Folketrygdloven § 9-13 med lovkommentar

En kvinne som pleier en nærstående i livets sluttfase

Folketrygdloven § 9-13 angir at medlemmer i folketrygden som i hjemmet pleier en nærstående i livets sluttfase, kan få pleiepenger i opptil 60 dager. Den nærstående kan være et familiemedlem, en venn, nabo eller andre som står den pleietrengende nær.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 9-13:

§ 9-13. Pleiepenger for pleie av en nærstående

Til medlem som i hjemmet pleier en nærstående i livets sluttfase, ytes det pleiepenger i opptil 60 dager for hver pasient.

Kort forklart

Bestemmelsen gir rett til pleiepenger for personer som pleier en nærstående i livets sluttfase.

Den nærstående kan være enhver som står den pleietrengende nær, herunder et familiemedlem, en venn eller en nabo. Pleien må foregå i hjemmet. Videre må den pleietrengende være i livets sluttfase for at pleiepenger skal innvilges. Vilkåret innebærer at den sannsynlige gjenlevende levetiden må være begrenset, vanligvis i form av måneder eller uker. Det er ikke diagnosen som er avgjørende, men hvordan sykdommen virker inn på den pleietrengendes helsetilstand.

Det er også et vilkår at legen eller helseinstitusjonen som har behandlet den pleietrengende har utferdiget en legeerklæring, jf. § 9-16 fjerde ledd.

Videre fremgår det av bestemmelsen at pleiepenger innvilges i opptil 60 dager for hver pasient. Perioden kan enten være sammenhengende, eller ha opphold hvor den pleietrengende er innlagt på helseinstitusjon.

Også ved pleie i utlandet kan pleiepenger etter omstendighetene innvilges. 

Pleiepenger gis etter de samme bestemmelser som sykepenger, jf. § 9-15.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 9

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Dersom du har behov for bistand i en trygderettslig konflikt, ta gjerne kontakt med Advokatfirmaet Teigstad. Våre advokater har trygderettslig kompetanse og tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. I tillegg kan vi bistå deg med å fremme din sak overfor myndighetene. Ta kontakt med oss per telefon eller e-post. 

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 11-13 her