Folketrygdloven § 2-12 med lovkommentar

Utgangspunktet etter folketrygdloven er at personer som er bosatt i Norge er pliktige medlemmer i folketrygden. Dette følger av § 1-1. Folketrygdloven § 2-12 oppstiller et unntak fra dette, som gjelder for ansatte i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip.

Lovteksten

Folketrygloven § 2-12 har følgende ordlyd:

§ 2-12. Unntak for ansatte på turistskip

Personer som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister, er unntatt fra pliktig medlemskap. Slike personer skal heller ikke gis frivillig medlemskap i trygden.

Kort forklart

Som nevnt overfor oppstiller bestemmelsen et unntak fra utgangspunktet om at personer bosatt i Norge skal være medlem av folketrygden.

Hensyn bak bestemmelsen

Det fremgår av forarbeidene at bestemmelsen er et resultat av tilpasning til EØS-avtalens regler om trygd. Hensynet bak reglene er å likestille norske og andre EØS-lands statsborgere som er i tjeneste på norske skip. Likestillingen skal gjelde uavhengig av hvor de ansatte er bosatt.

Et annet overordnet hensyn er at den tidligere lovgivningen hadde utilsiktede virkninger, blant annet at rederiene kunne registrere skipene i utenlandske registre, som ikke var omfattet av EØS-avtalen. Dette ville ha negative konsekvenser for den arbeidsgruppen som omfattes av dagens folketrygdloven § 10-2.

Hvem og hva omfattes av bestemmelsen?

Bestemmelsen gjør en implisitt avgrensning mot annet mannskap som vil være nødvendig for driften av skipet. Ved vurderingen av hvorvidt en ansatt omfattes av ordlyden, er det stillingens innhold som skal tillegges avgjørende betydning.

Et eksempel på stilling som faller innenfor ordlyden, er en ansatt som har oppgaver som også gjelder den øvrige delen av mannskapet. Det kan være en kokk som i utgangspunktet har som oppgave å lage mat for passasjerene, men som innimellom også gjør tjeneste i mannskapsmessen.

Med «turistskip» menes ethvert skip som frakter passasjerer mot betaling. Dette fremgår av retningslinjene som er gitt av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Også såkalte kombinerte skip, som frakter både passasjerer og gods, omfattes av bestemmelsen.

Rettighetene til de som omfattes

Personer som er ansatt i hotell- og restaurantvirksomhet om bord på turistskip registrert i norsk internasjonalt skipsregister sikres trygderettigheter ved at rederiet er pålagt forpliktelser. Forpliktelsene innebærer å stille garanti som sikrer arbeidstakeren eller vedkommendes etterlatte ytelser ved forekomst av død eller yrkesskade. Da bestemmelsen også gjelder for norske statsborgere, er det lagt til grunn i norsk rett at den ikke medfører diskriminering. Derfor kommer den ikke i konflikt med EØS-avtalens regler om likestilling av statsborgerskap.

Relevante rettskilder

Advokathjelp

Har du spørsmål knyttet til folketrygdloven § 10-2? Eller har du behov for advokatbistand knyttet til folketrygdloven? I så fall kan du ta kontakt med en av våre advokater for en uforpliktende samtale. Vi kan bistå deg med konflikter knyttet til folketrygdloven.

Kilder

Narvland, Runar. Folketrygdloven med kommentarer. 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 9-13 her