Folketrygdloven § 11-13 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 11-13

Folketrygdloven § 11-13 sikrer inntekt i inntil seks måneder for medlemmer som er arbeidsuføre på grunn av skade eller sykdom, men som har brukt opp sin sykepengerett. Det er en forutsetning at vedkommende tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger. 

Lovteksten

Folketrygdloven § 11-13 angir følgende:

§ 11-13. Arbeidsavklaringspenger til et medlem som ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger

Det kan gis arbeidsavklaringspenger dersom vilkårene i § 11-5 er oppfylt, men uten hensyn til vilkårene i § 11-6, i inntil seks måneder til et medlem som ikke har opparbeidet seg ny rett til sykepenger etter kapittel 8, og som oppfyller ett av følgende vilkår:

a. Medlemmet har tidligere mottatt arbeidsavklaringspenger og innen seks måneder etter at arbeidsavklaringspengene er opphørt, blir arbeidsufør som følge av en annen sykdom.
b. Medlemmet har tidligere mottatt arbeidsavklaringspenger og innen ett år etter at arbeidsavklaringspengene er opphørt, blir arbeidsufør som følge av samme sykdom.
c. Medlemmet har tidligere mottatt sykepenger etter kapittel 8 i til sammen 248, 250 eller 260 sykepengedager i løpet av de tre siste årene, se § 8-12, og igjen blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade mens han eller hun er i arbeid.
d. Medlemmet har tidligere mottatt sykepenger etter kapittel 8 i til sammen 248, 250 eller 260 sykepengedager i løpet av de tre siste årene, se § 8-12, og fortsatt er arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade.
e. Medlemmet har mottatt arbeidsavklaringspenger og deretter foreldrepenger og innen seks måneder etter foreldrepengene opphørte, blir arbeidsufør på grunn av sykdom eller skade, se § 8-2 andre ledd.

Det gis ikke arbeidsavklaringspenger i arbeidsgiverperioden for sykepenger, se § 8-19. Kravene i §§ 8-7 og 8-8 gjelder tilsvarende.

Kort forklart

Folketrygdloven § 11-13 sikrer inntekt i inntil seks måneder for arbeidsuføre medlemmer som tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger eller sykepenger, men som har brukt opp sin sykepengerett. Bestemmelsens målgruppe er personer som er forventet å bli arbeidsføre igjen i løpet av seks måneder. 

Første vilkår etter bestemmelsen er at vilkårene i § 11-5 er oppfylt, hvilket du kan lese mer om her. Videre kreves det at medlemmet ikke har opparbeidet seg rett til sykepenger etter reglene i folketrygdloven kapittel 8. I tillegg må vilkåret i én av bokstavene a til e være oppfylt.

Bokstav a 

Etter bokstav a kan arbeidsavklaringspenger gis til personer som innen seks måneder etter opphør av arbeidsavklaringspenger igjen blir arbeidsufør. Årsaken til arbeidsuførheten må være en annen sykdom enn den som tidligere begrunnet arbeidsavklaringspenger. 

Bokstav b 

Arbeidsavklaringspenger utbetales videre til medlemmer som innen ett år etter at arbeidsavklaringspengene opphørte igjen blir arbeidsufør på grunn av den samme sykdommen som tidligere, jf. bokstav b. 

Bokstav c 

Etter bokstav c kan arbeidsavklaringspenger gis til medlemmer som har brukt opp sykepengeperioden i løpet av de siste tre årene, jf. § 8-12, og blir arbeidsufør igjen mens vedkommende er i arbeid eller mottar dagpenger etter kapittel 4. En forutsetning er at vedkommende ikke har mottatt arbeidsavklaringspenger i denne perioden. 

Bokstav d 

I tråd med bokstav d kan arbeidsavklaringspenger utbetales til medlemmer som har brukt opp sin sykepengeperiode, jf. § 8-12, og ved utløp av sykepengeperioden fortsatt er arbeidsufør. 

Bokstav e

Medlemmer som har mottatt arbeidsavklaringspenger og foreldrepenger, og blir arbeidsufør innen seks måneder etter at foreldrepengene opphørte, kan gis arbeidsavklaringspenger etter bokstav e. 

Annet ledd

Det fremgår av annet ledd at arbeidsavklaringspenger ikke gis i arbeidsgiverperioden for sykepenger, jf. § 8-19. 

Videre angir bestemmelsen gjennom henvisningen til § 8-7 at arbeidsuførheten må dokumenteres med legeerklæring. Når det gjelder kravene til medlemmets medvirkning i sykemeldingsfasen viser bestemmelsen til § 8-8.

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 11 – Arbeidsavklaringspenger

Prop. 74 L (2016-2017)

Advokathjelp

Har du spørsmål om arbeidsavklaringspenger? Ønsker du bistand i en trygderettslig tvist? Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis og uforpliktende forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. 

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.