Folketrygdloven § 5-1 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 5-1

Formålet med stønad etter folketrygdloven kapittel 5 er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd, jf. folketrygdloven § 5-1. Kosmestiske behandlinger omfattes ikke. 

Lovtekst

Følgende fremgår av folketrygdloven § 5-1:

§ 5-1. Formål m.m.

Formålet med stønad etter dette kapitlet er å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd.

Det ytes ikke stønad til inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn, og heller ikke til behandling av påregnelige følger av slike inngrep.

I den utstrekning det offentlige yter stønad etter annen lovgivning, ytes det ikke stønad etter dette kapitlet.

Det ytes bare stønad etter §§ 5-4 til 5-12, 5-14 og 5-25 når den som gir behandling eller yter tjenester, har direkte oppgjør etter § 22-2.

Kort forklart

Folketrygdloven kapittel 5 gjelder stønad til dekning av utgifter til helsetjenester. Formålet med stønaden å gi hel eller delvis kompensasjon for medlemmers nødvendige utgifter til helsetjenester ved sykdom, skade, lyte, familieplanlegging, svangerskap, fødsel og svangerskapsabvbrudd, jf. § 5-1. 

Som utgangspunkt ytes kun delvis kompensasjon, slik at medlemmet selv må dekke deler av utgiftene selv. Videre gis bare stønad til nødvendige utgifter. Den som yter helsetjenesten vil vanligivs avgjøre hvilke behandlinger som er nødvendige, så langt den medisinskfaglige vurderingen er forsvarlig, jf. Rt. 2002 s. 19 og helsepersonelloven § 4. Undersøkelser av ellers friske personer og forebyggende behandling dekkes ikke av folketrygden.

For å klassifisere hva som ligger i ordet sykdom benytter man International Classification of Diseases (ICD), hvilket er et WHO-godkjent kodesystem. Med skade siktes det både til fysiske og psykiske skader, mens lyter er medfødte kroppslige feil eller mentale avvik. Svangerskap, fødsel og svangerskapsavbrudd (abort) er ikke ansett som sykdom, og nevnes derfor særskilt i bestemmelsen. Grensen mellom svangerskapsavbrudd og fødsel går ved seks måneders svangerskap. Stønad til familieplanlegging utbetales etter folketrygdloven § 5-4 og § 5-12. 

Inngrep som vesentlig er begrunnet i kosmetiske hensyn dekkes ikke, jf. folketrygdloven § 5-1 annet ledd. Det samme gjelder behandling av påregnelige følger av slike inngrep.

Etter tredje ledd fremgår det at folketrygdloven er sekundær i forhold til annen lovgivning som pålegger det offentlige ansvar for utgifter til helsetjenester etter kapittel 5. Begrensningen gjelder kun «i den utstrekning» utgiftene er dekket av annen lovgivning. Hvis dekningen i folketrygdloven overstiger det som ytes etter annen lovgivning skal differansen gis i stønad, jf. NOU 2005:11 s. 41. Unntak følger ved bidrag etter § 5-22. 

I praksis tillegges formålsbestemmelsen stor vekt ved tolkningen av andre bestemmelser i kapittel 5. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 5 – Helsetjenester

NOU 2005: 11

Advokathjelp

Har du behov for juridisk bistand i forbindelse med stønad ved helsetjenester? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. 

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygloven § 10-6 her