Folketrygdloven § 10-7 med lovkommentar

En dame som har dårlig syn går tur i parken med førerhunden

Etter folketrygdloven § 10-7 kan stønad gis i form av utlån, tilskudd eller lån til hjelpemidler, høreapparat, grunnmønster til søm av klær, førerhund, lese- og sekretærhjelp, tolkehjelp, ledsagerhjelp, motorkjøretøy, protese eller ortose. Tiltak må være nødvendig og hensiktsmessig for å avhjelpe følgene av sykdom.

Lovteksten

Folketrygdloven § 10-7 angir følgende:

§ 10-7. Stønadsformer

Et medlem som fyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6, kan få stønad i form av utlån av, tilskott til eller lån til
a. hjelpemidler, herunder skolehjelpemidler med unntak av læremidler,
b. høreapparat,
c. grunnmønster til søm av klær,
d. førerhund,
e. lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte,
f. tolkehjelp for hørselshemmede,
g. tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde,
h. motorkjøretøy eller annet transportmiddel,
i. anskaffelse, vedlikehold og fornyelse av nødvendige og hensiktsmessige ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektproteser, øyeproteser og parykker.

Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-5, kan det også ytes stønad til ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen.

Til et medlem som fyller vilkårene i § 10-6, kan det også ytes tilskott til opplæringstiltak.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, og kan herunder bestemme at hjelpemidler skal utlånes fra en hjelpemiddelsentral.

Kort fortalt

Første ledd

Personer som oppfyller vilkårene i § 10-5 eller § 10-6 har som hovedregel krav på stønad. I tråd med folketrygdloven § 10-7 kan stønad gis som utlån, pengetilskudd eller lån. Sistnevnte vil særlig være aktuelt ved stønad til bil.

Bokstav a – Hjelpemidler

Hjelpemidler vil vanligvis bli gitt som utlån, og primært gjennom hjelpemiddelsentral, jf. fjerde ledd. Hvilke hjelpemidler som er aktuelle må vurderes basert på vilkårene i § 10-5 tredje ledd og § 10-6 andre ledd om tiltak som er nødvendige og hensiktsmessige for å avhjelpe følgene av sykdom.

Stønad til hjelpemidler er nærmere regulert i forskrift 15. april 1997 nr. 318 om stønad til hjelpemidler mv. til bedring av funksjonsevnen i arbeidslivet og i dagliglivet og til ombygging av maskiner på arbeidsplassen § 2. I første ledd angis det at stønad kan gis «for at medlemmet skal kunne få eller beholde høvelig arbeid eller gjennomføre utdanning eller arbeidstrening». Stønad til læremidler hører på sin side under kommunenes og fylkeskommunenes ansvar. For personer under 26 år kan det gis stønad med sikte på trening, aktivisering og stimulering for å opprettholde eller bedre funksjonsevnen, jf. forskriften § 2 tredje ledd. Videre kan det blant annet også gis stønad til datatekniske hjelpemidler, jf. forskriften § 2 fjerde ledd og rundskriv til § 10-7 første ledd bokstav a, c og d samt andre og tredje ledd. 

Bokstav b – Høreapparat

Før å ha rett til høreapparat må medlemmet ha «et hørselstap av et slikt omfang at høreapparat er av vesentlig betydning for hørselsfunksjonen», jf. forskrift 18. april 1997 nr. 337 om stønad til høreapparat og tinnitusmasker § 1.

Bokstav c – Grunnmønster til søm av klær

Stønad til grunnmønster til søm av klær er regulert i § 3 i forskrift 15. april 1997 nr. 318. Etter bestemmelsen kan stønad gis til personer som har «sterkt avvikende kroppsform». Grunnmønsteret må utarbeides av fagpersonell som har særskilt opplæring. I tillegg kan det gis stønad til dokumenterte utgifter til søm av klær oppad begrenset til 1/5 (der alt tøy må spesialsys) eller 1/10 (der kun klær til over- eller underkropp må spesialsys) av grunnbeløpet.

Bokstav d – Førerhund

Rett til førerhund betinges av at medlemmet har så dårlig syn at han eller hun ikke kan rettlede seg selv gjennom synet, jf. forskrift 15. april 1997 nr. 318 § 4. Stønad til dekning av utgifter ved utprøving, utredning og opplæring i bruk av førerhund kan også dekkes. Underhold av førerhund dekkes gjennom grunnstønaden, jf. folketrygdloven § 6-3 første ledd bokstav c. I Arbeids- og velferdsdirektoratets rundskriv er enkelte nærmere retningslinjer presisert. Blant annet må vedkommendes helsetilstand være tilstrekkelig god til at vedkommende kan ferdes jevnlig og hyppig utendørs hele året, da dette er viktig for «hundens helse og humør», og for at «hunden skal opprettholde sine ferdigheter som førerhund». I tillegg må medlemmet være i stand til å stelle hunden tilfredsstillende. 

