en klage, vil du uavhengig om du er berettiget til rettshjelp, kunne kreve at NAV dekker nødvendige advokatomkostninger du har hatt med saken.

Vanlige spørsmål

Hvor finner jeg advokater som tar NAV-saker?

Du kan ta direkte kontakt med Advokatfirmaet Teigstad på denne siden. Vi har spesialister som jobber med trygderett.

Må jeg selv betale advokaten jeg bruker i NAV-saker?

Ikke hvis du får medhold i klagen. Da vil den kunne dekkes av NAV etter forvaltningsloven. Du kan uansett få fri rettshjelp hvis du ligger under inntekts/formuesgrensene.

Hvilke NAV-saker kan dekkes under ordningen for fri rettshjelp?

I første omgang gjelder det klagesaker på vedtak som er fattet etter folketrygdloven. I forslag til ny rettshjelpslov som etter planen skal vedtas i 2023 er det lagt opp til flere utvidelser, blant annet klager også etter sosialtjenesteloven.

Hva er inntektsgrensene for fri rettshjelp?

Per 2022 ,må man ha en inntekt under 320 000 kroner i året for enslige og under 490 000 i året for par.

Kilder