Folketrygdloven § 8-7 med lovkommentar

En mann som blir undersøkt av legen og som senere skal dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring

Folketrygdloven § 8-7 regulerer dokumentasjon av arbeidsuførhet. Utgangspunktet er at arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring. 


Lovteksten

Folketrygdloven § 8-7 lyder som følger;

For at medlemmer skal få rett til sykepenger, må arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring. Dette gjelder ikke i arbeidsgiverperioden når arbeidstakeren har rett til å nytte egenmelding, se §§ 8-18, 8-19 og 8-23 til 8-27.

Legeerklæring kan ikke godtas for tidsrom før medlemmet ble undersøkt av lege (sykmeldingstidspunktet). En legeerklæring for tidsrom før medlemmet ble undersøkt av lege, kan likevel godtas dersom medlemmet har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt.

Vurderingen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. Legen skal alltid vurdere om medlemmet kan være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Legen og annet helsepersonell plikter i samarbeid med arbeidstakeren og eventuelt arbeidsgiveren å gi nærmere vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne.

Senest når arbeidsuførheten har vart åtte uker uten at medlemmet er i arbeidsrelatert aktivitet, må det legges fram en sykemelding. For at medlemmet skal få utbetalt sykepenger fra trygden, må legeerklæringen dokumentere at medisinske grunner er til hinder for at arbeidsrelaterte aktiviteters iverksettes. Erklæringen skal inneholde en redegjørelse for det videre behandlingsopplegget og en vurdering av muligheten for at vedkommende kan gjenoppta det tidligere arbeidet eller ta annet arbeid.

Sykepenger kan likevel utbetales uten slik legeerklæring som nevnt i fjerde ledd

a. dersom medlemmet er innlagt i helseinstitusjon

b. dersom lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at medlemmet blir arbeidsfør igjen, eller

c. dersom medlemmet forventes å bli friskmeldt innen kort tid.

Departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring i første og fjerde ledd for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell.

Departementet kan gi forskrift om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for sykmeldere».

Kort forklart

Bestemmelsen regulerer, som nevnt, dokumentasjon av arbeidsuførhet. Foruten å oppstille utgangspunktet om at arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring, oppstiller bestemmelsen detaljerte regler om hva legeerklæringen må inneholde, når den må fremsettes, samt når legeerklæring kan unnlates.

Første ledd

Etter folketrygdloven § 8-7 første ledd første punktum må «arbeidsuførheten dokumenteres med legeerklæring», for at medlemmet skal få rett til sykepenger. Hovedregelen er således at arbeidsuførheten må være bekreftet.

Fra dette utgangspunktet gjøres det unntak når det gjelder arbeidsgiverperioden hvor arbeidstakeren har rett til å benytte egenmelding, jf. § 8-7 første ledd annet punktum. Med «egenmelding» menes det at arbeidstakeren melder fra til arbeidsgiveren om arbeidsuførheten, uten å legge frem legeerklæring, jf. lovens § 23. Reglene innebærer at medlemmet vil ha rett på sykepenger i et visst tidsrom innenfor arbeidsgiverperioden, uten å måtte dokumentere arbeidsuførheten med legeerklæring.

Retten til å benytte egenmelding er regulert i lovens § 8-24. Et vilkår for å kunne benytte egenmelding er at arbeidstakeren må ha arbeidet hos arbeidsgiveren i minst to måneder, jf. bestemmelsens første ledd første punktum. Egenmelding kan da benyttes for opptil tre kalenderdager om gangen, jf. bestemmelsens fjerde ledd. Dersom arbeidsuførheten varer utover de kalenderdagene egenmeldingen er benyttet, kan arbeidsgiveren kreve legeerklæring, jf. sjette ledd. Konsekvensen av å ikke legge frem legeerklæring etter oppfordring fra arbeidsgiver, er at retten til sykepenger for egenmeldingsperioden faller bort.

Andre ledd

Utgangspunktet er at en legeerklæring ikke kan godtas for tidsrom før medlemmet ble undersøkt av lege (sykmeldingstidspunktet), jf. folketrygdloven § 8-7 annet ledd første punktum. Dette innebærer at en legeerklæring, som utgangspunkt, ikke kan gis med tilbakevirkende kraft.

Unntak fra dette utgangspunktet gjøres dersom medlemmet har vært forhindret fra å søke lege og det er godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt. En legeerklæring for tidsrom før medlemmet søkte lege, kan da likevel godtas. Det følger av forarbeidene at unntaket bør praktiseres forholdsvis strengt.

At medlemmet må ha vært «forhindret fra å søke lege» kan for eksempel være tilfelle der brukeren ikke har kunnet få kontakt med lege tidligere, f.eks., på grunn av en influensaepidemi. Tilsvarende gjelder dersom det er noen dagers ventetid hos legen. Ved slike midlertidige hindringer kan det imidlertid bare godtas en forholdsvis kort tilbakedatering. Ved lengre tilbakedatering kan det gjøres unntak for personer med alvorlige psykiske lidelser som på grunn av manglende sykdomsinnsikt har unnlatt å søke lege.

