Folketrygdloven § 2-14 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet Folketrygdloven § 2-14

Folketrygdloven § 2-14 behandler reglene for når et pliktig medlemskap i folketrygden opphører. For at et pliktig medlemskap skal opphøre må medlemmet som hovedregel ta opphold i utlandet som varer eller er ment å vare mer enn 12 måneder.


Lovteksten

§ 2-14 – Opphør av pliktig medlemskap 

Pliktig medlemskap etter § 2-1 opphører dersom vedkommende tar opphold i utlandet og oppholdet er ment å vare eller varer mer enn 12 måneder.

Den som er medlem i trygden etter § 2-2 og som fortsatt oppholder seg i Norge, skal være medlem i opptil en måned etter at arbeidsforholdet er slutt. Dette gjelder på tilsvarende måte for en person som er medlem i trygden etter § 2-3 andre ledd.

En person som nevnt i § 2-5 skal være medlem i trygden i opptil tre måneder etter at tjenesten eller studiene er slutt. Medlemskapet varer likevel så lenge han eller hun

  1. mottar sykepenger eller foreldrepenger eller er under behandling i sykehus
  2. er godtatt som arbeidssøkende hos Arbeids- og velferdsetaten eller norsk mønstringsmyndighet, eller
  3. er ansatt i ny tjeneste som nevnt i § 2-5 uten å ha begynt i tjenesten.

Pliktig medlemskap i trygden opphører straks når medlemmet kommer i arbeid i utlandet eller på et skip som er registrert i utlandet. Dette gjelder ikke når vedkommende midlertidig arbeider i utlandet for lønn eller annen godtgjørelse som arbeidsgiveren plikter å betale arbeidsgiveravgift av etter § 23-2.

Kort forklart

Første ledd

Dersom man er medlem av folketrygden etter folketrygdloven § 2-1 og tar et opphold i utlandet som varer eller er ment å vare mer enn 12 måneder, vil medlemskapet opphøre. At oppholdet er ment å vare mer enn 12 måneder innebærer at medlemskapet vil opphøre på utreisetidspunktet dersom oppholdet er ment å vare mer enn 12 måneder. Det er ikke avgjørende om oppholdet varer så lenge, og det er medlemmets intensjon som er avgjørende. Det kan søkes om medlemskap ved tilbakekomst.

Andre ledd

Som arbeidstaker i Norge er man pliktig medlem av folketrygden, jfr. folketrygdloven § 2-2. Dersom arbeidet opphører, har man rett til å være pliktig medlem av trygden i opptil en måned etter avsluttet arbeidsforhold. «Opptil en måned» innebærer at medlemskapet kan avsluttes tidligere. Dette er aktuelt dersom arbeidstakeren får inntektsgivende arbeid i et annet land.

Tredje ledd

Etter folketrygdloven § 2-5, vil blant annet norske studenter som studerer i utlandet, men har lån og stipend i Lånekassen være pliktige medlemmer av folketrygden. Dette gjelder også norske statsborgere som er i tjeneste for den norske staten i utlandet. Tredje ledd i § 2-14 regulerer hvor lenge disse medlemskapene skal vare før de opphører. For en student eller arbeidstaker vil dette være tre måneder etter endt studie eller tjeneste.

Det gjøres imidlertid unntak ved sykdom, ny ikke-oppstartet tjeneste eller dersom vedkommende anses som arbeidssøkende hos Arbeids- og velferdsetaten.

Fjerde ledd

Dersom et pliktig medlem i trygden, uavhengig av hvilke regler man er pliktig etter, får arbeid i utlandet, skal medlemskapet som hovedregel opphøre umiddelbart. Unntak gjelder der medlemmet skal jobbe midlertidig. Det stilles her vilkår til at lønnen vedkommende mottar er belagt med arbeidsgiveravgift for arbeidsgiveren.

Relevante rettskilder

Forordning (EF) 883/2004

Avgjørelse fra lagmannsretten: LA-2015-22998

Rundskriv for NAV

Advokathjelp

Dersom du har behov for bistand i en sak som gjelder medlemskap i folketrygden, ta kontakt med våre dyktige advokater. Vi hjelper deg med det du måtte ha spørsmål om, og første samtale er selvfølgelig gratis og uforpliktende. Vi kan nås på telefon, e-post eller kontaktskjemaet på nettsiden.

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.

Har du fått avslag, og ønsker å anke til trygderetten? Les mer om det her