Folketrygdloven § 11-5 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet arbeidsavklaringspenger

Arbeidsavklaringspenger er en helserelatert ytelse. For å ha rett til arbeidsavklaringspenger må en sykdom, skade eller lyte være en vesentlig medvirkende årsak til at medlemmet har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten, jf. folketrygdloven § 11-5.

Lovteksten

§ 11-5. Nedsatt arbeidsevne – krav til årsakssammenheng

Det er et vilkår for rett til arbeidsavklaringspenger at medlemmet har fått arbeidsevnen nedsatt med minst halvparten. Sykdom, skade eller lyte må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen.

Ved vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt, skal det blant annet legges vekt på helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på steder der det er rimelig at medlemmet tar arbeid

Kort forklart

Arbeidsavklaringspenger omtales som en helserelatert ytelse. Vilkårene i folketrygdloven § 11-5 utgjør inngangsvilkår for retten til arbeidsavklaringspenger. Den sentrale vurderingen knytter seg til vedkommendes mulighet til å arbeide til tross for helseutfordringer. 

Etter å ha sendt inn søknad vil NAV vurdere om vedkommende har en sykdom, skade eller lyte, om arbeidsevnen er nedsatt med minst halvparten og om det foreligger årsakssammenheng mellom sykdommen, skaden eller lyten og nedsatt arbeidsevne. 

Sykdomsvilkåret

Det første vilkåret for rett til arbeidsavklaringspenger er at det foreligger en sykdom, skade eller lyte. Vurderingen tar utgangspunkt i et sykdomsbegrep som er vitenskapelig basert og alminnelig anerkjent i medisinsk praksis. Begrepene er dynamiske og vil derfor forandres i samsvar med utviklingen innen legevitenskapen over tid.

Vilkåret sykdom omfatter både fysiske og psykiske, medfødte og påførte tilstander. Sykdomslignende symptomer kan være tilstrekkelig dersom det ikke har vært mulig å fastsette en konkret diagnose. Med skade siktes det til personskade som påføres utenfra eller skyldes skadelig påvirkning over lang tid. Begrepet lyte omfatter kroppslige lyter og psykisk utviklingshemming som ikke naturlig faller innunder sykdoms- eller skadebegrepet, men som likevel er medisinsk invalidiserende. 

Uavhengig av om det er tale om en sykdom, skade eller lyte, vil det sentrale ved vurderingen være hvilke konsekvenser den aktuelle helsetilstanden medfører for den enkeltes muligheter i arbeidslivet. Økonomiske, sosiale eller andre livsproblemer er derimot ikke å anse som sykdom, og gir ikke rett til arbeidsavklaringspenger. Likevel kan slike omstendigheter medføre at en person utvikler en sykdom. 

Ved kronisk og alvorlig rusmiddelavhengighet vil sykdomsvilkåret vanligvis være oppfylt. Det samme gjelder vanligvis rusmiddelavhengige som får helsehjelp etter pasientrettighetsloven grunnet rusmiddelavhengighet. Ved mistanke om rusproblemer er vilkåret som hovedregel ikke oppfylt. 

Nedsatt arbeidsevne med minst halvparten

Sykdommen, skaden eller lyten må ha medført en nedsatt arbeidsevne med minst halvparten. Arbeidsevne er den enkeltes evne til utføre alminnelig inntektsgivende arbeid. Vurderingen tar utgangspunkt i den situasjon arbeidstakeren er i ved søknad om arbeidsavklaringspenger. Ved vurderingen av om arbeidsevnen er nedsatt, skal det blant annet legges vekt på «helse, alder, evner, utdanning, yrkesbakgrunn og arbeidsmuligheter på steder der det er rimelig at medlemmet tar arbeid», jf. andre ledd. Opplistingen er ikke uttømmende, noe som innebærer at også andre forhold kan få betydning, herunder språkproblemer, sosiale og materielle forhold, motivasjon, kulturell bakgrunn og omsorgsoppgaver.

Arbeidsevnen vurdere basert på en arbeidsuke på 37,5 timer. Det er ikke bare det faktiske antallet timer vedkommende arbeider som er av betydning. Også timene vedkommende kunne ha arbeidet skal inngå i vurderingen. Vilkåret vil kun være oppfylt der vedkommende er i stand til å arbeide 50 prosent eller mindre. 

Dersom medlemmet grunnet sykdom ikke lenger kan tjene like mye som før, vil ikke vilkåret være oppfylt. Det er arbeidsevnen som er avgjørende. Det innebærer i ytterligere utstrekning at arbeidsevnen skal vurderes opp mot alle typer arbeid som vedkommende har forutsetninger og muligheter til å utføre.

Medlemmets nedsatte arbeidsevne må være av en viss varighet. Kortvarige og forbigående sykdomstilstander, eksempelvis benbrudd, omfattes ikke. 

Årsakssammenheng

Endelig kreves det årsakssammenheng mellom nedsatt arbeidsevne og sykdommen, skaden eller lyten. Helseproblemene må være en vesentlig medvirkende årsak til den nedsatte arbeidsevnen. 

Relevante rettskilder

Rundskriv til ftrl. kap. 11

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Har du nedsatt arbeidsevne som følge av en sykdom, skade eller lyte kan du ha rett til arbeidsavklaringspenger. Ta kontakt med Advokatfirmaet Teigstad for en gratis forhåndsvurdering av din sak. Våre advokater er tilgjengelig per telefon og e-post. 

 

Kilder

Masteroppgave

 

Har du fått avslag på søknad om AAP og ønsker å klage? Les mer om det her