Folketrygdloven § 11-7 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 11-7

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må medlemmet aktivt bidra i prosessen med å komme i arbeid, jf. folketrygdloven § 11-7. De konkrete aktivitetskravene vil fastsettes i en aktivitetsplan, som medlemmet skal medvirke til å utarbeide. 

Lovteksten

§ 11-7. Medlemmets aktivitetsplikt

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet bidrar aktivt i prosessen med å komme i arbeid.

Aktivitetskravene fastsettes i aktivitetsplanen, se arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14 a tredje ledd. Medlemmet skal medvirke ved utarbeidelsen av aktivitetsplanen. Kravene til egenaktivitet skal tilpasses medlemmets funksjonsnivå, og aktivitetsplanen skal endres ved behov.

Kort forklart

For å ha rett til arbeidsavklaringspenger er det et vilkår at medlemmet aktivt deltar i prosessen med å komme i arbeid, jf. folketrygdloven § 11-7 første  ledd. Hvis denne aktivitetsplikten ikke overholdes, kan arbeidsavklaringspengene stanses. Bestemmelsens formål, i likhet med en rekke av reglene i kapittel 11, er å legge til rette for en raskest mulig tilbakevending til arbeidslivet. Aktivitetsplikten skal nettopp sørge for at medlemmet følger alle anbefalte tiltak og på den måten kommer seg tilbake til inntektsgivende arbeid. 

Videre har medlemmet en plikt til å medvirke ved utarbeidelse av en aktivitetsplan. Innholdet i aktivitetsplanen skal være basert på arbeidsevnevurderingen og en dialog med vedkommende. Som følge av plikten må medlemmet delta på møter som NAV kaller inn til og generelt bidra til dialog med NAV.

Medlemmets aktivitetsplikt etter folketrygdloven § 11-7 vil anses oppfylt så lenge vedkommende gjennomfører aktiv behandling eller arbeidsrettede tiltak avtalt med NAV i tråd med aktivitetsplanen. Før et eventuelt vedtak om stans eller opphør av arbeidsavklaringspenger kan fattes, skal medlemmet få et skriftlig varsel, jf. forvaltningsloven § 16.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 11 – Arbeidsavklaringspenger

Prop. 74 L (2016-2017)

Advokathjelp

Har du behov for bistand i en trygderettslig tvist? Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse og erfaring på området. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og helt uforpliktende. Ta kontakt ved å ringe eller sende e-post. 

 

Kilder

Masteroppgave – Vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger