Folketrygdloven § 5-6 med lovkommentar

En kvinne som blir undersøkt av tannlegen og som senere vil få dekket utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlegen gjennom folketrygdloven § 5-6

I tråd med folketrygdloven § 5-6 yter trygden stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. De aktuelle sykdommene er angitt i listen for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen).

Lovtekst

Folketrygdloven § 5-6 angir følgende:

§ 5-6. Tannlegehjelp

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege for sykdom.

Stønaden ytes etter fastsatte satser.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen, herunder om tilskott til fellestiltak for tannleger.

Kort forklart

Det fremgår av folketrygdloven § 5-6 at trygden yter stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege ved sykdom. Retten til stønad er begrenset til bestemte tilfeller eller tilstander angitt i forskrift 14. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom § 1. De aktuelle tilstandene omfatter: 

 1. Sjelden medisinsk tilstand
 2. Leppe-kjeve-ganespalte
 3. Svulster i munnhulen, tilgrensende vev eller hoderegionen for øvrig
 4. Infeksjonsforebyggende tannbehandling ved særlige medisinske tilstander
 5. Sykdommer og anomalier i munn og kjeve
 6. Periodontitt
 7. Tannutviklingsforstyrrelser
 8. Bittanomalier
 9. Patologisk tap av tannsubstans ved attrisjon/erosjon
 10. Hyposalivasjon
 11. Allergiske reaksjoner mot tannrestaureringsmaterialer
 12. Tannskade ved godkjent yrkesskade
 13. Tannskade ved ulykke, som ikke er yrkesskade
 14. Sterkt nedsatt evne til egenomsorg hos personer som har varig sykdom eller varig nedsatt funksjonsevne
 15. Helt eller delvis tanntap, uten egne tenner i underkjeven.

Med sjeldne medisinske tilstander siktes det til enkeltdiagnoser som forekommer hos opptil 1 av 10 000 individer. Den sjelden medisinske diagnosen må være varig. De aktuelle tilstandene er listet opp i listen for sjeldne medisinske tilstander (SMT-listen).

Det gis i hovedsak ikke stønad til forebyggende behandling, tannsrensing eller kariesbehandling, med mindre tilstanden er resultat av en bakenforliggende sykdom. 

Videre ytes det bare stønad for undersøkelser eller behandlinger som er utført av tannlege eller tannpleier som har rett til å utføre tannbehandling i medhold av helsepersonelloven.

I medhold av folketrygdloven § 5-6 tredje ledd og forskriften § 2 fastsetter Helse- og omsorgsdepartementet satsene for ulike undersøkelser og tannbehandlinger. Takstene som gjelder fra 1. januar 2022 finner du på helsedirektoratets hjemmeside.

Relevant rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven § 5-6

Forskrift 14. desember 2014 nr. 1702

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en trygderettslig tvist? Advokatfirmaet Teigstad har erfaring og kompetanse på området. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Ta kontakt ved å ringe eller sende en e-post.

 

Kilder

Masteroppgave: Folketrygdloven § 5-6