Bokstav e – Lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte

I forskrift 15. april 1997 nr. 319 om stønad til lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte presiseres det at formålet med stønaden er at personen skal kunne gjennomføre opplæring, utdanning eller arbeidstrening med det siktemål å skaffe seg eller beholde arbeid, delta i organisasjonsvirksomhet eller fungere i dagliglivet. Utgifter knyttet til utdanning og funksjon i arbeid dekkes i den utstrekning tiltakene er nødvendig. Hjelp til å kunne delta i organisasjonsvirksomhet kan dekkes for inntil 360 timer per år, og utgifter til funksjon i dagliglivet for opptil 120 timer per år. 

Bokstav f – Tolkehjelp for hørselshemmede

Stønad til tolkehjelp gis til medlemmer som er døve eller har så sterk nedsatt hørsel at personen ikke kan føre en samtale ved hjelp av et egnet hjelpemiddel, jf. forskrift 15. april 1997 nr. 320 om stønad til tolkehjelp for hørselshemmede. Utgifter dekkes i den grad de er nødvendige. Etter en endring i forskriften fra 2017 omfattes nå også tolkehjelp ved fritidsaktiviteter, i tillegg til dagliglivet ellers. 

Bokstav g – Tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde

I tråd med forskrift 15. april 1997 nr. 321 om stønad til tolke- og ledsagerhjelp for døvblinde § 1 må medlemmet ha en så alvorlig grad av syns- og hørselshemming at evnen til å kommunisere med andre og til å ferdes ute alene eller ved hjelp av hjelpemidler, er vesentlig innskrenket, for å ha rett til stønad. Etter en endring i 2017 omfattes nå også hjelp i forbindelse med fritidsaktiviteter. Utgifter vil generelt dekkes i den grad de er nødvendige. 

Bokstav h – Motorkjøretøy eller annet transportmiddel

For å ha rett til stønad til bil må personen ha varige forflytningsvansker som gjør egen bil nødvendig, enten for å reise til og fra arbeids- eller opplæringssted, for å utøve sin funksjon som hjemmearbeidende, for å forhindre en isolert tilværelse, eller for avlastning av familien i tilfeller der funksjonshemmingen fører til en særlig stor pleiebyrde, jf. forskrift 7. mars 2003 nr. 290 om stønad til motorkjøretøy eller annet transportmiddel (bilstønadsforskriften). Medlemmet må godtgjøre at det foreligger et betydelig og reelt behov for transport, og at kollektive transportmidler ikke er mulig å bruke eller så belastende at det ikke med rimelighet kan kreves. Hvis transport kan tilfredstilles av familie eller ved transportordning for funksjonshemmede, kan derimot ikke stønad ytes. 

Bokstav i – Ortopediske hjelpemidler, brystproteser, ansiktsdefektprotese, øyeproteser og parykker

Personer som har varige og vesentlige funksjonsforstyrrelser i støtte- og bevegelsesorganene, har rett til å få stønad til utgifter til anskaffelse, fornyelse og vedlikehold av hensiktsmessig og nødvendig protese eller ortose, jf. forskrift 18. april 1997 nr. 336. Videre kan stønad til ortopedisk fottøy og alminnelig fottøy ved ulik fotstørrelse dekkes i visse tilfeller. Reiseutgifter knyttet til anskaffelse av protese kan også dekkes. 

Andre ledd – Tilrettelegging arbeidsplassen

Etter andre ledd kan det ytes stønad til ombygging av maskiner og tilrettelegging av fysisk miljø på arbeidsplassen. Slik stønad kan kun gis dersom vilkårene i § 10-5 er oppfylt. 

Når det gjelder ombygging av maskiner må det gjelde en maskin som allerede er anskaffet, og hvor det er et ombyggingsbehov for at personen skal kunne bruke maskinen full ut. Ved behov for stønad til anskaffelse gjelder første ledd bokstav a. Som ellers må vurderingen ses i lys av hva som er nødvendig og hensiktsmessig. 

Tredje ledd – Opplæringstiltak

Tilskudd til opplæringstiltak betinges av at vilkårene i § 10-6 er oppfylt. Forskrift 15. april 1997 nr. 318 § 6 angir at kretsen av stønadsberettigede er hørselshemmede, synshemmede og døvblinde. Arbeids- og velferdsdirektoratet fastsetter takster for stønaden. Uavhengig av funksjonshemmingens art kan det gis stønad til folkehøgskole med formål om å utvikle «personlig selvstendighetsgjøring for å klare dagliglivets gjøremål». Som utgangspunkt er stønaden begrenset til ett år, men kan i spesielle tilfeller utvides til to år. 

I tillegg til overnevnte kan det gis tilskudd til tilpassingskurs til veiledning og opplæring av pårørende. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven § 10-7 a, c, d samt annet og tredje ledd

Rundskriv til folketrygdloven § 10-7 bokstav b og bokstav e

Advokathjelp  

Har du behov for advokatbistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad per telefon eller e-post i dag. Vi veileder deg gjennom prosessen. Første samtale med en av våre advokater er alltid gratis og uforpliktende. 

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019