Folketrygdloven § 5-22 med lovkommentar

En dommerhammer som nettopp har blitt brukt i en rettsak som omhandlet dekning av utgifter til helsetjenester

Når utgifter til helsetjenester ikke dekkes av andre bestemmelser i folketrygdloven eller andre lover, kan trygden yte bidrag til dekning av utgiftene etter folketrygdloven § 5-22. Bidragsordningen er ikke rettighetsbasert som stønadsordningene, men begrenset til det årlige budsjettet. 

Lovtekst

Følgende fremgår av folketrygdloven § 5-22:

§ 5-22. Bidrag til spesielle formål

Trygden kan yte bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter denne loven eller andre lover.

Departementet gir forskrifter om ytelse av bidrag.

Kort forklart

Etter folketrygdloven § 5-22 kan trygden yte bidrag til dekning av utgifter til helsetjenester når utgiftene ikke ellers dekkes etter loven. Ordlyden «kan yte» innebærer at denne bidragsordningen ikke er rettighetsbasert som stønadsordningene. Med andre ord er bidragsordningen begrenset til beløpet tilgjengelig i budsjettet. Likevel fungerer ordningen i stor grad på samme måte som stønadsordningene i praksis.

Med hjemmel i andre ledd har Helse- og omsorgsdepartementet gitt forskrift om bidrag til spesielle formål (FOR-1997-04-18-332). I tillegg har Helsedirektoratet gitt utfyllende retningslinjer i rundskriv. Retningslinjene er uttømmende, noe som innebærer at dersom formålet ikke er omfattet, skal søknaden som hovedregel avslås. Samtlige dekningsformål gjeldende per nåværende tidspunkt finner du i Helsedirektoratets rundskriv til folketrygdloven § 5-22. For ytelser mottatt i utlandet gjelder folketrygdloven § 5-24.

Det er et vilkår for støtte at utgiftene knyttet til det enkelte bidragsformål må overstige 2010 kroner i kalenderåret. Som utgangspunkt må medlemmet først dekke utgiftene selv, og deretter søke refusjon av Helfo. For enkelte medikamenter, herunder prevensjonsmidler, er det gjort unntak gjennom en direkte oppgjørsordning mellom apotek og Helfo. Søknad om bidrag må sendes til Helfo senest innen seks måneder etter utløpet av kalenderåret utgiftene påløp, jf. folketrygdloven § 22-13. 

Vedtak etter folketrygdloven § 5-22 kan ikke ankes til Trygderetten, jf. forskrift 15. april 1997 nr. 324 om unntak fra anke til Trygderetten § 1 bokstav a.

Relevante rettskilder

Rundskriv til folketrygdloven § 5-22

FOR-1997-04-18-332

Advokathjelp

Har du behov for bistand i forbindelse med dekning av utgifter til helsetjenester? Advokatfirmaet Teigstad har kompetanse innen trygderett og tilbyr deg en gratis samtale med en av våre advokater. Ta kontakt ved å ringe eller sende en e-post.

 

Kilder

Narvland, Runar: Folketrygdloven med kommentarer, 3. utgave, Oslo, 2019.