Folketrygdloven § 12-2 med lovkommentar

En funksjonshemmet mann som har rett til uføretrygd sitter i rullestol

Folketrygdloven § 12-2 fastetter hvilke krav som stilles om forutgående medlemskap i folketrygden for at medlemmet skal ha rett til uføretrygd. 


Lovteksten

Folketrygdloven § 12-2 lyder som følger;

«Det er et vilkår for rett til uføretrygd at vedkommende har vært medlem i folketrygden i de siste fem årene fram til uføretidspunktet, se § 12-8. Ved vurderingen av om om vilkåret er oppfylt, ses det bort fra perioder med tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er medlem av, yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.

Vilkåret om fem års forutgående medlemskap i første ledd gjelder ikke for en person som har vært medlem i trygden i minst ett år umiddelbart før han eller hun setter fram krav om uføretrygd, dersom

a. vedkommende ble ufør før fylte 26 år og da var medlem i trygden, eller

b. vedkommende etter fylte 16 år har vært medlem i trygden med unntak av maksimum fem år.

Vilkåret i første ledd gjelder ikke dersom vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet og uføretrygd ved 100 prosent uføregrad

a. beregnet av grunnlaget etter § 12-11 første ledd minst vil svare til halvparten av høy sats etter § 12-13 andre ledd tredje punktum, eller

b. beregnet på grunnlag av perioder med medlemskap minst vil svare til halvparten av minsteytelsen etter § 12-13 andre ledd.

Framtidig trygdetid skal ikke regnes med, se § 12-12 femte ledd».

Kort forklart

Regler om medlemskap i folketrygden er inntatt i folketrygdloven kapittel 2. Medlemskapet gjelder i utgangspunktet hele folketrygden. Utgangspunktet er at personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden, jf. lovens § 2-1 første ledd. Tilsvarende gjelder som utgangspunkt personer som er arbeidstakere i Norge, jf. § 2-2 (1). Videre inneholder lovens kap 2 en rekke presiseringer av hovedregelen samt unntak fra pliktig medlemskap og om adgang til å søke frivillig medlemskap. Dette innebærer at det må gjøres en konkret vurdering i hver sak om hvorvidt søkeren har hatt det nødvendige medlemskapet som gir rett til uføretrygd.

Lovens § 12-12 fastsetter, som nevnt, hvilke krav som stilles om forutgående medlemskap i folketrygden for at medlemmet skal ha rett til uføretrygd. Hovedregelen står i første ledd første punktum. En særbestemmelse til hovedregelen er inntatt i første ledd andre punktum. Videre oppstiller andre og tredje ledd unntaksregler. Det gjøres også unntak fra hovedregelen om forutgående medlemskap når uførheten skyldes yrkesskade, jf. lovens § 12-17.

MERK: Hva gjelder lovens ordning med forutgående medlemskap i folketrygden for rett til uføretrygd, er det nødvendig å knytte noen kommentarer til betydningen av trygdeavtaler. Trygdeavtaler med andre land kan gi unntak fra reglene om forutgående medlemskap, når vedkommende omfattes av bestemmelsene i en slik avtale. Mest relevant i denne sammenheng er trygdeforordningen, jf. forordningens artikkel 6. Medlemstid i andre EØS-land medregnes ved vurderingen av inngangsvilkårene om forutgående medlemskap i folketrygdloven § 12-2 for rett til uføretrygd.

Første ledd

Første ledd første punktum

Hovedregelen om forutgående medlemskap som vilkår for uføretrygd følger av folketrygdloven § 12-2 første ledd første punktum. Det heter her at vedkommende må ha vært «medlem i folketrygden i de siste fem årene fram til uføretidspunktet» for å ha rett til uføretrygd.

Regelen innebærer at tilknytningen til Norge gjennom trygdemedlemskap må være etablert minst fem år før uføretidspunktet. Kravet om forutgående medlemskap i fem år, må forstås som et krav om sammenhengende medlemskap i fem år. Uføretidspunktet er definert som det tidspunktet da medlemmets inntektsevne ble varig nedsatt med minst halvparten, jf. lovens § 12-8 første ledd, jf. § 12-7 første ledd og annet ledd.

