Folketrygdloven § 4-6 med lovkommentar

En student som jobber ved siden av studiene venter på bussen

Paragraf 4-6 i folketrygdloven regulerer utbetaling av dagpenger til medlemmer av folketrygden som er studenter med jobber ved siden av studiet, og medlemmer som er under opplæring eller etablerer egen virksomhet. Paragrafen fikk et nytt ledd under coronapandemien som følge av behovet for fleksibilitet i dagpengeutbetaling.


Lovteksten

§ 4-6 – Dagpenger under utdanning, opplæring, etablering av egen virksomhet m.v

Det ytes ikke dagpenger til medlemmer som tar utdanning eller opplæring, eller deltar i ulønnet arbeid, med mindre det er særskilt bestemt. Departementet gir forskrift om i hvilke tilfeller det kan gis dagpenger under utdanning eller opplæring og ved ulønnet arbeid.

Departementet gir forskrift om at medlemmer som etter forskrift gitt i medhold av første ledd får dagpenger mens de tar opplæring eller utdanning, kan regnes som reelle arbeidssøkere, selv om de bare søker arbeid innenfor et begrenset geografisk område, og bare søker arbeid som lar seg forene med opplæringen eller utdanningen.

Et medlem som mottar dagpenger, kan etter søknad beholde dagpenger i inntil tolv måneder under planlegging og etablering av egen virksomhet. Departementet gir forskrifter om dagpenger til etablerere av egen virksomhet.

Fram til 1. oktober 2021 kan departementet uten hinder av første ledd gi forskrift om at dagpenger kan kombineres med utdanning eller opplæring

Kort forklart

Første ledd

Hovedregelen er at studenter og andre medlemmer under opplæring ikke får dagpenger. Det er opp til departementet å gi forskrifter for når disse gruppene likevel kan motta dagpenger. Se for eksempel FOR-1998-09-16-890 § 4-3d, hvor det hjemles at et arbeidsledig medlem som har fylt 30 år kan motta dagpenger under utdanning.

Andre ledd

Det følger av FOR-1998-09-16-890 (dagpengeforskriften) kapittel 4, hvilke krav som stilles for at et medlem som anses som en reell arbeidssøker etter forskrift etter første ledd kan regnes som en reell arbeidssøker på tross av begrensninger i geografi, se forskriftens § 4-3b.

Tredje ledd

Dette leddet er et unntak fra hovedregelen i folketrygdloven § 4-5 om at man må være reell arbeidssøker for å kunne motta dagpenger. Nærmere bestemmelser for etablerere av egen virksomhet følger av dagpengeforskriften § 5-1.

Fjerde ledd

Under coronapandemien fikk paragrafen et nytt ledd. Det var økt behov for fleksibilitet rundt dagpenger, på grunn va de store bølgene med permitteringer. Dette skapte også debatt rundt studentenes krav på dagpenger.

Relevante rettskilder

FOR-1998-09-16-890

Advokathjelp

Dersom du har juridiske spørsmål om dagpenger eller andre ytelser, kan våre erfarne advokater bidra. Du kan ta kontakt med oss på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første samtale er selvfølgelig gratis og uforpliktende.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019