Folketrygdloven § 1-5 med lovkommentar

ektepar som har spørsmål om folketrygdloven snakker med en advokat

 Folketrygdloven § 1-5 angir definisjoner av de forskjellige typene sivilstand. I flere av bestemmelsene i folketrygdloven er en persons rettsstilling avhengig av sivilstanden deres, og det er legaldefinisjonene i § 1-5 som skal anvendes ved tolkning av disse bestemmelsene.


Lovteksten

§ 1-5  – Sivilstand

Når en persons rettsstilling etter denne loven er avhengig av om vedkommende er ugift, gift eller skilt, er det avgjørende om ekteskap er inngått eller oppløst etter ekteskapsloven. Likestilt med slikt ekteskap er utenlandsk ekteskap som anerkjennes i Norge.

Registrert partnerskap er likestilt med ekteskap.

Bestemmelsene for ektefeller i denne loven skal også gjelde for to ugifte personer som lever sammen (samboerpar), dersom paret

  1. har eller har hatt felles barn, eller
  2. tidligere har vært gift med hverandre.

To personer som bor i samme hus, regnes som samboerpar selv om de bor i hver sin del av huset. Det kan gjøres unntak for personer som bor i hver sin boenhet i et hus med mer enn fire selvstendige og klart atskilte boenheter. To personer som vanligvis har felles bolig, regnes som samboerpar selv om de midlertidig bor atskilt

Kort forklar

Første ledd

Første ledd redegjør for at reglene om sivilstand i folketrygdloven skal følge reglene etter ekteskapsloven (LOV-1991-07-04-47). Dette innebærer at ekteskapslovens kapittel 3 og 4, henholdsvis inngåelse og oppløsning av ekteskap brukes for å bestemme ens sivilstand i forhold til folketrygdloven. Videre nevnes det at utenlandsk ekteskap som er anerkjent i Norge likestilles med «slikt ekteskap». Hvilke utenlandske ekteskap som er anerkjent i Norge følger av ekteskapsloven § 18 a.

Tredje ledd

Tredje ledd oppstiller regler for samboere. Etter loven må et av to alternative vilkårene være oppfylt, i tillegg til at paret må bo sammen.

Bokstav a

Det første alternativer er at partene har eller har hatt barn sammen. Dette innebærer at dersom paret har hatt et barn som senere har omkommet, vil de fortsatt anses som samboere, og vil ha de samme rettighetene og pliktene etter folketrygdloven som de som er gift.

Bokstav b

Etter bokstav b vil reglene for ektefeller også gjelde for tidligere ektefeller som fortsatt bor sammen.

Fjerde ledd

Dersom paret bor i samme hus er hovedregelen at de er samboere. Unntak gjelder dersom huset er klart inndelt i mer enn fire forskjellige boenheter, og personene bor i hver sin boenhet.

Likeledes vil et par som midlertidig ikke bor sammen – dette kan for eksempel være som følge av et arbeidsforhold – anses som samboere, med mindre det er et klart brudd. Denne vurderingen må gjøres konkret.

Relevante rettskilder

Ot.prp.nr.33 (2007–2008) Om lov om endringer i ekteskapsloven, barnelova, adopsjonsloven, bioteknologiloven mv. (felles ekteskapslov for heterofile og homofile par)

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om folketrygdloven, eller trenger hjelp med din sak er våre advokater klare til å bistå deg. Vi kan nås på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden. Første samtale er alltid gratis og uforpliktende.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 2-13 her