Folketrygdloven § 5-14 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr

Folketrygdloven § 5-14 hjemler stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. For å ha rett til stønad må medlemmet ha behov for langvarig bruk av legemidlet, det medisinske utstyret eller forbruksmateriellet, og det må være foreskrevet av lege til bruk utenom sykehus.

Lovtekst

Folketrygdloven § 5-14 angir følgende:

§ 5-14. Viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr m.m.

Trygden yter stønad til dekning av utgifter til
a. viktige legemidler
b. spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell.

Det er et vilkår for rett til stønad at medlemmet har behov for langvarig bruk av legemidlet, det medisinske utstyret eller forbruksmateriellet.

Legemidlet, det medisinske utstyret og forbruksmateriellet må være forskrevet av lege til bruk utenom sykehus.

Departementet gir forskrifter om stønad etter denne paragrafen.

Kort forklart

Folketrygdloven § 5-14 hjemler stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell. 

Hva dekkes?

Stønad til viktige legemidler er regulert nærmere i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv. (Blåreseptforskriften), gitt i medhold av § 5-14 fjerde ledd. Som hovedregel ytes stønad til forhåndsgodkjente legemidler, jf. blåreseptforskriften § 2. Oversikt over forhåndsgodkjente legemidler publiseres av Statens Legemiddelverk. Unntaksvis kan det utbetales stønad til legemidler etter en individuell søknad, jf. blåreseptforskriften § 3. I tråd med blåreseptforskriften § 4 ytes det også stønad til legemidler ved allmennfarlige sykdommer. I tillegg utbetales stønad ved behandling av hepatitt C-infeksjon, jf. blåreseptforskriften § 4a.

Videre kan det ytes stønad til spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell etter § 5-14 bokstav b. Den nærmere reguleringen følger av blåreseptforskriften § 5. Det kan ytes stønad til blant annet bleier, kateter, bandasjemateriell, kanyler og stomiposer. Ved diabetes ytes stønad til penner, sprøyter, forbruksmateriell til inhalator, spisser, lansetter, materiell til måling av sukker og ketoner i blod og urin, og inneliggende insulinkanyle. Ved kronisk obstruktiv lungesykdom og asthma bronchiale ytes stønad til sprøyter, spisser, fysiologisk saltvann, sterilt vann, PEF-målere, inntil 2 inhalasjonskamre med eller uten maske per år og transtracheal oksygenkatetere og forlengelsesslanger. Den fulle listen over medisinsk utstyr og forbruksmateriell finner du i blåreseptforskriften § 5. Av blåreseptforskriften § 5 andre ledd fremgår det at Helsedirektoratet kan utarbeide produkt- og prislister og at stønad kan begrenses til et beløp fastsatt av Helsedirektoratet. 

Vilkår for rett til stønad

For å ha rett til stønad oppstiller § 5-14 andre ledd et vilkår om at medlemmet må ha behov for langvarig bruk av legemidlet, det medisinske utstyret eller forbruksmateriellet. Av blåreseptforskriften § 1b fremgår det at det enten må være behov eller risiko for gjentatt behandling over en langvarig periode. Vilkåret er oppfylt ved bruk av ett eller flere legemidler i minimum tre måneder i løpet av ett år for den samme sykdommen og ved alvorlig sykdom som krever at man har legemiddel i beredskap store deler av året. Dette vilkåret gjelder ikke ved stønad etter blåreseptforskriften § 4 om allmennfarlig sykdom.

Videre oppstiller § 5-14 tredje ledd et vilkår om at legemidlet, det medisinske utstyret og forbruksmateriellet må være foreskrevet av lege til bruk utenom sykehus. Det innebærer at legemidler og annet materiell som brukes ved pasientbehandling på sykehus ikke omfattes, jf. Ot.prp. nr. 83 (2001-2002) s. 16. 

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 83 (2001-2002) s. 16

Rundskriv til folketrygdloven § 5-14 

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. 

 

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.