Advokathjelp innen trygderett

Bilde av David og Goliath, hvor David er advokaten og Goliath er NAV

Du kan få dekket advokathjelp innen trygderett i en del saker. Fortrinnsvis gjelder det klager på vedtak om avslag på ytelser fra NAV. Dette er hjemlet i lov om fri rettshjelp og omfatter klagebehandling internt i NAV og ved anke til Trygderetten.

Her kan du lese hva en advokat kan hjelpe deg med, og litt om de vanligste problemområdene i forbindelse med trygderett.

Advokathjelp ved klage på avslag etter folketrygdloven

Fri rettshjelp etter rettshjelpsloven gis altså fortrinnsvis for å klage på avslag om uføretrygd, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, overgangsstønad og enkelte andre ytelser etter folketrygdloven.

Du får altså ikke hjelp fra en advokat for å orientere deg i regelverket om ytelser du måtte ha krav på. Det hører under NAVs veiledningsplikt å informere deg om deg om dette.

Advokaten kan derimot hjelpe deg på alle steg i klageprosessen. Det innebærer å utforme klagen, hjelpe til med å innhente utfyllende opplysninger og å vurdere ytterligere skritt etter klagen.

Det er klageadgang på så godt som alle vedtak etter folketrygdloven. Det gjelder også beregningen som er lagt til grunn ved innvilgelse av ytelse, eller vedtak om at NAV stanser ytelsen fordi de mener vilkårene ikke lenger er oppfylt.

En klage sendes NAV Forvaltning som enten selv kan omgjøre vedtaket, eller sende det til NAV klageinstans. Dersom NAV Klageinstans ikke omgjør det, kan saken ankes videre inn til Trygderetten.

Advokathjelp til ulike områder i trygderetten

Folketrygden omfatter mange ytelser. Klageprosessen er ganske lik, men det er snakk om ulike regelverk, omfang og grad av skjønn.

Her er en kort omtale av de vanligste områdene hvor folk benytter seg av klageretten

Uføretrygd

Dersom du er varig ute av stand til å arbeide, er det kun en uføretrygd som kan sikre inntektssituasjonen din. For å komme dit må NAV overbevises om din manglende arbeidsevne.

Det betyr at du må gjennomføre medisinsk behandling og om mulig prøve deg ut i arbeid. Det springende spørsmålet er når det er gjort nok med tanke på å få deg ut i arbeid. Psykiske sykdommer og rusproblemer er områder det er spesielt vanskelig å utrede. Det kan også være en kombinasjon av fysiske og psykiske lidelser som samlet gjør deg ufør.

Disse vanskelige vurderingene fører til at mange klager på avslagene, og en del av disse får også medhold.

AAP – arbeidsavklaringspenger

Når du ikke har rett til sykepenger eller uføretrygd, er det AAP som er den naturlige ytelsen for deg som ikke er i stand til å jobbe.

Det krever at du på grunn av sykdom, skade eller lyte har en redusert arbeidsevne på minst 50 %.

Her går mange klager på hva som godkjennes som sykdom, og når man bestemme at arbeidsevnen er redusert med 50 %.

Det har også vært et problem å få forlenget AAP utover 3 år, til tross for at brukeren verken har kommet i jobb eller blitt godkjent for uføretrygd i løpet av denne tiden.

Sykepenger

Innvilgelse av sykepenger går ofte problemfritt for mange som er i fast jobb når sykmeldingen inntreffer.

Der kan imidlertid være diskusjon om brukeren har opptjent sykepengerettigheter, og kravene til aktivitetsplikt NAV setter etter 8 ukers sykemelding.

Beregningen av ytelsen kan noen ganger by på vanskeligheter der brukeren har variable inntekter, flere jobber, delvis uføretrygd eller er selvstendig næringsdrivende.

Alle vedtak om avslag på eller beregning av sykepenger kan påklages med eller uten hjelp fra advokat.

Overgangsstønad

Vedtak om stønad til enslig far eller mor er ofte gjenstand for klager. Her er det ofte snakk om kunne sannsynliggjøre de faktiske forhold, deriblant

  • om man er enslig
  • om man har mer enn halvparten av den daglige omsorgen for barnet
  • om man kan få utvidet stønad pga barnets behov

Dagpenger

Dersom du er frisk, men ikke har jobb, er det dagpenger som er din ytelse.

Har du papirene i orden og gjør det du får beskjed om fra NAV går dette som regel greit, men det kan oppstå problemer hvis tidligere arbeidsgiver ikke har levert de papirer og foretatt de registreringer han er lovpålagt. NAV kan noen ganger også stille litt urimelige krav som for eksempel om at du må ta jobb et annet sted i landet.

Tilbakebetalingskrav fra NAV

Noen ganger får du utbetalt mer enn du har krav på. Det kan skje fordi du overskrider inntektsgrenser eller du har fylt ut meldekort feil. Noen ganger er det NAV selv som har lagt uriktige forhold til grunn.

NAV vil svært ofte ha disse pengene tilbake. Det er i så fall noe du kan klage på, spesielt hvis det er fordi NAV har gjort feil i saken.

Ikke sosialhjelp

Sosial stønad innvilges etter sosialtjenesteloven, og ikke etter folketrygdloven. Klager på dette omfattes dermed ikke av rettshjelpstilbudet per i dag. Noen ganger kan Statsforvalteren likevel innvilge det ut fra sakens prinsipielle karakter eller brukerens behov.

Rettshjelpsutvalget har i sin utredning til ny lov om fri rettshjelp (NOU 2020:5) foreslått at klage på avslag om sosial stønad inntas i ordningen. Dette lovforslaget forventes behandlet i løpet av 2023.

Fri rettshjelp i trygdesaker

Du kan få hjelp til dekning av advokatutgifter og andre rettsomkostninger til å klage på trygdevedtak.

Det er en forutsetning at du ligger under inntektsgrensene som per 2020 er 320 000 kroner i årlig inntekt for enslige og 490 000 kroner for gifte eller samboere.  Har du  en bruttoinntekt på over 100 000 kroner må du betale en egenandel på 1 121 kroner.

Det er også en formuesgrense på 100 000 kroner.

Det er Statsforvalteren som innvilger fri rettshjelp, men du kan søke gjennom advokaten din.

Hyr en advokat med særskilt trygderettslig kompetanse

Det er ingen advokater som har full oversikt over alle rettsområder.

Trygderett er dessuten preget av et enormt regelverk med tallrike unntaksbestemmelser og stor grad av skjønnsutøvelse. Det krever solid innsikt og ikke minst praksis å jobbe med dette. Det er stor avstand fra advokatkontoret til venterommet på NAV lokalt.

Advokatfirmaet Teigstad har drevet gjennom mange klagesaker på ulike NAV-ytelser, og er godt kjent med problemområdene mens man venter på trygdevedtak fra NAV.

Vanlige spørsmål

Kan jeg klage på avslag om trygd?

Ja. Du har klagerett på alle vedtak som er fattet av NAV.

Kan jeg få hjelp fra advokat til å klage?

Ja, Du kan engasjere advokat til å representere deg overfor NAV. Ved klagesaker kan du få fri rettshjelp hvis du ligger under inntektsgrensene.

Hva koster en trygderettsadvokat?

Advokatfirmaene har forskjellige satser. Undersøk først om du har rett på fri rettshjelp i saken.

Kilder