Klage på beregning av uføretrygd

En klient som vil klage på beregning av uføretrygd snakker med en advokat

Du har rett til å klage på beregningen av din uføretrygd. Det er mange variabler i formelen som regner ut størrelsen på ytelsen. Det er ikke alltid sikkert at NAV har lagt de rette tallene til grunn. Klagen skal rettes til NAV Forvaltning, og du kan bruke en advokat til å skrive den.

Uføretrygden skal sikre inntekten for deg som er ute av arbeidslivet på grunn av varig skade eller sykdom. Ettersom det er de pengene du kan regne med å motta fram til normal pensjonsalder, er det viktig at du får alt du har krav på. NAVs beregning bør da etterprøves på alle punkter.

Her kan du lese om NAVs beregning av uføretrygd, og hvordan du går fram ved klage.

Når du kan få uføretrygd

Ifølge folketrygdlovens kapittel 12 skal arbeidsevnen din være varig nedsatt med minst 50 % for at du skal kunne tilstås uføretrygd.

Noen er født med en sykdom eller funksjonssvikt, og vil få uføretrygd med en gang de når myndighetsalderen.

De fleste må imidlertid først gjennom et løp med behandling og arbeidsrettede tiltak. De fleste avslag på søknad om uføretrygd begrunnes med at det ikke er gjennomført tilstrekkelig behandling eller tiltak med sikte på at søkeren kommer tilbake i jobb.

Les mer om klage på avslag på uføretrygd her.

Beregning av uføretrygd

Uføretrygden beregnes på grunnlag av tidligere inntekter. Dersom du ikke har hatt vesentlige inntekter vil du få minste trygdeytelse (tidligere kalt minstepensjon).

Utgangspunktet er at trygden skal være 66 % det du tjente før du ble ufør.

Inntektsgrunnlaget er gjennomsnittet av de tre beste inntektsårene av de fem foregående år, før uførhetstidspunktet. Inntekter som overskrider 6 ganger folketrygdens grunnbeløp inngår ikke i inntektsgrunnlaget.

Minste årlige trygdeytelse utgjør 2,28 ganger grunnbeløpet for de med ektefelle/samboer, og 2,48 ganger grunnbeløpet for enslige.

Med ung-ufør tillegg (når uførheten inntrådte før fylte 26 år) er de tilsvarende tallene 2,66 og 2,91 ganger grunnbeløpet.

Grunnbeløpet per mars 2022 utgjør 106 3489 kroner.

Du vil ha rett på barnetillegg dersom du har forsørgeransvar.

Dersom du har inntekter utover et nærmere angitt minstebeløp, kan uføreytelsen avkortes etterskuddsvis. Du vil da få et tilbakebetalingskrav.

Klage på utregning av uføretrygd

Det er mange elementer i utregningen som kan angripes på ulike måter. Dette er de vanligste klagegrunnlagene når det gjelder beregningen:

  • Fastsettelse av uførhetstidspunktet. Dette er svært viktig hvis du har hatt reduserte inntekter på grunn av skaden eller sykdommen de senere år. Uførhetstidspunktet kan være vanskelig å sette spesielt i forbindelse med psykiske lidelser.
  • Uførhetsgraden. NAV mener du bare er 50 % ufør, mens det er medisinske rapporter som kan indikere en høyere uførhetsgrad
  • Ung ufør – tillegget. Ved minste trygdeytelse har det stor betydning om du kan regnes som ung ufør (uførheten inntrådte før fylte 26 år) eller ikke. Krav om ung-ufør tillegg kan framsettes inntil du er 36 år gammel.
  • Sivil status. NAV legger til grunn at du har samboer, og beregner dermed lavere ytelse enn for enslig.

Listen er langt fra fullstendig. Du kan klage på alle forutsetninger NAV har lagt til grunn i sin beregning.

Advokat ved klage

Å gå i rette med NAV krever god oversikt over trygdesystemet. Som nevnt over er det mange forhold som legges til grunn ved beregning av uføretrygd, og det kan godt være flere av dem det hefter usikkerhet ved.

Ved å ta kontakt med advokat får du hjelp til å finne svakheter ved utregningen og tallene det er tatt utgangspunkt i. Videre holder advokaten styr på tidsfrister, og kan utforme klagen på best mulig måte.

Får du medhold i klagen, skal NAV dekke utgiftene til advokat i saken. Med minste trygdeytelse vil du uansett være berettiget til fri rettshjelp i klagesaker mot NAV.

Vanlige spørsmål

Hvordan beregnes uføretrygd?

Utgangspunktet er at du skal 66 % av inntekten din før uføretidspunktet. Man regner ut fra de tre beste av de fem siste årene.

Hva er minste trygdeytelse?

Minste trygdeytelse er det som før ble kalt minstepensjon. Bor du sammen med ektefelle eller samboer utgjør den 242 590 kroner per år (2,28 x G). For enslige er tallet 263 870 (2,48 x G). Dette gjelder før årlig oppjustering av grunnbeløpet 1. mai 2022.

Må jeg bruke en lokal advokat for å klage på beregning av uføretrygd?

Nei. Trygdesaker behandles skriftlig. Du kan bruke en spesialisert trygderettsadvokat fra en annen kant av landet.

Hva betyr det å være ung ufør?

Ung ufør betyr at uførhetstidspunktet inntrådte før fylte 26 år. Som ung ufør har du rett på en høyere minsteytelse.

Kilder