Folketrygdloven § 2-1 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 2-1

Folketrygdloven § 2-1 er den første i kapittel 2 som omhandler medlemskap i folketrygden. Paragrafen definerer hvem som skal anses som bosatt i Norge, og hvilke gjelder som gjelder ved midlertidig fravær.


Lovteksten

§ 2-1 – Personer som er bosatt i Norge

Personer som er bosatt i Norge, er pliktige medlemmer i folketrygden.

Som bosatt i Norge regnes den som oppholder seg i Norge, når oppholdet er ment å vare eller har vart minst 12 måneder. En person som flytter til Norge, regnes som bosatt fra innreisedatoen.

Det er et vilkår for medlemskap at vedkommende har lovlig opphold i Norge.

Ved midlertidig fravær fra Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, regnes vedkommende fortsatt som bosatt her. Dette gjelder likevel ikke dersom vedkommende skal oppholde seg eller har oppholdt seg i utlandet mer enn seks måneder pr. år i to eller flere påfølgende år.

Kort forklart

Første ledd

Å være pliktig medlem av folketrygden innebærer å ha rett til alle typer stønader etter folketrygdloven. Dette er en rettighet man har når man er bosatt i Norge. Ved opphold i riket, kan man kun bli tatt opp som frivillig medlem av folketrygden etter § 2-7.

Andre ledd

Etter annet ledd må oppholdet har vart eller er ment å vare i 12 måneder. At oppholdet er ment å vare i mer enn 12 måneder innebærer at det ikke er et vilkår at oppholdet faktisk varer i mer enn 12 måneder, men at hensikten var at det skulle det.

Tredje ledd

Det er et vilkår at personen har lovlig oppholdstillatelse som strekker seg over 12 måneder for at personen skal kunne anses som et pliktig medlem etter bosettelsesreglene i bestemmelsen.

Fjerde ledd

Hovedregelen er at opphold utenfor Norge som ikke er ment å vare mer enn 12 måneder, ikke påvirker om man anses som bosatt i landet. Her vil imidlertid regelen være det samme som etter annet ledd. Det er hvor lenge utenlandsoppholdet er ment å vare som avgjør om trygdemedlemskapet faller bort eller ikke. Det følger av forarbeidene at «ment å vare» innebærer at dersom et utenlandsopphold som forlenges «på grunn av uforutsette omstendigheter som sykdom m.m» kan medlemskapet opprettholdes.

Relevante rettskilder

Ot.prp. nr. 29 (1995-1996)

Advokathjelp

Dersom du har spørsmål om medlemskap i folketrygden etter et langvarig utenlandsopphold, eller du trenger bistand i en trygdesak står våre advokater parat til å hjelpe deg. Vi har god erfaring fra trygdesaker, og gir deg gjerne en gratis og uforpliktende første samtale. Vi kan nås på telefon, e-post eller via kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Les om folketrygdloven § 13-4 her