Klage på beregning av sykepenger

En erfaren trygderettsadvokat diskuterer med en klient som vil klage på beregning av sykepenger

Klage på beregning av sykepenger sendes til NAV, hvor den behandles av klageinstansen eller Trygderetten. Klagefristen er seks uker fra du har mottatt vedtaket. Som oftest er det grunnlaget for  beregningen det klages på.

Sykepengene er en viktig del av sikkerhetsnettet i velferdsstaten. Denne ytelsen sørger for at du får kompensasjon fra første sykefraværsdag.

Det vanlige er at du får det samme som du har i lønn. Det kan imidlertid være tvilstilfeller eller du kan komme inn under enkelte særregler eller unntak. Her ser vi nærmere på beregning av sykepenger og på hvordan du klager.

Når du kan få sykepenger

For å få sykepenger må du melde fra til arbeidsgiver med en gang du blir syk. Det gjør du i form av en sykmelding eller en egenmelding.

En sykemelding kan leveres digitalt på Ditt sykefravær på NAV-siden.

De 16 første dagene du er syk er det arbeidsgiveren som betaler sykepengene dine. Deretter fattes det vedtak om fortsatt sykepenger fra NAV.

Du må ha jobbet i minst fire uker før du ble syk for å få sykepenger. Mottar du dagpenger under arbeidsløshet, kan det også godtas som grunnlag for sykepenger.

Du kan ha sykepenger i 52 uker. Etter dette må du eventuelt søke om arbeidsavklaringspenger (AAP) for fortsatt støtte fra NAV.

Det kan stilles krav om en viss arbeidsaktivitet, tilpasset din arbeidsevne, mens du mottar sykepenger.

Les hvordan du klager på av avslag på sykepenger her.

Beregning av sykepenger

Arbeidstakere er som nevnt dekket av arbeidsgiver med normal lønn de første 16 dagene.

Når NAV tar over fra dag 17, tar de utgangspunkt i gjennomsnittslønnen de siste tre månedene og regner den om til årslønn. Dersom siste årsinntekt overstiger dette med mer enn 25 %, skal sykepengegrunnlaget fastsettes ved skjønn.

Den delen av beregningsgrunnlaget som overstiger seks ganger folketrygdens grunnbeløp regnes ikke med.

Ved utbetaling omregnes det til en dagsats tilsvarende 1/260-del av beregningsgrunnlaget.

Sykepenger kan gis gradert ned til 20 % arbeidsuførhet.

Særlige regler gjelder for frilansere, næringsdrivende og arbeidstakere mellom 67 og 70 år.

Klage på utregning av sykepenger

For arbeidstakere med varierende inntekter kan det være grunn til å se nærmere på hva NAV har lagt til grunn. Spesielt gjelder det når det brukes skjønn der inntekten normalt er høyere enn det du har mottatt de siste tre månedene.

Mange klagesaker gjelder ansatte i eget selskap. Her kan det oppstå tvister om man som ansatt har fått utbetalt reell lønn. Det er ekstra strenge dokumentasjonskrav i slike saker.

Det samme gjelder de som sykmelder seg som næringsdrivende.

Advokathjelp og beregning av sykepenger

Dersom det er store differanser mellom hva NAV gir deg i sykepenger og det du mener er korrekt beregningsgrunnlag, kan du miste mye inntekter. Det vil da være gode grunner til å skrive en klage.

En erfaren trygderettsadvokat kan være til stor hjelp med å grave fram dokumentasjon som støtter ditt syn, og å angripe deler av NAV-vedtaket som baserer seg på skjønn. Det kan også avsløres saksbehandlingsfeil eller feil anvendelse av lovverket.

NAV skal betale advokatomkostningene dersom du vinner fram med klagen. Du kan også ha rett på fri rettshjelp til klagen dersom du ligger under de aktuelle inntektsgrensene for denne ordningen.

Les også: Klage på beregning av AAP

Vanlige spørsmål

Når kan jeg få sykepenger?

Du kan få rett på sykepenger ved sykmelding fra jobb eller egenmelding til arbeidsgiver.

Hvordan beregnes sykepenger?

Sykepenger kan tilsvare vanlig lønn uten overtid, opp til seks ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hvor lenge kan jeg få sykepenger?

Du kan normalt få sykepenger i inntil ett år.

Hvordan klage på beregning av sykepenger?

Du sender en begrunnet klage til det NAV-kontoret som har foretatt beregningen, innen klagefristen som er nevnt i vedtaket. Du kan få en advokat til å hjelpe deg med klagen.

Kilder