Folketrygdloven § 25-6a med lovkommentar

Jussbøker og en dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet overtredelsesgebyr

Folketrygdloven § 25-6a regulerer overtredelsesgebyr for behandleren.


Lovteksten

Folketrygdloven § 25-6a lyder som følger;

§ 25-6a. Overtredelsesgebyr

«Dersom en behandler uaktsomt eller forsettlig foreskriver legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med § 5-14 eller i forskrift gitt i medhold av denne, og dette kan føre til uberettiget utbetaling av trygdeytelser, kan Helsedirektoratet eller det organ Helsedirektoratet ilegge behandleren et overtredelsesgebyr.

Departementet fastsetter i forskrift nærmere bestemmelser om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr.

Adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes etter to år. Fristen regnes fra tidspunktet overtredelsen fant sted. Fristen avbrytes ved at det gis forhåndsvarsel eller treffes vedtak om overtredelsesgebyr.

Vedtak fattet etter denne bestemmelsen kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten».

Kort forklart

Folketrygdloven § 25-6-a gir Helsedirektoratet hjemmel til å ilegge overtredelsesgebyr til behandlere som foreskriver i strid med folketrygdloven § 5-14 eller forskrift gitt i medhold av denne (blåreseptforskriften). Helsedirektoratet har delegert denne myndighetene til Helfo.

Overtredelsesgebyr er en administrativ reaksjon, hvorav hovedformålet er at trygden ikke skal påføres unødvendige utgifter. Bestemmelsen skal således bidra til å øke etterlevelsen av regelverket ved foreskrivning av legemidler, næringsmidler og medisinsk forbruksmateriell.

Første ledd

Det følger av bestemmelsens første ledd at dersom en behandler «uaktsomt eller forsettlig foreskriver legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med § 5-14 eller i forskrift gitt i medhold av denne», og dette kan føre til «uberettiget utbetaling av trygdeytelser», kan Helsedirektoratet ilegge behandleren et overtredelsesgebyr. Bestemmelsens ordlyd oppstiller her to vilkår for ileggelse av overtredelsesgebyr. Vilkårene er kumulative, slik at begge må være oppfylt for at det kan ilegges et overtredelsesgebyr.

Behandleren har «uaktsomt eller forsettlig foreskrevet legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med § 5-14 eller i forskrift gitt i medhold av denne»

For det første må behandleren «uaktsomt eller forsettlig» foreskrive legemidler, næringsmidler eller medisinsk forbruksmateriell i strid med § 5-14 eller i forskrift gitt i medhold av denne. Det følger av § 5-14 at trygden yter stønad til dekning av utgifter til «viktige legemidler» og «spesielt medisinsk utstyr og forbruksmateriell». Foreskriver behandleren i strid med denne bestemmelsen, eller tilhørende forskrift, kan altså behandleren ilegges et overtredelsesgebyr.

For at bestemmelsen skal komme til anvendelse, kreves det at behandleren «uaktsomt eller forsettlig» har foreskrevet i strid med § 5-14 og tilhørende forskrift. Det er således tale om et skyldkrav, hvorav det må vurderes om behandleren visste eller burde ha visst, at forskrivningen var i strid med regelverket. For at en overtredelse av reglene skal være forsettlige, kreves det at vedkommende må ha bevisst forskrevet i strid med regelverket. For å kunne konstatere uaktsomhet, kreves det at behandleren er å bebreide for å ha handlet som vedkommende har gjort. Målestokken vil være hva som kan forventes av en alminnelig fornuftig person i en tilsvarende situasjon. Generelt gjelder at det stilles strenge krav til aktsomheten for profesjonelle aktører.

Hva gjelder beviskravet, er det i rettspraksis stilt krav til «klar sannsynlighetsovervekt», jf. Rt.2012.1556. Dette innebærer at beviskravet er strengere enn alminnelig sannsynlighetsovervekt. Kravet til sannsynlighetsovervekt gjelder både feilforeskrivningen og skyldkravet, jf. NAVS rundskriv.

