Klage på beregning av AAP

En dame som vil klage på beregning av AAP diskuterer med en erfaren trygderettsadvokat

Du kan klage på NAVs beregning av din AAP dersom du ikke er enig i de tallene de legger til grunn. Klagen må sendes senest seks uker etter at vedtaket er fattet. Du kan be om assistanse fra advokat til utforming av klagen.

Overgang fra jobb eller sykepenger til arbeidsavklaringspenger – AAP – innebærer for de fleste en vesentlig inntektsreduksjon. Det er derfor viktig for deg at du i hvert fall får det du har krav på. I denne artikkelen ser vi nærmere på hvordan NAV beregner din AAP, og hvilke momenter i utregningen det er mest aktuelt å klage på.

Når du kan få AAP

Reglene om innvilgelse og beregning av AAP finner vi i folketrygdlovens kapittel 11.

Det mest vanlige er at AAP vurderes etter at sykepengeperioden, på normalt ett år, har gått ut. Dette ikke skjer automatisk! Du er nødt til å sende en søknad. Det skal du også informeres om fra NAV.

Det er imidlertid intet krav om at du først ha hatt sykepenger.

Det viktigste vilkåret for å tilstås AAP er at arbeidsevnen din er nedsatt med minst 50 %.

Målet med AAP er for det første at du sikrer inntekt når du ikke kan jobbe, og for det andre at du skal komme deg tilbake i full jobb gjennom arbeidsmarkedstiltak eller behandling.

For mange er AAP likevel en mellomstasjon på veien til uføretrygd.

Les hvordan du klager på avslag på AAP

Beregning av AAP

Utgangspunktet er at du skal få 66 % av tidligere inntekt når du går over på AAP. Minste ytelser skal likevel ikke være under to ganger folketrygdens grunnbeløp.

Blir du godkjent som «ung ufør», vil minste ytelsen tilsvare 2,44 ganger grunnbeløpet.

Les mer om hva som skal til for å godkjennes som ung ufør her.

Inntekter som overstiger 6 ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med.

Folketrygdens grunnbeløp per mars 2022 utgjør 106 349 kroner.

Inntekten som danner grunnlag for beregningen skal enten tilsvare foregående års likning, eller gjennomsnittet av de tre foregående års likninger dersom dette gir et høyere tall.

Hertil kommer et barnetillegg ut fra antall barn du forsørger.

Det kan være forvirrende at NAV omregner arbeidsavklaringspengene til en dagsats når du får utbetalingen. Man deler da årsytelsen på 260 arbeidsdager i året.

Du kan jobbe samtidig som du får AAP, men du må sende meldekort. Utbetalingen reduseres tilsvarende det du har jobbet i løpet av perioden.

AAP kan reduseres hvis du mottar etterbetalinger fra arbeidsgiver, eller tilbringer lengre tid på institusjon. Du skal imidlertid ikke få fratrekk dersom du mottar sosial stønad i tillegg til AAP.

Klage på utregning av AAP

Det ser i utgangspunktet enkelt ut med at AAP skal tilsvare 66 % av tidligere inntekt. Vær oppmerksom på at NAV har resultatkrav og tilhørende tidspress i sin vedtaksproduksjon. Her kan det lett oppstå feil.

Det første du bør passe på at NAV har valgt det beste alternativet for beregningen, altså det som er høyest av fjorårets inntekt eller gjennomsnittet for de tre siste årene. Hvis dette ikke er gjort, må du klage.

Dersom du får minsteytelsen er det stor forskjell om du får ung ufør – tillegget eller ikke. Du er ung ufør dersom tidspunktet for arbeidsuførheten inntrådte før fylte 26 år. I praksis viser det seg ofte at det er mange dokumentasjonskrav, utredninger og vurderinger man skal gjennom for å få godtgjort dette.

Hersker det usikkerhet her bør du ikke automatisk akseptere NAVs avgjørelse. Sørg for at det blir etterprøvet i klageinstansen, og gjerne også i Trygderetten hvis det er nødvendig.

Avkortninger i ytelsen på grunn av at NAV mener du har jobbet eller hatt andre inntekter er også gjenstand for klage. Hvis du ikke er helt med på de beslutninger som er gjort av NAV i slike sammenhenger, bør du benytte deg av klageretten.

Klagen sendes til den instansen som har fattet vedtaket, og skal behandles av NAV Klageinstans. Vedtaksinstansen kan omgjøre vedtaket selv uten å sende den videre. Det skjer som regel der det er åpenbart at NAV har gjort en feil.

Saken kan også ankes til Trygderetten.

Advokathjelp til å klage på AAP

Der det ligger kompliserte beregninger eller omfattende bruk av skjønn til grunn for et vedtak, kan det være behov for sakkyndig assistanse. Erfarne trygderettsadvokater har trening i å vurdere alle sider ved et AAP-vedtak, og kan formulere klagen slik at den har større sjanser for gjennomslag.

Hvis du får medhold i en klage, skal NAV betale dine omkostninger til bruk av advokat. Ligger du under inntektsgrensene for fri rettshjelp, vil du få støtte uansett utfall.

Hvis du kontakter oss i forbindelse med en klage på beregning av eller avslag på AAP, kan vi samtidig undersøke om du er berettiget til fri rettshjelp.

Vanlige spørsmål

Hvordan får jeg AAP?

Du må sende en søknad om AAP til NAV. Vilkåret er at arbeidsevnen din er redusert med minst 50 %.

Hvordan beregnes AAP?

AAP skal tilsvare 66 % av tidligere inntekt. NAV vil legge siste års inntekt eller gjennomsnittet av de tre siste årene til grunn.

Hvor lenge kan jeg få AAP?

Hovedregelen er at du kan få AAP i inntil tre år. I spesielle situasjoner kan stønaden forlenges i ytterligere to år.

Kan jeg bruke advokat til å klage på beregning av AAP?

Ja, du kan bruke advokat til alle typer klagesaker mot NAV. Ta kontakt med oss i forbindelse med din sak, og vi undersøker samtidig om du har rett til fri rettshjelp,

Kilder