Klage på avslag om hjelpemidler

En dame med hørselshemming som bruker høreapparat

Har du en eller annen form for funksjonsnedsettelse, kan du søke om hjelpemidler hos hjelpemiddelsentralen. Et eventuelt avslag kan påklages. Klagen skal begrunnes, og det er mulig å søke advokathjelp til dette.

Det er en rekke forskjellige hjelpemidler til alle typer funksjonsnedsettelser, tilrettelagt barn, eldre eller andre med behov. Her kan du lese mer om inngangkriteriene for å få ønskede hjelpemidler, og hvordan du klager på et avslag.

Hva slags hjelpemidler finnes?

Hjelpemidler er langt mer enn krykker og rullestoler. Vi har en rekke hjelpemidler for syns- og hørselshemming, forflytning, psykomotorisk og motorisk trening, sansestimulering, uro, utagering og psykiske utfordringer, fritidsaktiviteter, energiøkonomisering, turtaking og tidsbegreper, språk og kommunikasjon og mer.

Stønad til anskaffelse av bil hører også inn under hjelpemidler.

For den som nylig har kommet i en situasjon hvor det foreligger behov for hjelpemidler, tar det tid å erverve oversikt over alt som finnes og kan brukes, Normalt får man informasjon fra fysio- eller ergoterapeuter, men kanskje fremfor alt fra andre som er i tilsvarende situasjon.

Det er ingen komplett oversikt over alt som kan betegnes som hjelpemidler, men du finner det meste ved søke i hjelpemiddeldatabasen.

Hvem kan søke om hjelpemidler?

Det viktigste er at du kan påvise sykdom, skade eller lyte, og at hjelpemiddelet er nødvendig og hensiktsmessig.

For å få hjelpemiddel fra Folketrygden er det et vilkår at behovet skal være til stede i mer enn to år. For kortere behov kan kommunen bistå med utlån.

Hvordan søke om hjelpemidler

De aller fleste søker gjennom ergo – eller fysioterapeut. Da får søknaden en faglig tyngde, og vil lettere innvilges. Har du ikke en slik, kan du be om en henvisning fra legen.

Dersom ergo- eller fysioterapeuten ikke støtter søknaden din, kan du likevel søke på egen hånd.

I første omgang vil det være kommunen som tar imot søknaden, vurderer, utprøver og tilpasser hjelpemidlene. Spørsmålet om stønad ved varig behov avgjøres av hjelpemiddelsentralen.

Kommunen kan også foreta hjemmebesøk i forbindelse med søknaden.

Avslag på hjelpemidler

Det er ikke alltid man får det hjelpemiddelet man ønsker, heller ikke med en positiv faglig vurdering.

Avslaget skal begrunnes. Vanlige grunner er at hjelpemiddelsentralen mener funksjonsnedsettelsen ikke er varig nok (over to år) eller at hjelpemiddelet det søkes om ikke anses hensiktsmessig eller nødvendig.

Begge deler er er forhold som i høyeste grad kan diskuteres i en rekke tilfeller.

I så fall bør du klage, og det bør du gjøre så fort som mulig.

Hjelpemiddelsentralen er svært nøye på klagefristen, og kan avvise den dersom den kommer for sent. Les nøye hva som står om klagerettigheter og frister i vedtaket.

Får du fortsatt avslag i NAV Klageinstans, kan du anke videre til Trygderetten. Det er mange saker som omhandler hjelpemidler som behandles i Trygderetten hvert år, og det er en god del som blir omgjort.

Spesielt om stønad til bil

Personer med forflyttingsvansker kan søke NAV om stønad til bil. En slik stønad kan gis som tilskudd eller som rente- og avdragsfritt lån.

Søknaden sendes til bilsenteret i NAV, og du kan få veiledning på det lokale NAV-kontoret om hvordan du fyller den ut.

Du kan søke om bil (eller annet egnet motorkjøretøy) dersom du trenger den for å komme til arbeid eller opplæringsinstitusjon, kjøre barn, bryte en isolert tilværelse eller avlaste andre familiemedlemmer du bor sammen med.

Det er et vilkår at du ikke er i stand til å bruke offentlige kommunikasjonsmidler.

Ved vurderinger av av funksjonsnedsettelse, behov og nødvendigheten av støtte til eget kjøretøy, vil det alltid være en del grensetilfeller som ender med avslag.

En klage til NAV Klageinstans eller anke til Trygderetten kan godt ende med et annet resultat. Du bør derfor alltid vurdere klage hvis du ikke får det du søker om.

Om advokathjelp

Det kan være tungt å formulere klagen selv. Veiledningene er fylt med fagsjargong, og det er ikke alltid like lett å vite hva de egentlig tenker på NAV-kontoret.

En trygderettsadvokat kjenner vedtaktsprosessen, og har god kjennskap til de momentene som teller mest i en klagesak. Du vil derfor få en godt vinklet klage med større mulighet for gjennomslag – hvis du får den rette til å skrive den for deg.

Konsulter oss i Advokatfirmaet Teigstad hvis du har en klagesak. Vi kan også undersøke om du kan få fri rettshjelp.

Vanlige spørsmål

Hva er et hjelpemiddel?

Det er ingen spesifikk definisjon på hjelpemiddel. Det kan være hva som helst som kan forbedere situasjonen og tilværelsen for personer med funksjonsnedsettelse. Du kan finne en oversikt over hjelpemidler i hjelpemiddeldatabasen.

Hvem kan søke om hjelpemidler fra NAV?

Dersom du har en varig (over 2 år) og betydelig funksjonsnedsettelse på grunn av skade, sykdom eller lyte, kan du få støtte til hjelpemidler som er nødvendige og hensiktsmessige.

Hvordan søker jeg om hjelpemidler?

Du søker i kommunen. Det er vanlig å fremme søknaden gjennom ergo- eller fysioterapeut. Spør eventuelt om en henvisning fra legen din.

Kan jeg klage hvis jeg ikke får hjelpemiddelet jeg har søkt om?

Ja. Du vil få informasjon om klageadgang i vedtaket. Klagen behandles av NAV Klageinstans, og du kan bruke advokat til å skrive klagen.

Kilder