Folketrygdloven § 9-10 med lovkommentar

Folketrygdloven § 9-10 regulerer retten til pleiepenger. Som utgangspunkt har personer med omsorg for barn under 18 år, rett til pleiepenger når barnet har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av skade, sykdom eller lyte, og vedkommende derfor må være borte fra arbeid.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 9-10:

§ 9-10. Pleiepenger til medlem med omsorg for syke barn

Et medlem som har omsorg for barn under 18 år, har rett til pleiepenger når barnet på grunn av sykdom, skade eller lyte har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, og medlemmet derfor må være borte fra arbeidet.

Dersom barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie tilsier det, kan inntil to omsorgspersoner få pleiepenger samtidig, se også § 9-16 andre ledd.

Til et medlem som har omsorg for en person med utviklingshemming som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie på grunn av en livstruende eller annen svært alvorlig sykdom eller skade, ytes det pleiepenger uten hensyn til aldersgrensen på 18 år.

Dersom barnet dør i stønadsperioden, ytes det pleiepenger i opptil 30 stønadsdager (seks uker). Til den som har mottatt fulle pleiepenger i minst tre år ytes det pleiepenger i opptil tre måneder. Ved eventuell arbeidsinntekt i denne perioden graderes pleiepengene mot arbeidsinntekten.

Les om folketrygdloven § 9-11 her

Kort forklart

Folketrygdloven § 9-10 angir når omsorgspersoner har rett til pleiepenger. Vilkårene må ses i sammenheng med dokumentasjonskravet etter § 9-16, hvor det fremgår at legeerklæring fra spesialisthelsetjenesten må fremlegges. 

Første ledd – Vilkår for pleiepenger

Første ledd angir at det kan utbetales pleiepenger når en person med omsorg for et barn må være borte fra arbeid fordi et barn under 18 år har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie grunnet sykdom, skade eller lyte.

Omsorgsvilkåret

Det første vilkåret for å ha rett til pleiepenger er at vedkommende har omsorgen for barnet, kalt omsorgsvilkåret. Vanligvis vil det være tale om en forelder, men kan også være en annen som har den daglige omsorgen i perioden pleiepengene utbetales. Det stilles ikke krav om at vedkommende har omsorg for barnet til daglig. Dersom barnet er innlagt på sykehus vil omsorgsvilkåret være oppfylt for personen som er hos barnet under innleggelsen. Når det gjelder barn som bor fast på en helseinstitusjon med heldøgns pleie og omsorg, blir pleie- og tilsynsbehovet ivaretatt av de ansatte der. 

Sykdomsvilkåret

Videre må barnet ha en skade, sykdom eller lyte som medfører behov for kontinuerlig tilsyn og pleie, kalt sykdomsvilkåret. Ordet skade sikter til ulike typer personskade, lyte innebærer tilstander som er medfødt, og sykdom omfatter psykiske og somatiske tilstander. Det stilles krav om at barnet har vært hos spesialisthelsetjenesten, jf. § 9-16, noe som avgrenser mot bagatellmessige tilstander. Selv om ingen diagnose er fastsatt kan pleiepenger i visse tilfeller likevel innvilges. Eksempelvis kan pleiepenger innvilges når barnet er innlagt på et sykehus for utredning av sykdom. 

Kontinuerlig tilsyns- og pleiebehov

Endelig må barnet ha behov for kontinuerlig tilsyn og pleie i utbetalingsperioden. Ordlyden «kontinuerlig» innebærer at behovet for tilsyn og pleie må være såpass omfattende at barnet ikke kan overlates til seg selv over lengre tid. I de tilfeller hvor barnet ikke har kontinuerlig behov for tilsyn og pleie, kan vilkåret likevel være oppfylt i perioder, som når barnet går til behandling. Ved situasjonsbetinget pleiebehov anses ikke vilkåret å være oppfylt. Som eksempel der barnet kun har behov for hjelp til å spise frokost. Det er imidlertid ikke krav om at barnet har behov for tilsyn døgnet rundt. Pleiepenger kan innvilges dersom barnet trenger tilsyn om dagen, men ikke natten.

Ved oppfylte vilkår etter første ledd kan 100 prosent pleiepenger innvilges. Dersom barnet er i en etablert tilsynsordning eller omsorgspersonen er i arbeid skal imidlertid pleiepengene reduseres, se § 9-3 om inntektstap, § 9-15 utbetaling og § 9-11 gradering av pleiepenger.

Andre ledd – Pleiepenger til to omsorgspenger samtidig

Andre ledd angir at to omsorgspersoner kan få pleiepenger samtidig, dersom barnets behov for kontinuerlig tilsyn og pleie tilsier det. At to omsorgspersoner kan få pleiepenger innebærer at det kan utbetales 200 prosent til sammen. Vilkåret er at barnets tilsyns- og pleiebehov ikke kan ivaretas av kun én person alene. Når barnet er innlagt på institusjon anses vilkåret å være oppfylt.

Tredje ledd – Pleiepenger ved omsorg for personer over 18 år

I tråd med tredje ledd kan det gis pleiepenger etter fylte 18 år når en person med utviklingshemming har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie grunnet svært alvorlig eller livstruende sykdom. Vilkåret «svært alvorlig sykdom» innebærer at sykdommen kan medføre at vedkommende dør. 

Fjerde ledd – Pleiepenger etter barnets død

Når et barn dør mens omsorgspersonen får pleiepenger, kan ytelsen gis i en viss ytterligere periode. Vanligvis utbetales sykepenger i opptil 30 stønadsdager, hvilket tilsvarer 6 uker. Dersom omsorgspersonen har fått 100 prosent pleiepenger i minimum 3 år, vil det utbetales pleiepenger i opptil 3 måneder etter dødsfallet. Ved vurderingen av om perioden har vært sammenhengende, regnes mellomliggende periode med foreldrepenger, sykepenger og øvrige ytelser etter folketrygdloven kapittel 9 med. Det samme gjelder lovbestemt ferie.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 9

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en trygderettslig konflikt? Advokatfirmaet Teigstad tilbyr deg en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Ta kontakt ved å ringe eller sende oss en e-post.

 

Kilder

Masteroppgave: https://munin.uit.no/bitstream/handle/10037/11294/thesis.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Les om folketrygdloven § 11-7 her