Folketrygdloven § 6-7 med lovkommentar

Jussbøker og en dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad

Folketrygdloven § 6-7 oppstiller en saksbehandlingsregel, og regulerer revurdering et vedtak om innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad. Bestemmelsen gir uttrykk for et alminnelig prinsipp om at lovens vilkår må være oppfylt hele tiden. 


Lovteksten

Folketrygdloven § 6-7 lyder som følger;

§ 6-7. Revurdering 

«Skjer det vesentlige endringer i de forhold som har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad eller for størrelsen på slik stønad, skal saken tas opp til ny behandling, se § 21-6.

Tre år etter at et medlem er gitt forhøyet hjelpestønad, skal det vurderes om vedkommende fortsatt fyller vilkårene for rett til ytelsen.»

Kort forklart

Folketrygdloven oppstiller som nevnt en saksbehandlingsregel, og regulerer adgangen til å revurdere et vedtak om innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad. Bestemmelsen slår fast det alminnelige prinsippet om at lovens vilkår må være oppfylt hele tiden. Lovteksten henviser til lovens § 21-6 hvor det heter at det kan fattes nytt vedtak dersom det skjer en endring i forhold som er av betydning for retten til den ytelsen vedkommende mottar. Det er også viktig å være oppmerksom på at reglene i lovens § 21-3 om medlemmets plikter om å underrette om endringer i avgjørende forhold og ellers gi de opplysninger trygdemyndighetene finner nødvendige, også gjelder for grunn- og hjelpestønad.

Første ledd

I henhold til folketrygdloven § 6-7 første ledd skal saken tas opp til ny behandling, dersom det skjer «vesentlige endringer i de forhold som har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad».

Dersom det har skjedd en vesentlig endring i de forhold som har vært avgjørende for innvilgningen av grunnstønad eller hjelpestønad, «skal» saken tas opp til ny behandling. Ny behandling er således obligatorisk dersom vilkårene for revurdering er oppfylt. Resultatet av den nye behandlingen kan bli at det treffes et nytt vedtak om at stønaden skal opphøre helt eller at stønadssatsen skal settes ned eller opp. Resultatet kan også bli at stønaden skal løpe uendret.

«De forhold som har vært avgjørende»

Det første vilkåret at det det har skjedd en vesentlig endring «i de forhold som har vært avgjørende for innvilging av grunnstønad eller hjelpestønad». En endring kan blant annet være at de nødvendige ekstrautgiftene eller pleiebehovet ikke lenger er av samme omfang som før, fordi medlemmets medisinske tilstanden er bedret.

«Vesentlig endring»

Det er ikke tilstrekkelig at det foreligger en endring i de forhold som har vært avgjørende for innvilgningen av stønaden; endringene må være «vesentlige». Dette innebærer at ikke enhver endring i medlemmets helsesituasjon kommer i betraktning. Hva som utgjør en «vesentlig endring» beror på en konkret skjønnsmessig vurdering basert på et. Generelt gjelder det at en «vesentlig endring» må ha et varig preg før det kan bli tale om revurdering. Dette innebærer at de rent forbigående endringene ikke er relevante selv om de i og for seg er vesentlige.

Ifølge NAVs rundskriv, skal endringen anses for «vesentlig» når utgiftsnivået synker under minstegrensen for rett til grunnstønad etter en viss sats eller hjelpebehovet synker under minstegrensen.

Annet ledd

Bestemmelsens annet ledd bestemmer at det tre år etter at et medlem er gitt forhøyet hjelpestønad, «skal det vurderes om vedkommende fortsatt fyller vilkårene for rett til ytelsen». Regelen innebærer at et vedtak om forhøyet hjelpestønad alltid må revideres hvert tredje år. Regelen er ikke til hinder for at en sak om forhøyet hjelpestønad tas opp til ny behandling før det er gått tre år. Dette følger av den generelle regelen i bestemmelsens første ledd. Hvorvidt det skal foretas revurdering før det er gått tre år, må vurderes skjønnsmessig i hver enkelt sak.

Begrunnelsen for bestemmelsen er at denne typen stønad kun gis til barn og unge, og at raske endringer i forhold av betydning lett vil kunne forekomme.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl kap 6: Grunnstønad og hjelpestønad

Grunn- og hjelpestønad 

Advokathjelp

Har du spørsmål vedrørende vilkårene for grunn- eller hjelpestønad? Eller har du behov for advokatbistand i en trygderettslig tvist? Våre advokat bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis samtale. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så tar vi kontakt med deg.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 8-7 her