MERK: Fastsettelsen av uføretidspunktet er av avgjørende betydning; Er kravet om forutgående medlemskap forut for uføretidspunktet ikke oppfylt, og ingen unntaksbestemmelse kommer til anvendelse, innebærer dette at uføretrygd heller ikke kan gis senere i livet. Dette gjelder til tross for om vedkommende da er både medlem i trygden og fast bosatt i Norge.

Første ledd annet punktum

I henhold til første ledd annet punktum skal det, ved vurderingen av om vilkåret om fem års forutgående medlemskap er oppfylt, ses bort fra perioder med tjeneste i internasjonale organisasjoner eller organer som staten Norge er medlem av, yter økonomisk bidrag til eller har ansvar for å bidra til bemanningen av.

I NAVs rundskriv til bestemmelsen presiseres det at bakgrunnen for bestemmelsen er at personer som er i tjeneste for slike organisasjoner ofte ikke er medlem i folketrygden eller en ordning som omfattes av trygdeavtaler. Videre skal bestemmelsen sikre at de kan fylle vilkåret om minst fem års forutgående medlemskap etter tilbakekomst til Norge. Det fremheves i rundskrivet av personer som omfattes av bestemmelsen er de som har vært i tjeneste i FN, EFTA/ESA, Europarådet, NATO og andre organisasjoner med et overnasjonalt preg.

Regelen kan illustreres ved følgende eksempel;

A har vært i internasjonal tjeneste, kommer tilbake til Norge og blir igjen medlem i trygden. A blir deretter ufør ett år etter tilbakekomst til Norge. Etter regelen i § 12-2 første ledd annet punktum vil vilkåret om forutgående medlemskap være oppfylt dersom A har minst fire års sammenhengende medlemskap fram til den internasjonale tjenesten tok til.

Annet ledd

Folketrygdloven § 12-2 andre ledd oppstiller et unntak fra hovedregelen om fem års forutgående medlemskap etter første ledd. Hovedvilkåret er at vedkommende har vært medlem i folketrygden i minst ett år umiddelbart før krav om uføretrygd settes fram, det vil si at det kreves en ventetid på ett år. Vilkårene for å få uføretrygd anses oppfylt tidligst fra det tidspunkt vedkommende har vært medlem i folketrygden i minst ett år, og utbetales tidligst fra måneden etter at vilkårene er oppfylt, jf. § 22-12 første ledd.

I disse unntakstilfellene kan vedkommende ha krav på uføretrygd, dersom to alternative vilkår er oppfylt;

Annet ledd bokstav a – medlem som blir ufør før fylte 26 år

Det første alternativet vilkåret er at vedkommende ble ufør før fylte 26 år og da var medlem i trygden. Det gjøres her unntak fra vilkåret om fem års forutgående medlemskap, men det kreves at vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet.

Annet ledd bokstav b – medlem som ikke har hatt mer enn fem år uten medlemskap

Det andre alternativet vilkåret er at vedkommende etter fylte 16 år har vært medlem i trygden med unntak av maksimum fem år sammenlagt. I motsetning til vilkåret i bokstav a, kreves det ikke at vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet. Det kreves heller ikke at vedkommende tidligere har vært medlem i folketrygden, jf. NAVs rundskriv. Regelen skal derfor også anvendes for en ufør som kommer til Norge og blir medlem i folketrygden før fylte 21 år.

Tredje ledd

Ifølge tredje ledd kan det gjøres unntak fra vilkåret om fem års forutgående medlemskap i første ledd dersom;

a. Uføretrygd ved 100 % uføregrad, beregnet på bakgrunn av egen opptjening, utgjør minst halvparten av full minsteytelse etter høy sats i § 12-13 andre ledd, eller

b. Medlemmet har minst 20 år faktisk trygdetid (20 års trygdetid gir grunnlag for halv minsteytelse, jf. § 12-13 andre ledd).

Fellesvilkåret er at vedkommende var medlem i folketrygden på uføretidspunktet. Etter unntaksbestemmelsen i tredje ledd, gjelder intet krav om medlemskap i minst ett år før krav fremsettes. Fremtidig trygdetid skal ikke regnes med, jf. § 12-12 femte ledd.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl kap 12 – Uføretrygd 

Trygdeforordningen 

Advokathjelp

Lurer du på om du har krav på sykepenger? Eller har du behov for bistand i en konkret sak? Våre erfarne advokat bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så hører du fra oss.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 6-7 her