Folketrygdloven § 11-6 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 11-6

Folketrygdloven § 11-6 regulerer behov for bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må medlemmet ha behov for aktiv behandling, arbeidsrettet tiltak eller etter å ha prøvd et av disse tiltakene fortsatt ha en viss mulighet for å komme i arbeid.

Lovteksten

Følgende fremgår av folketrygdloven § 11-6:

§ 11-6. Behov for bistand til å skaffe seg eller beholde arbeid

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet for å skaffe seg eller beholde arbeid som han eller hun kan utføre
a. har behov for aktiv behandling, eller
b. har behov for arbeidsrettet tiltak, eller
c. etter å ha prøvd tiltakene etter bosktav a eller b fortsatt anses for å ha en viss mulighet for å komme i arbeid, og får annen oppfølgning fra Arbeids- og velferdsetaten.

Departementet kan i forskrift fastsette nærmere regler om hva som skal godkjennes som et arbeidsrettet tiltak etter denne bestemmelsen.

Kort forklart

Folketrygdloven § 11-6 angir både det som er et inngangsvilkår og et løpende vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må medlemmet ha behov for bistand og/eller oppfølgning fra NAV. Formålet med bistanden er å bedre evnen til å utføre eller beholde inntektsgivende arbeid tilpasset vedkommendes fysiske og psykiske forutsetninger.  

Avgjørende er hvilket bistandsbehov vedkommende har for å komme i arbeid. Vurderingen vil ta utgangspunkt i personens medisinske forhold og kompetanse. Behovet må være reelt, i den forstand at det må være en mulighet for at arbeidsevnen kan forbedres gjennom tiltak.

De konkrete bistandsbehovene som gir rett til arbeidsavklaringspenger er angitt i bokstav a til c. 

Bokstav a – Behov for aktiv behandling

Ordlyden «aktiv behandling» innebærer behandling anbefalt av lege med det formål å forbedre arbeidsevnen. Avhengig av det konkrete behovet kan behandlingen foregå i regi av lege, psykolog, fysioterapeut, manuell terapeut, kiropraktor e.l. 

Behandlingens art og omfang vil variere etter de konkrete omstendighetene i saken. Det kan være tale om alt fra innleggelse i helseinstitusjon til egenaktivitet som samtalegruppe eller svømming. Uavhengig av behandling vil det avgjørende være om vedkommende har muligheter for bedring av arbeidsevnen som følge av tiltakene. Behandlingen må videre være del av en medisinsk behandlingsplan for å bedre arbeidsevnen, jf. arbeids- og velferdsforvaltningsloven § 14a.  

Vilkåret i bokstav a vil ikke være oppfylt i de tilfeller behandlingens formål kun er å unngå at sykdommen forverrer seg, og en bedring av arbeidsevnen ikke kan forventes. 

Bokstav b – Behov for et arbeidsrettet tiltak

Et alternativt vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet har behov for arbeidsrettet tiltak. Det fremgår av forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 at følgende aktiviteter skal godkjennes som arbeidsrettede tiltak:

a. tiltak etter forskrift om arbeidsmarkedstiltak (tiltaksforskriften), med unntak av varig tilrettelagt arbeid i forskriften kapittel 14,
b. etablering av egen virksomhet, se folketrygdloven § 11-15, og
c. andre aktiviteter i regi av offentlige eller private virksomheter, herunder frivillige aktører, som er egnet til å styrke medlemmets mulighet for overgang til arbeid.

Etter bokstav a godkjennes alle tiltak angitt i tiltaksforskriften, med unntak av varig tilrettelagt arbeid i kapittel 14, som arbeidsrettet tiltak. I tråd med bokstav b vil etablering av egen virksomhet kunne godkjennes. Av bokstav c fremgår at frivillig arbeid kan godkjennes som et arbeidsrettet tiltak, med den forutsetning at aktiviteten er egnet til å styrke muligheten for inntektsgivende arbeid.

Bokstav c – Viss mulighet etter tiltak

Folketrygdloven § 11-6 bokstav c gjelder personer som har gjennomført aktiv behandling eller arbeidsrettet tiltak og som fortsatt har en viss mulighet for å komme i arbeid. I slike tilfeller er det avgjørende at vedkommende ikke overføres til varige passive ytelser som uføretrygd. Medlemmet vil derimot kunne få utbetalt arbeidsavklaringspenger i perioder hvor vedkommende ikke kan gjennomføre arbeidsrettede tiltak eller aktiv behandling, så langt det ikke kan utelukkes at vedkommende på sikt kan komme i arbeid. Arbeidsavklaringspenger skal utbetales frem til fremtidig arbeidsevne er avklart.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 11 – Arbeidsavklaringspenger

Prop. 74 L (2016-2017)

Advokathjelp

Har du spørsmål knyttet til folketrygdloven eller ønsker bistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad i dag. Første samtale med en av våre advokater er både gratis og uforpliktende. Du kan ringe eller sende oss en e-post. 

Kilder

Masteroppgave – Vilkårene for rett til arbeidsavklaringspenger