Folketrygdloven § 2-8 med lovkommentar

En jussbok og en dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 2-8

Personer som oppholder seg utenfor Norge, og ikke er pliktig medlem i folketrygden, kan bli medlem etter søknad i tråd med folketrygdloven § 2-8. Søkeren må ha vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og ha en nær tilknytning til det norske samfunn.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 2-8:

§ 2-8. Frivillig medlemskap for personer utenfor Norge

En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i trygden etter bestemmelsene i dette kapitlet, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller hun
a. er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge,
b. studerer ved universitet eller høgskole i utlandet,
c. har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet
d. mottar pensjon i utlandet etter denne loven og har minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år. Pensjonisten må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknaden om opptak. Tidsrom mellom 1. januar 1937 og 1. januar 1967 regnes med dersom vedkommende da ville ha fylt vilkårene for medlemskap.

Også andre personer enn de som går inn under første ledd, kan tas opp som medlemmer når særlige grunner gjør det rimelig.

Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har vært medlem i trygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, og at han eller hun har nær tilknytning til det norske samfunnet.

Ektefelle og barn som forsørges av og oppholder seg i utlandet sammen med en person som er medlem i trygden etter første eller andre ledd, kan etter søknad bli medlemmer i trygden med samme trygdedekning som forsørgeren. For ektefellen må vilkårene i tredje ledd være oppfylt.

Frivillig medlemskap gjelder tidligst fra det tidspunkt da Arbeids- og velferdsetaten mottok søknaden. Vedkommende kan likevel tas opp som medlem fra et tidligere tidspunkt dersom de øvrige vilkårene for rett til en ytelse fra folketrygden ennå ikke er oppfylt, og det anses rimelig.

Kort fortalt

Personer som oppholder seg utenfor Norge, og ikke er pliktig medlem i folketrygden, kan bli medlem etter søknad. Reglene om frivillig medlemskap i folketrygden under opphold utenfor Norge angis i folketrygdlovens § 2-8. Et frivillig medlemskap kan gi full eller begrenset dekning, noe som er nærmere regulert i folketrygdloven § 2-9.

For frivillig medlemskap i folketrygden er det et absolutt og ufravikelig vilkår etter § 2-8 tredje ledd at søkeren har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet og har nær tilknytning til det norske samfunn. I første og andre ledd angis ulike persongrupper som har rett til medlemskap, under forutsetning at vilkåret i tredje ledd er oppfylt.

Første ledd – Persongrupper

En person som oppholder seg utenfor Norge, og som ikke er pliktig medlem i trygden, har etter søknad rett til å bli medlem dersom han eller hun a) er arbeidstaker i utlandet og er ansatt i en virksomhet med hovedsete i Norge, b) studerer ved universitet eller høgskole i utlandet, c) har et offentlig oppdrag eller stipend i utlandet, eller d) mottar pensjon i utlandet etter folketrygdloven og har minst 30 års medlemskap i trygden etter fylte 16 år. En pensjonist må ha minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknad om opptak.

Persongruppene nevnt i første ledd har rett til å bli medlem så lenge søkeren har vært medlem i folketrygden i minst tre av de siste fem kalenderårene før søknadstidspunktet, jf. tredje ledd. Tilknytningsvilkåret angitt i tredje ledd vil vanligvis være oppfylt for disse personene. 

Bokstav a – Oppdrag i utlandet

Under bokstav a siktes det primært til bedrifter i Norge som tar oppdrag i utlandet og som i den anledning sender ut enkelte ansatte for en bestemt tidsperiode på over ett år. Selskapet må ha en reell drift i Norge for at tilknytningskravet skal være oppfylt.

Bokstav b – Studenter

Norske studenter som mottar lån eller stipend fra Lånekassen er pliktige medlemmer etter § 2-5 første ledd bokstav h. Det er altså kun studenter som ikke mottar støtte fra Lånekassen som omfattes av § 2-8 første ledd bokstav b. Ordlyden «universitet eller høgskole» sikter til akademiske institusjoner på linje med norske universiteter og høgskoler. Grunnskoleutdanning faller utenfor, jf. TRR-2016-3346. Studenter ved andre utdanningsinstitusjoner enn universiteter og høgskoler, og studenter som kun studerer deltid, vurderes etter andre ledd. 

Bokstav c – Offentlig stipend

Offentlig oppdrag etter bokstav c kan være delegasjonsreiser, internasjonale konferanser m.m. Med offentlig stipend menes tilfeller der utenlandsoppholdet blir finansiert gjennom et offentlig stipend, og ikke ved tilskudd til annen hovedfinansiering, herunder reise- og etableringsstipend fra Norges forskningsråd. I praksis kommer bokstav c sjelden til anvendelse.

Bokstav d – Pensjonister

Pensjonister har rett til medlemskap i folketrygden dersom to vilkår er oppfylt, jf. bokstav d. For det første må vedkommende ha minst 30 års medlemskap i folketrygden etter fylte 16 år. I tillegg må det foreligge minst 10 års medlemskap umiddelbart før søknadstidspunktet. Sistnevnte innebærer at søkeren må være medlem også det året søknaden fremsettes.