Vilkåret om at det må være «godtgjort at han eller hun har vært arbeidsufør fra et tidligere tidspunkt», innebærer at det ikke må være tvil om at medlemmets arbeidsuførhet går lengre tilbake i tid. Er det tvil om brukerens arbeidsuførhet bør saken forelegges rådgivende lege.

Tredje ledd

Bestemmelsens tredje ledd første punktum foreskriver at vurderingen av arbeidsuførheten skal ta utgangspunkt i en funksjonsvurdering. Bestemmelsens ordlyd legger opp til en sammenlikning av medlemmets funksjonsevne før skaden/sykdommen inntraff og funksjonsevnen etter skaden/sykdommen inntraff.

Videre må funksjonsvurderingen ta utgangspunkt i helsetilstanden sett opp mot situasjonen på arbeidsplassen. Slik kan funksjonsvurderingen danne utgangspunkt for en dialog mellom arbeidstaker og arbeidsgiver om hvilke tiltak eller hvilken form for tilrettelegging som er nødvendig for at arbeidstakeren skal kunne være til stede på arbeidsplassen.

Etter tredje ledd annet punktum skal legen, i forbindelse med førstegangs og senere sykemeldinger, alltid vurdere om medlemmet kan være i arbeid eller arbeidsrelatert aktivitet. Dette innebærer at legen skal vurdere om det er tungtveiende medisinske grunner til at medlemmet bør være borte fra arbeidet. Videre plikter legen og annet helsepersonell i samarbeid med arbeidstakeren, og eventuelt arbeidsgiveren, å gi nærmere vurdering av arbeidstakerens funksjonsevne.

Fjerde ledd

Folketrygdloven § 8-7 fjerde ledd første punktum oppstiller krav om legeerklæring etter 8 uker. Det heter her at det må legges fram en legeerklæring «senest når arbeidsuførheten har vart i åtte uker uten at medlemmet er i arbeidsrelatert aktivitet». For at medlemmet skal få utbetalt sykepenger fra trygden, må legeerklæringen dokumentere at medisinske grunner «er til hinder for at arbeidsrelaterte aktiviteter iverksettes.

Ifølge forarbeidene er bestemmelsen ment å gi rom for en mer individuell tilpasset oppfølging av den enkelte. Bestemmelsen gir også uttrykk for at arbeidstakeren har en aktivitetsplikt. Det er tale om en gradvis tilstramning av hva som kreves, og kravene blir strengere over tid.

Femte ledd

Bestemmelsens femte ledd oppstiller et unntak fra krav om slik legeerklæring som nevnt i fjerde ledd. I de situasjonene som er nevnt i femte ledd bokstav a til c, kan sykepenger likevel utbetales uten slik legeerklæring som nevnt i fjerde ledd.

Det skal ikke sendes inn legeerklæring i tilfeller hvor;

  • Medlemmet forventes å bli friskmeldt innen kort tid (en til to uker)
  • Lidelsen er så alvorlig at en ikke kan regne med at medlemmet blir arbeidsfør igjen
  • Medlemmet er innlagt i helseinstitusjon

I NAVs rundskriv til bestemmelsen presiseres det at aktivitetskravet også unntaksvis kan fravikes når det dokumenteres av arbeidsgiver at aktivitet ikke kan gjennomføres på den sykmeldtes arbeidsplass. Det forutsettes i alle tilfeller at unntaksbestemmelsen praktiseres strengt.

MERK: Dersom den sykmeldte ikke er i arbeidsrelatert aktivitet, jf. fjerde ledd, og det ikke foreligger noen unntaksgrunner fra legeerklæring etter femte ledd, vil utbetalingen av sykepenger utover åtte uker bli stanset automatisk.

Sjette ledd

Folketrygdloven § 8-7 sjette ledd gir hjemmel for at departementet kan gi forskrifter om unntak fra vilkåret om legeerklæring i første og fjerde ledd for et begrenset tidsrom når arbeidsuførheten dokumenteres med erklæring fra annet helsepersonell.

Syvende ledd

Bestemmelsens syvende ledd gir departementet hjemmel for å gi forskrifter om obligatorisk opplæring i sykmeldingsarbeid for sykmeldere.

Relevante rettskilder

TRR-2012-1220

Rundskriv til ftrl kap 8 – Sykepenger

Advokathjelp

Lurer du på om du har krav på sykepenger? Eller har du behov for bistand i en konkret sak? Våre erfarne advokat bistår deg. Ta kontakt per telefon eller e-post for en uforpliktende og gratis forhåndsvurdering av din sak. Du kan også benytte kontaktskjemaet nedenfor så hører du fra oss.

Kilder

Kjelland, Morten. Erstatningsrett – en lærebok. 2. utgave, Oslo, 2019.

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 22-17 her