Feilforeskrivningen kan føre til «uberettiget utbetaling av trygdeytelser»

For det andre er det et vilkår at forskrivningen kan føre til «uberettiget utbetaling av trygdeytelser». Etter ordlyden kreves det ikke at det faktisk har skjedd en uberettiget utbetaling av trygdeytelser; det er tilstrekkelig at feilforeskrivningen «kan føre» til en slik uberettiget utbetaling.

«Kan»-regel

Folketrygdloven § 25-6a er en «kan»-regel. Dette innebærer Helfo «kan» ilegge overtredelsesgebyr når brudd på regelverket blir avdekket, men har intet plikt til dette. Hvorvidt overtredelsesgebyr skal ilegges, beror på en skjønnsmessig helhetsvurdering av om overtredelsesgebyr anses som riktig reaksjon i det enkelte tilfellet. Det følger av forarbeidene at reaksjonen må tilpasses den konkrete situasjonen, og man må velge det reaksjonsmiddelet som fremstår som best egnet i det enkelte tilfellet.

Ved vurderingen av om det skal ilegges overtredelsesgebyr overfor behandleren, trekker NAVs rundskriv frem følgende momenter det kan legges vekt på;

  1. Behandlerens skyldgrad, herunder om det er tale om forsett eller uaktsomhet
  2. Overtredelsens omfang
  3. Tidligere mottatt spesifikk informasjon eller pålegg om endring av praksis
  4. Systematiske feilforeskrivninger
  5. Fordeler som er eller kunne vært oppnådd for behandleren

Denne listen er ikke uttømmende. Andre momenter kan følgelig tillegges vekt i en helhetsvurdering.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd bestemmer at departementet i forskrift fastsetter nærmere bestemmelser om utmåling og betaling av overtredelsesgebyr. Det følger av blåreseptforskriften § 11a at det skal foretas en individuell utmåling av gebyret innenfor den øvre rammen på 2G.

Ved utmålingen legges det særlig vekt på alvorlighetsgraden av overtredelsen. Andre relevante momenter som vil kunne inngå i vurderingen er skyldgrad og overtredelsens omfang. Det må også legges vekt på om behandleren tidligere har mottatt spesifikk informasjon eller pålegg om endring av praksis, og om det er foretatt systematiske feilforeskrivninger. Endelig kan det legges vekt på de fordeler som er eller kunne vært oppnådd for behandleren ved feilforeskrivningen.

Tredje ledd

Det følger av tredje ledd at adgangen til å ilegge overtredelsesgebyr foreldes etter to år. Foreldelsesfristen starter å løpe fra det tidspunkt overtredelsen, herunder feilforeskrivningen, fant sted. Fristen avbrytes ved at det gis forhåndsvarsel eller treffes vedtak om overtredelsesgebyr.

I de tilfeller det gis et forhåndsvarsel, må varselet gjøre rede for hva saken gjelder, og må ellers inneholde det som anses påkrevd for at behandleren kan ivareta sine interesser på en forsvarlig måte. Dette innebærer at det må fremgå av varselet hvilke feilforeskrivninger overtredelsesgebyret gjelder.

Fjerde ledd

Fjerde ledd gir behandleren en klageadgang. Det heter her at vedtak om overtredelsesgebyr kan påklages til Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten (Helseklage). Klagefristen er 6 uker, jf. lovens § 21-12 femte ledd. Det er viktig å være oppmerksom på at vedtak fra Helseklage er unntatt fra anke til Trygderetten etter forskrift om unntak fra anke til Trygderetten § 1 bokstav d, jf. folketrygdloven § 21-12 fjerde ledd.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl kap 25 – Forskjellige bestemmelser 

Forskrift om unntak fra anke til Trygderetten

Advokathjelp

Har du spørsmål vedrørende overtredelsesgebyr? Eller har du behov for advokatbistand i en trygderettslig tvist? Våre advokat bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis samtale. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.