Andre ledd – Særlige grunner

I tråd med andre ledd kan også andre personer enn de som er nevnt i første ledd, tas opp som medlemmer når særlige grunner gjør det rimelig. Det ufravikelige vilkåret i tredje ledd må også være oppfylt, og dette tilknytningskravet må ses i sammenheng med rimelighetsvurderingen etter andre ledd. Ved vurderingen av «særlige grunner» er det særlig søkerens hovedaktivitet under utenlandsoppholdet som er avgjørende. Oppholdets varighet er også av betydning. 

Personer som ikke lenger er bosatt i Norge og som arbeider på hjemmekontor i utlandet for norsk arbeidsgiver må vurderes etter andre ledd. Selv om de er ansatt i en virksomhet som har hovedsete i Norge, er de ikke sendt ut for å utføre oppdrag for arbeidsgiveren i utlandet. Derfor faller persongruppen utenfor § 2-8 første ledd bokstav a, jf. NOU:1990:20. Det må dermed foretas en helhetsvurdering der formål og varighet av utenlandsoppholdet er avgjørende. Det må foreligge en «særlig grunn» til at arbeidet må utføres i utlandet. Hjemmekontor kun begrunnet i et ønske om et opphold i utlandet oppfyller ikke vilkåret, jf. TRR-2012-1491.

Ved humanitært arbeid i utlandet vil NAV som regel innvilge søknaden, ettersom Norge generelt har interesse i å bidra til slik utveksling. Oppholdet må imidlertid være av begrenset varighet og finansieringen må skje helt eller delvis gjennom norske kilder.

Tredje ledd – Inngangsvilkår

Som påpekt innledningsvis er det et absolutt vilkår at søkeren har vært medlem i folketrygden i minst tre av de fem siste kalenderårene. Ved vurderingen av forutgående trygdetid ser man hen til de siste fem kalenderårene før det året søknaden fremsettes. Med kalenderår siktes det til året fra 1. januar til 31. desember, jf. LB-2008-70269. Vilkåret er ufravikelig, noe som innebærer at verken brudd på veiledningsplikten fra forvaltningens side eller villfarelse hos søkeren kan medføre unntak, jf. LB-2009-59890. Trygdetid fra et annet EØS-land som er å likestille med medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel, skal imidlertid likestilles med medlemskap i folketrygden.

Videre er det et absolutt vilkår at vedkommende har «nær tilknytning til det norske samfunnet». I tråd med fast forvaltningspraksis er det sentrale momentet ved vurderingen søkerens beskjeftigelse. Eksempelvis vil et sterkt organisatorisk bånd mellom personen og en sammenslutning i Norge trekke i retning av tilstrekkelig nær tilknytning. Søkerens personlige og familiære forhold tillegges langt mindre vekt, og kan ikke oppfylle tilknytningskravet alene, jf. TRR-2016-3346. Der det ikke foreligger et sterkt organisatorisk bånd mellom søker og en sammenslutning i Norge, er utenlandsoppholdets varighet et viktig moment. Desto svakere organisatoriske bånd, jo kortere må utenlandsoppholdet være. 

Pensjonister og uføretrygdede med lang opptjeningstid er en gruppe som kan oppfylle tilknytningskravet, selv om sterke organisatoriske bånd til en sammenslutning ikke foreligger. Ved over 30 års trygdetid vil vilkåret alltid være oppfylt, jf. første ledd bokstav d. Også for de øvrige persongruppene i første ledd vil tilknytningskravet normalt være oppfylt. Tilknytningsvurderingen er følgelig mest aktuell ved vurderingen av «særlige grunner» i andre ledd. 

Fjerde ledd – Familiemedlemmer

I fjerde ledd behandles medlemskap for familiemedlemmer, herunder ektefelle og barn som forsørges av og oppholder seg med en person som er medlem i folketrygden etter første eller andre ledd. Definisjon av ektefelle og barn er angitt i folketrygdloven § 1-5 og § 1-6. For ektefellens vedkommende må vilkårene i tredje ledd være oppfylt, mens for barn under 18 år gjelder ikke vilkåret om å ha vært medlem i minst tre av de siste fem kalenderårene. 

Samboere uten felles barn, fosterbarn og medfølgende ektefelles særkullsbarn faller utenfor bestemmelsen. Likevel vil disse vanligvis ha mulighet til å ble medlemmer etter andre ledd. 

Femte ledd – Virkningstidspunktet

Femte ledd regulerer virkningstidspunktet for frivillig medlemskap. Som hovedregel gjelder frivillig medlemskap fra søknaden ble mottatt hos NAV, eller fra utreisedatoen dersom denne er senere. Likevel kan det gis opptak fra utreisedato dersom NAV mottar søknaden innen en måned etter utreisedato.

I pensjonsdelen kan det likevel gis frivillig medlemskap tilbake i tid, dersom stønadstilfellet ikke allerede er oppstått og det anses rimelig, jf. TRR-2006-4060.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 2

LB-2009-59890

Advokathjelp

Har du behov for advokatbistand i forbindelse med frivillig medlemskap i folketrygden? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende samtale. Våre advokater er tilgjengelig både på telefon og e-post. 

Har du fått avslag på søknad om uføretrygd og ønsker å klage? Les mer om det her

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Masteroppgave