Folketrygdloven § 2-13 med lovkommentar

En jussbok og en dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 2-13

Folketrygdloven § 2-13 gjør visse unntak fra rettigheter i folketrygden for personer som mottar trygd fra utlandet. Begrunnelsen er at det vil være urimelig om personer som har utenlandsk pensjon over norsk minstenivå, skulle ha mulighet til å opparbeide rett til ytelser fra folketrygden ved å bo i Norge som pensjonister.

Lovteksten

Folketrygdloven § 2-13 angir følgende:  

§ 2-13. Unntak for personer med rettigheter i utenlandske trygdeordninger m.m.

For en person som har bosatt seg i Norge etter 1992, og som mottar en utenlandsk pensjonsytelse som svarer til minste pensjonsnivå for enslige (§ 19-8 sjette ledd bokstav a), omfatter medlemskapet ytelser etter kapitlene 6, 12, 16, 17, 18, 19 og 20 bare i perioder da vedkommende har pensjonsgivende inntekt eller mottar pensjon fra folketrygden.

Departementet gir forskrifter med nærmere regler om unntak fra medlemskap for personer som er sikret tilfredsstillende dekning fra utlandet, og for deres forsørgede familiemedlemmer.

Kort fortalt

Folketrygden bygger som utgangspunkt på territorialprinsippet. Det vil si at den som er bosatt i Norge eller er arbeidstaker i landet, er pliktig medlem i folketrygden. Paragraf 2-13 utgjør et unntak fra medlemskap for personer med rettigheter i utnelandske trygdeordninger.

Begrunnelsen for regelen i § 2-13 er at det ikke vil være rimelig at personer som har utenlandsk pensjon over norsk minstenivå, skal kunne opparbeide trygdetid for rett til ytelser fra folketrygden ved å bo i Norge som pensjonister. 

Bestemmelsen angir at personer som bosetter seg i Norge fra og med 1993, og som mottar utenlandsk pensjonsytelse som er lik eller større enn minstepensjonen for enslige i Norge, ikke omfattes av kapittel 6 om grunnstønad og hjelpestønad, kapittel 12 om uførepensjon, kapittel 16 om ytelser til tidligere familiepleier, kapittel 17 om ytelser til gjenlevende ektefelle, kapittel 18 om barnepensjon og kapittel 19 om alderspensjon. Det innebærer at medlemskap heller ikke gir rett til opptjening av slike ytelser. Likevel gir medlemskapet i folketrygden rett til øvrige ytelser i folketrygden, med mindre annet er bestemt gjennom EØS-avtalen eller bilaterale trygdeavtaler. 

Unntaket gjelder kun for pensjonisten personlig, og ikke for forsørget ektefelle og barn under 18 år. Det gjelder heller ikke for personer som bosatte seg i Norge før 31. desember 1992. Videre vil mennesker som bosetter seg i Norge, og mottar utenlandsk pensjon som er mindre enn minstepensjonen for enslige i Norge, bli medlem i folketrygden på vanlig måte.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven kapittel 2

FOR-2009-11-30-1416

Advokathjelp

Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse innen trygderett og bistår personer med trygderettslige spørsmål. Første samtale med en av våre advokater er selvfølgelig helt gratis og uforpliktende. Ta kontakt per telefon eller e-post for en hyggelig prat.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.